Selectează o Pagină

Raport anual 2020 rezumat

RAPORT

ANUAL

2020

(REZUMAT)

CAPITOLUL I

DESCRIEREA ACTIVITǍŢII

Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera este o persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, fără scop patrimonial, non-profit, apolitică, înfiinţată conform ordonanţei guvernului nr. 26/2000. Este o instituţie ce are ca scop promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor afectate de violenţa în familie, în vederea dezvoltarii fiecărui membru al familiei într-un mediu lipsit de violenţă.

Ea se conduce în activitatea sa de Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, precum și Planul operațional pentru perioada 2018 – 2021 pentru implementarea Strategiei în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie, aprobată prin HG 365/2018 şi publicată în MO 465/06.06.2018.

Scopul asociaţiei este de a facilita dezvoltarea personală şi socială a femeilor victime ale violenţei în familie, cu sau fără copii, de a ajuta aceşti beneficiari să-şi realizeze potenţialul şi mai ales să obţină cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru integrarea reuşită a lor în societate.

În baza legii 197/2012 am fost acreditaţi ca „Centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, conform Certificatului de acreditare AF/001405/26.06.2014, acordat pe o perioadă nedeterminată. În cadrul acestuia sunt licenţiate două servicii sociale: “Centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie, denumit Adăpost” (conform Certificatului de licenţiere LF 0000325/07.12.2016) şi “Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie” (conform Certificatului de licenţiere LF nr. 0005886/10.08.2018).

Cele două servicii licenţiate ale asociaţiei sunt centre de tip rezidenţial, cu personalitate juridică, care asigură protecţie, găzduire, îngrijire şi consiliere socială, juridică şi psihologică, asistenţă medicală, sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, inserţia profesională a  victimelor violenţei în familie, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a acestora pe o perioadă determinată. Au misiunea de a asigura, promovarea ansamblului de măsuri şi de programe sociale: reluarea contactelor sociale, organizarea şi planificarea propriei vieţi cu eliminarea riscului de violenţă în familie, integrarea/reintegrarea pe deplin în societate, asistenţă familială atât victimei, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acesteia, protecţie împotriva agresorului, asistenţă medicală, îngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică, consiliere juridică, activităţi de grup/socializare cu scopul combaterii marginalizării sociale, recâştigarea autonomiei şi a încrederii în sine, etc.

 1. Denumirea serviciului social:

În cadrul “CENTRULUI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE” sunt licenţiate şi funcţionează două servicii sociale:

 • “Centru pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie” şi
 • “Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie”.

1.2. Descrierea activităţiilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate:

În scopul realizării atribuţiilor, în anul 2020, asociaţia a oferit următoarele tipuri de servicii:

 • Găzduire/Cazare pe perioadă determinată;
 • Identificare şi evaluare a nevoilor personale;
 • Informare privind drepturile sociale/Informare în domeniu;
 • Asistenţă familială;
 • Protecţie faţă de agresori;
 • Alte tipuri de protecţie;
 • Asigurarea unui mediu de locuit sigur, confortabil şi adaptat nevoilor beneficiarilor:
 • Servicii de siguranţă şi accesibilitate/supraveghere;
 • Servicii de asigurare Masă/hrană, inclusiv preparare hrană căldă;
 • Servicii de îngrijire personală/Menaj/Curăţenie
 • Servicii de natură/asistenţă medicală;
 • Recuperare/reabilitare funcţională:
 • Consiliere psihologică şi suport emoţional;
 • Consiliere şi asistenţă juridică;
 • Inserţie socială şi profesională:
 • Consiliere socială;
 • Integrare/Reintegrare socială;
 • Informare, îndrumare, orientare socială;
 • Integrare/Reintegrare profesională
 • Încurajarea şi promovarea unui stil de viaţă independent şi activ şi menţinerea contactelor sociale
 • Servicii de bază pentru activităţile zilnice;
 • Servicii de suport pentru activităţiile instrumentale ale vieţii de zi cu zi;
 • Menţinerea relaţiilor cu familia şi prietenii;
 • Încurajarea beneficiarilor să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate;
 • Promovare de relaţii sociale (socializare),  recreere şi petrecere a timpului liber;
 • Servicii de educare;
 • Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • Alte  servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate;
 • Alte activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate.

1.3. Durata în timp estimată:

Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată.

Durata de timp pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială pentru un beneficiar este de:

 • două luni – pentru Adăpost
 • 6 luni cu posibilitate de prelungire – pentru Centrul de recuperare.

……………………………………………………………………………………………………

1.6. Aria de desfăşurare a activităţii:

Beneficiarii serviciilor sociale sunt:

 • Cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ teritorială funcţionează /îşi are sediul serviciul social/centrul
 • Cu domiciliul/reşedinţa în alte localităţi decât cea pe a cărei rază administrativ teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social/centrul 

1.7. Categoria de persoane beneficiare:

Asociaţia a oferit asistenţă tuturor femeilor cu sau fără copii fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, vârstă, confesiune religioasă, origine etnică, origine socială, orientare politică, familie, loc de reşedinţă sau orice altă caracteristică.

Persoanele găzduite, beneficiare a serviciilor sociale oferite de către asociaţie în anul 2020 au fost:

 • Femei însoţite de copii, victime ale violenţei în familie:
  • 6 persoane în “Adăpost” (două femei însoţite de 4 copii)
  • 8 persoane în “Centrul de recuperare” (3 femei însoţite de 5 copii)
 • Femei neînsoţite de copii, victime ale violenţei în familie
  • o persoană în “Adăpost”
 • 0 persoane în “Centrul de recuperare”

TOTAL: 15 persoane găzduite

Din cei 15 beneficiari asistaţi în cursul anului 2020:

 • 7 beneficiari (3 femei şi 4 copii) au fost găzduiţi în “Centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie (Adăpost)”
 • 8 beneficiari (3 femei şi 5 copii) au fost găzduiţi în “Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie”

Pe lângă aceştia am oferit asistenţă pentru:

 • 45 foşti beneficiari (12 femei şi 33 copii) cărora le-am acordat la nevoie consiliere socială, juridică, medicală, alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier, aparatură de uz casnic ş.a., pentru a putea depăşi situaţia de criză în care se aflau la momentul respectiv.
 • 54 potenţiali beneficiari (nerezidenţi în centru) cărora li s-a acordat consiliere telefonică (socială sau juridică), sau persoane pentru care s-a solicitat adăpost, dar din diverse motive solicitările lor n-au putut fi onorate. Cei care ne-au contactat au fost persoane aflate în situaţie de criză şi/sau care au suferit de pe urma violenţei în familie, sau persoane de susţinere a acestora.

TOTAL: 99 persoane negăzduite

Concluzie:

Numărul total de beneficiari cărora le-am acordat asistenţă în cursul anului 2020 a fost de 114 persoane, din care:

 • 15 beneficiari găzduiţi
 • 45 foşti beneficiari
 • 54 potenţiali beneficiari

1.8. Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

Angajaţii centrului au aderat la principiul fundamental, şi anume, la acela că au fost deschişi şi fără idei preconcepute în relaţiile cu beneficiarii serviciilor sociale.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate pot fi persoane (copii, tinere, femei adulte şi persoane vârstnice) şi familii, victime ale violenţei în familie, aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială. Acestea sunt admise în centru numai dacă se pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor acestora, după criterii de eligibilitate stabilite în “Procedura de admitere în centru”, cu respectarea legislaţiei speciale şi a misiunii/scopului centrului.

Primirea victimelor în centru se face cu aprobarea conducerii centrului, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecţie.

Angajaţii centrului au şi vor respecta dreptul beneficiarilor de a lua propriile decizii.

Relaţiile stabilite între angajaţii centrului şi beneficiarii serviciilor sociale se bazează pe principiile respectului demnităţii personale, al confidenţialităţii şi a informării beneficiarilor asupra drepturilor acestora.

În relaţiile cu beneficiarii, angajaţii au şi vor respecta dreptul acestora de a avea propria cultură şi propriile obiceiuri, acţionând imparţial şi fără discriminări.

În principiu, angajaţii centrului au şi vor trebui să-i sprijine întotdeauna pe beneficiarii serviciilor sociale.

Pentru selectarea beneficiarilor s-a ţinut cont de gradul de periculozitate a abuzatorului, precum şi de situaţia socio-economică a acestora.

……………………………………………………………………………………………………

1.11. NUMǍRUL DE BENEFICIARI / ANUL 2020

Anul 2020 a fost al cincisprezecelea an de activitate de asistenţǎ socială oferit de către asociaţie. În cursul anului am avut 15 beneficiari găzduiţi în cele două servcii sociale.

 • la  începutul anului 2020 am avut 9 beneficiari, din care:
 • 3 beneficiari în Adăpost
 • 6 beneficiari în Centrul de recuperare
  • intrări de beneficiari în anul 2020 – 6 beneficiari, din care:
  • 4 beneficiari în Adăpost
  • 2 beneficiari în Centrul de recuperare
  • ieşiri de beneficiari în anul 2020 – 9 beneficiari, din care:
  • 7 beneficiari în Adăpost
 • 2 beneficiari în Centrul de recuperare
  • la sfârşitul anului 2020 am avut 6 beneficiari, din care:
 • 0 beneficiari în Adăpost
 • 6 beneficiari în Centrul de recuperare

………………………………………………………………………………………………………

1.13. PROGRESE OBŢINUTE, ACTIVITǍŢI REALIZATE, DETERMINATE DE EVENIMENTE DIN VIAŢA PERSOANELOR ASISTATE:

Considerǎm că progresele fetelor, femeilor, mamelor şi copiilor, beneficiari ai servicilor noastre reflectă realitatea  realizărilor noastre. Printre activităţile oferite menţionăm:

 • Cazare (găzduire) pe perioadă determinată  
 • Perioada de găzduire:
 • În Adăpost: două luni, cu o perioadă de probă de trei săptămâni.
 • În Centrul de recuperare: 6 luni cu posibilitate de prelungire
 • Numărul de beneficiari găzduiţi:
 • În Adăpost:  7 persoane
 • În Centrul de recuperare: 8 persoane
 • După două zile de la sosirea în centru s-a întocmit şi semnat Contractul de furnizare servicii sociale cu beneficiarii găzduiţi în cazul femeilor adulte şi cu mama pentru copiii minori care o însoţesc;
 • Fiecărui beneficiar i s-a alocat un spaţiu de cazare într-un dormitor în care se asigură un mediu ambiant confortabil;
 • Se pun la dispoziţia beneficiarilor dulapuri pentru păstrarea îmbrăcăminţii, lenjeriei, încălţămintei şi a obiectelor de uz personal, conform standardelor în vigoare;
 • Dormitoarele sunt dotate corespunzător standardelor în vigoare şi sunt amenajate pentru a preveni riscul de accidentare;
 • Fiecare cameră are baia ei proprie dotată corespunzător standardelor de calitate;
 • Se oferă spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile, dotate corespunzător, conform standardelor de calitate;
 • Sunt asigurate spaţii comune pentru odihnă/socializare pe timp de zi şi/sau pentru activităţi în aer liber;
 • Toate spaţiile comune sunt accesibile beneficiarilor, se menţin curate şi igienizate conform unui program de curăţenie zilnică;
 • Se asigură condiţii de confort şi siguranţă;
 • Pentru păstrarea obiectelor de valoare şi a actelor personale, dulapurile din cameră sunt prevăzute cu cel puţin o cheie;
 • Se asigură îmbrăcăminte, încălţăminte şi lenjerie intimă fiecărui beneficiar;
 • Se asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate curate, neuzate, etc;
 • Beneficiarii au la dispoziţie telefon fix şi mobil, radio, televizor, CD player, acces la internet, e-mail.
 • Încetarea contractului de furnizare servicii sociale:
 • În Adăpost:  pentru 7 persoane
 • În Centrul de recuperare: pentru două persoane
 • Identificare şi evaluare a nevoilor personale. În activităţile de identificare şi evaluare a nevoii sociale definirea problemei nu se poate face instantaneu ci reprezintă un proces în care fiecare problemă este luată în considerare atât în plan orizontal – în sensul ramificaţiilor sale în prezent, cât şi în plan vertical în sensul cauzalităţii din trecut. Odată cu identificarea şi preluarea cazurilor sociale, angajaţii centrului au procedat la evaluarea iniţială stabilind totodată primele obiective pentru intervenţie. Ulterior, s-au făcut re-evaluǎri şi monitorizǎri şi sau luat noi decizii cu privire la serviciile oferite, cu consultarea, iar apoi consimţǎmântul beneficiarilor. S-a efectuat:
 • Întocmirea Deciziilor de admitere după evaluarea cazului de către comisia de evaluare
 • Completarea unor cereri de intrare
 • Întocmirea dosarelor beneficiarilor intraţi în centru – s-a realizat în maxim două zile de la sosire
 • Completarea dosarelor beneficiarilor existenţi
 • Completarea unor Declaraţii de consimţământ privind protecţia datelor personale
 • Identificarea nevoilor fiecărui beneficiar, analiza problemelor şi modul lor de soluţionare
 • Identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor beneficiarilor
 • Întocmirea contractelor de furnizare a serviciilor sociale şi/sau prelungirea acestora prin acte adiţionale
 • Evaluarea şi/sau re-evaluarea nevoilor, a serviciilor oferite fiecărui beneficiar şi întocmirea rapoartelor de evaluare/re-evaluare:
 • Întocmirea/actualizarea planurilor de intervenţie şi protecţie din punct de vedere social, juridic, educaţional, medical, profesional şi psihologic. Planul de intervenţie şi protecţie cuprinde obiectivele stabilite de comun acord cu beneficiara, perioada de finalizare a acestor obiective şi persoanele responsabile de realizarea obiectivelor:
 • Evaluarea perioadei de probă
 • Monitorizarea serviciilor oferite pe plan social, educaţional, psihologic, juridic şi medical prevǎzute în PIP
 • Evaluarea gradului de periculozitate a abuzatorului
 • Parcurgerea verbală şi/sau scriptică a unor planuri de protecţie şi siguranţă faţă de agresor
 • Identificarea nevoii de a solicita un Ordin de Protecţie faţă de agresor
 • Identificarea nevoii de a asigura protecţie beneficiarilor care au obţinut un Ordin de Protecţie faţă de agresor
 • Identificarea nevoii de a asigura protecţie beneficiarilor cu diverse ocazii
 • Identificarea nevoii de a-şi da consimţământul privind izolarea de agresor
 • Identificarea nevoii de începere/continuare a procesului de divorţ
 • Identificarea nevoii de a solicita o sentinţă judecătorească privind exercitarea autorităţii părinteşti/Ordonanţă preşedinţială pentru acordarea custodiei temporare a copilului
 • Identificarea nevoii de a continua procesul de obţinere a dreptului de vizitare minori de către tată
 • Identificarea/păstrarea locurilor de muncă vacante
 • Identificarea unor locuinţe (gazdă sau chirie) în care beneficiarele cu venituri care le permit aceasta să poată locui
 • Identificarea nevoii de a reîncepe (prin înscriere sau transfer a copiilor la unităţile de învăţământ) sau de a continua frecventarea unităţilor de învăţământ
 • Identificarea nevoii de a solicita caracterizări şi/sau evaluări psihopedagogice de la cadrele didactice responsabile cu educaţia copiilor găzduiţi în centru
 • Identificarea nevoii de a se efectua evaluări logopedice de către logopedul  centrului
 • Identificarea nevoii de a se efectua evaluări clinice terapeutice psihiatrice
 • Identificarea posibilelor centre spre care ar fi putut fi referite beneficiarele fără venituri sau care au avut venituri reduse şi nu-şi puteau achita o chirie în momentul pǎrǎsirii centrului nostru
 • Identificarea unor mecanisme şi relaţii din trecut care ar putea fi la originea problemelor actuale, conştientizarea lor de către beneficiară şi compensarea acestora într-un fel sau altul
 • Identificarea posibilităţilor de transport în momentul plecării
 • Identificarea nevoii de a se stabili domiciliul în centrul nostru
 • Identificarea nevoii de a se stabili reşedinţa în centrul nostru
 • Identificarea nevoii de virare a alocaţiei de stat într-un cont bancar
 • Identificarea nevoii de a solicita încetarea plăţii alocaţiei de stat către agresor şi punerea în plată a mamei copilului
 • Identificarea nevoii de a solicita transferul dosarului în vederea acordării alocaţiei de stat a copiilor dintr-un un judeţ în altul
 • Identificarea nevoii de depunere a dosarului în vederea acordării asf
 • Identificarea nevoii de depunere a dosarului în vederea acordării tichetelor sociale pentru frecventarea grădiniţei
 • Identificarea nevoii de depunere a dosarului în vederea acordării bursei sociale
 • Identificarea nevoii de a contacta un avocat
 • Identificarea nevoii de instruire SSM şi PSI
 • Identificarea nevoii de completare a cererii de ieşire din centru
 • În Adăpost: de către 3 femei însoţite de 4 copii
 • În Centrul de recuperare: de către o femeie însoţită de un copil
 • Identificarea nevoii de a se completa Fişa de închidere a cazului
 • În Adăpost: pentru 3 femei însoţite de 4 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru o femeie însoţită de un copil
 • Completarea “Chestionarului de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor” şi/sau a “Chestionarului de îndeplinire a obiectivelor propuse şi a informaţiilor asimilate” puse la dispoziţie de către centru
 • Informare privind drepturile sociale
 • Informare cu privire la scopul, funcţiile şi serviciile oferite de către „Adǎpost” şi „Centrul de recuperare pentru victime”, după sosirea în centru
 • Informarea/reamintirea beneficiarilor cu privire la Regulamentul de Organizare şi funcţionare, Carta drepturilor beneficiarilor, Ghidul beneficiarilor, Regulile casei, Regulamentul intern, Codul etic, Planul strategic, Manualul de proceduri, după sosirea în centru sau ulterior
 • Informare cu privire la păstrarea confidenţialităţii asupra locaţiei centrului, a  identităţii şi dificultăţilor cu care se confruntă persoanele asistate, ş.a., după sosirea în centru
 • Informare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
 • Informare cu privire la asigurarea unui mediu securizant
 • Clarificarea prevederilor contractului de furnizare servicii sociale – cât timp va rămâne şi în ce condiţii, rolul şi limitele părţilor contractuale
 • Informareabeneficiarilor cu privire la anumite situaţii de viaţă, drepturi, alte aspecte care îi interesează, adaptat nivelului lor de înţelegere
 • Informare cu privire la drepturile persoanei victimǎ a violenţei în familie
 • Informare cu privire la demersurile legale pe care le poate intreprinde victima violenţei în familie
 • Informare cu privire la ordinul de protecţie faţǎ de agresor
 • Informare cu privire la documentele necesare dosarului de divorţ
 • Informare cu privire la documentele şi procedura obţinerii partajului între soţi
 • Informare cu privire la documentele necesare dosarului de exercitare a autorităţii părinteşti asupra minorilor aflaţi în îngrijire
 • Informare despre consecinţele abuzului asupra copiilor
 • Informare despre proceduri care implică copiii, pregătirea pentru acestea (ordin de protecţie, custodie, vizite – întâlniri cu tatăl copiilor), suport emoţional pentru a le parcurge
 • Parcurgerea unor „Planuri de securitate şi protecţie faţă de agresor” în cazul în care apare un episod violent: după sosirea în centru, sau la plecarea din centru atunci când apare pericolul la domiciliul acestora, pe stradă, la locul de muncă sau când persoanele implicate au domicilii sau reşedinţe separate:
 • În Adăpost: cu 3 femei însoţite de 4 copii
 • În Centrul de recuperare: cu două femei însoţite de 4 copii
 • Profilul victimei şi a agresorului în cazul violenţei domestice
 • Suport în vederea dezvoltǎrii abilitǎţilor pǎrinteşti pentru mamele gǎzduite în centru
 • Noţiuni generale despre dreptul familiei
 • Informare cu privire la conduita în societate
 • Informare cu privire la convieţuirea în bune condiţii în colectivitate
 • Informare cu privire la buna funcţionare a centrului
 • Informarea periodică a beneficiarilor cu privire la modalităţile de efectuare a sesizărilor şi reclamaţiilor
 • Informare privind prevederile „Planului de curăţenie” şi a „Planului de lucru la bucătărie”
 • Informare privind curăţenia, dezinfecţia şi colectarea deşeurilor
 • Familiarizarea cu oraşul – Informarea beneficiarelor nou sosite în localitate cu privire la punctele mai importante din oraş, cu scopul ca ele să se poatǎ deplasa singure în diferite locuri la nevoie
 • Informare cu privire la documentele necesare înscrierii/transerului copiilor la creşă, grǎdiniţǎ şi şcoalǎ
 • Informare cu privire la documentele necesare pentru stabilirea domiciliului/reşedinţei
 • Informare cu privire la documentele necesare în vederea depunerii dosarului pentru virarea alocaţiei de stat într-un cont bancar
 • Transferul alocaţiei de stat din localitatea de domiciliu în localitatea noastră
 • Informare cu privire la documentele necesare dosarului şi procedura de lucru în vederea obţinerii alocației pentru susţinerea familiei
 • Informare privind procedura de încetare a plăţii alocației de stat către tată şi punerea în plată a mamei copilului
 • Modalitǎţi de prevenire a exploatǎrii în muncǎ
 • Prevenirea marginalizǎrii sociale 
 • Pregătirea în mod gradual a deprinderilor de viaţă independentă (gestionarea bugetului personal)
 • Informare şi promovare a unui mod de viaţă sănătos, etc
 • Informare privind izolarea preventivă în cadrul centrului de restul beneficiarilor casei, în vederea limitării transmiterii infecţiei cu COVID-19 (după sosirea în centru)
 • Informare privind testarea cu teste RT-PCR a beneficiarilor nou sosiţi, imediat după intrarea în centru
 • Informare privind testarea cu teste RT-PCR a beneficiarilor de două ori pe lună
 • Informarea părinţilor privind drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copiii lor
 • Informare cu privire la documentele necesare obţinerii rechizitelor şcolare/a bursei sociale/ a stimulentului educaţional
 • Informare cu privire la drepturile şi obligaţiile ca cetǎţean într-o ţarǎ democratică – importanţa votului, exercitarea dreptului la vot la alegerile locale şi parlamentare
 • Informare privind instituirea stării de urgenţă începând cu data de 16.03.2020, informare cu privire la emiterea Ordonanţei militare nr. 8, prin care conform art. 10 s-a impus instituirea măsurii de izolare preventivă la locul de muncă, pentru personalul angajat al centrelor rezidenţiale timp de 14 zile, urmate de 14 zile de izolare la domiciliu, pe perioada stării de urgenţă şi rotaţia personalului pentru a asigura continuitatea desfăşurării activităţii pe toată perioada
 • Informare privind prelungirea stării de urgenţă, începând cu 15 aprilie 2020
 • Informare privind instituirea Stării de Alertă pe tot teritoriul României – Conform Hotărârii nr. 24 din 14.05.2020, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. Începând cu data de 15.05.2020, s-a declarat Starea de Alertă la nivel naţional pentru o perioadă de 30 de zile
 • Informare privind prelungirea consecutivă a stării de alertă, pe perioade de câte 30 de zile, începând cu 15.06.2020
 • Instruire SSM privind prevenirea contaminării cu COVID-19
 • Informare cu privire la măsurile de siguranţă publică, care trebuie luate în vederea reducerii răspândirii infecţiei cu COVID-19, reducerea apariţiei de noi infecţii şi protejarea semenilor
 • Informare privind completarea Fişei de Risc la întoarcerea în centru, în vederea stabilirii riscului de infectare cu COVID-19
 • Informare cu privire la modalitatea de obţinere a unui loc de muncǎ
 • Informare cu privire la documentele necesare dosarului de persoanǎ în cǎutarea unui loc de muncǎ vacant, dosar depus la ALOFM
 • Informare cu privire la documentele necesare şi paşii de urmat pentru înscrierea sau transferul la un medic de familie
 • Promovarea şi sprijinirea programelor de educaţie sexuală şi informare a femeilor în scopul prevenirii sarcinilor nedorite şi evitării riscului de abandon al copiilor, a programelor antidrog, anti-AIDS, antifumat, etc
 • Instruire privind SSM
 • Instruire privind PSI
 • Participarea la campanii de informare, educare şi conştientizare pe diverse teme
 • Asistenţă familială
 • aceasta s-a acordat atât femeilor cât şi copiilor care le însoţesc, respectiv:
 • În Adăpost: pentru 3 femei şi 4 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru 3 femei şi 5 copii
  • a constat în:
  • creşterea şi dezvoltarea într-un mediu securizat şi lipsit de violenţă;
  • insuflarea respectului pentru familie, în general;
  • cunoaşterea drepturilor familiei;
  • stimularea participării la viaţa familiei (aniversări, sărbători etc.) pentru a se simţi integraţi în structura centrului;
  • menţinerea relaţiilor sociale;
  • în familiile în care există violenţă, de cele mai multe ori sunt şi copii, iar aceşti copii văd, aud, trăiesc şi suferă violenţa. Ei înfruntă multiple riscuri care le pot afecta bunăstarea, siguranţa şi stabilitatea. De aceea copilul este încurajat să preţuiască, atât cât se poate, orice etapă din viaţa sa. În centru, copilului i se oferă siguranţă şi servicii specializate de suport.
  • găsirea şi dezvoltarea de către beneficiari a resurselor necesare depăşirii situaţiei problematice în care se găsesc la un moment dat
  • identificarea unor mecanisme şi relaţii din trecut care ar putea fi la originea problemelor actuale, conştientizarea lor de către beneficiari şi compensarea într-un fel sau altul
  • suport comportamental
 • Protecţie împotriva agresorilor
 • Centrul este organizat şi gestionat în regim de “locuinţă protejată” cu adresă necunoscută. Beneficiarii semnează un contract de confidenţialitate cu privire la adresa centrului. Acesta a fost semnat:
 • În Adăpost: de 3 femei însoţite de 4 copii
 • În Centrul de recuperare: de 3 femei însoţite de 5 copii
 • Izolarea de agresori a beneficiarilor se face cu consimţământul acestora, sau după caz, în cazul copiilor minori de către mama care-i însoţeşte. Consimţământul a fost semnat:
 • În Adăpost: de 3 femei însoţite de 4 copii
 • În Centrul de recuperare: de 3 femei însoţite de 5 copii
 • Inventarierea tipurilor de abuz, evaluarea pericolului şi evaluarea riscului de a fi agresată din nou. S-a realizat prin parcurgerea următoarelor documente: inventar abuz fizic, inventar abuz emoţional, inventar al depresiei, inventar al abuzului sexual, lista de evaluare a riscului în situaţie de violenţă domestică, întrebări evaluative pentru victime ale abuzului, întrebări privind evaluarea periculozităţii abuzatorului
 • În Adăpost: pentru o femeie şi 2 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru două femei şi 4 copii
 • Parcurgerea unor Planuri de protecţie faţă de agresor, împreună cu beneficiarele prin:
 • Evaluarea pericolului;
 • Reducerea vulnerabilităţii faţă de violenţă;
 • Construirea planului de măsuri concrete pe care femeia le poate lua pentru a creşte nivelul securităţii fizice pentru ea şi copiii ei;
 • Strategii de supravieţuire.

Acestea s-au parcurs verbal sau în scris:

 • În Adăpost: cu 3 femei însoţite de 4 copii
 • În Centrul de recuperare: cu două femei însoţite de 4 copii
 • Obţinerea unor Ordine de protecţie faţă de agresor:
 • În Adăpost: de către două femei şi 2 copii
 • În Centrul de recuperare: nu a fost cazul
 • Centrul ia toate măsurile necesare pentru limitarea unui eventual acces al agresorilor şi pentru asigurarea securităţii beneficiarilor
 • Accesul în centru este strict supravegheat prin supraveghere video pentru a asigura protecţia şi securitatea victimelor faţă de agresor
 • Centrul asigură colaborarea cu organele de poliţie în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor faţă de agresori, în baza Convenţiei de colaborare dintre acestea:
 • În Adăpost:
 • S-a realizat informarea organelor de Poliţie din M privind deţinerea câte unui Ordin de protecţie de către două femei şi 2 copii şi perioada de valabilitate a acestora
 • Centrul este supravegheat ocazional de către un echipaj de poliţie, pentru asigurarea protecţiei beneficiarilor faţă de agresori
 • În Centrul de recuperare:
 • Centrul este supravegheat ocazional de către un echipaj de poliţie, pentru asigurarea protecţiei beneficiarilor faţă de agresori
 • Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact în centru/familie/comunitate.
 • Alte tipuri de protecţie
 • În cadrul “Adăpostului” şi “Centrului de recuperare” se au în vedere toate componentele minime pentru a asigura protecţia victimelor din toate punctele de vedere:
 • prevenirea incendiilor;
 • prevenirea accidentelor, a îmbolnăvirilor, a limitării transmiterii infecţiei cu COVID-19;
 • igiena vieţii în colectivitate;
 • asigurarea unui mediu de viaţă sigur şi accesibil;
 • protecţia şi securitatea victimelor faţă de agresor;
 • protecţia datelor personale ş.a.
 • Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman
 • S-a făcut informarea beneficiarilor cu privire la formele de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi în familie, centru sau în comunitate
 • Personalul este instruit cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarul pe parcursul derulării activităţii în centru
 • În scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare, se monitorizează activităţile intreprinse de beneficiari pe perioada când nu se află în centru
 • În cazul identificării unor forme de abuz, se semnalează instituţiile competente pentru luarea tuturor măsurilor de remediere, în regim de urgenţă.
 • Asigurarea unui mediu de locuit sigur, confortabil şi adaptat nevoilor beneficiarilor
 • Servicii de siguranţă şi accesibilitate/supraveghere

Se acordă în Adăpost şi Centrul de recuperare astfel:

 • Se asigură accesul beneficiarilor din şi spre comunitate (sănătate, educaţie, relaţii sociale, muncă, cultură, petrecere a timpului liber);
 • Asigurarea mijloacelor de comunicare la distanţă (post telefonic fix şi mobil, calculator cu acces la internet);
 • Se asigură protecţia beneficiarilor prin plasarea unor camere video în spaţiile interioare comune, la intrare şi în spaţiile exterioare;
 • Spaţiile comune sunt suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile;
 • Fiecărui beneficiar i se alocă un spaţiu de cazare într-un dormitor în care se asigură un mediu ambiant confortabil;
 • Toate spaţiile se menţin curate şi igienizate conform unui program de curăţenie zilnică;
 • Se oferă grupuri sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile;
 • Se respectă normele legale de igienă şi control al infecţiilor privind:
 • Izolarea persoanelor cu boli contagioase în camera de carantină;
 • Manipularea echipamentelor şi a instrumentarului medical;
 • Colectarea, împachetarea, manevrarea şi eliberarea deşeurilor;
 • Toate spaţiile centrului, materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanenţă;
 • Se iau toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.
 • Se iau toate măsurile de siguranţă publică în vederea reducerii răspândirii infecţiei cu  COVID-19, reducerea apariţiei de noi infecţii şi protejarea semenilor
 • Servicii de asigurare Masă/hrană, inclusiv preparare hrană caldă

Se acordă în Adăpost şi Centrul de recuperare astfel:

 • Se respectă prevederile legale privind alimentaţia beneficiarilor;
 • Se asigură o alimentaţie echilibrată din punct de vedere cantitativ şi calitativ, corespunzătoare nevoilor şi pe cât posibil, preferinţelor beneficiarilor;
 • Hrana se prepară în bucătărie;
 • Servirea meselor se face în sala de mese;
 • Se respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute în legislaţia în vigoare în spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor;
 • Se asigură fiecărui beneficiar, la intervale echilibrate, 3 mese/zi şi două gustări între mesele principale;
 • Fiecare familie de beneficiari va servi masa, la masa repartizată familiei respective. Se respectă distanţarea socială de minim 1,5 m între membrii familiei şi ceilalţi beneficiari sau angajaţi;
 • Beneficiarii sunt încurajaţi să participe la stabilirea meniurilor, la prepararea alimentelor şi la servirea mesei sau a gustărilor;
 • Se respectă prescripţiile medicale privind dieta unor beneficiari, precum şi luarea în considerare a preferinţelor acestora, funcţie de resursele financiare disponibile:
 • În general se ţine cont de preferinţele beneficiarilor în pregătirea meniului alimentar.
 • Centrul a asigurat tuturor beneficiarilor hrană şi suplimente nutritive pe care le-a achiziţionat de la furnizori interni sau au fost primite din donaţii;
 • S-au consumat în meniul zilnic gemuri, zacuscă, murături care au fost conservate anul trecut sau anul acesta în centru.

În acest sens, în anul 2020:

 • Pentru asigurarea hranei necesare la micul dejun s-a fiert gem de măceşe, piersici, corcoduşe şi s-au cules plante medicinale (tei, mentă şi soc) pentru prepararea ceaiului;
 • S-a fiert zacuscă cu vinete, care este necesară pentru consumul beneficiarilor în unele zile;
 • S-au copt şi pus la congelat vinete;
 • S-a fiert pastă de ardei folosită ca adaos pentru prepararea gulaşului şi a unor sosuri;
 • S-au conservat murături din: castraveţi, varză, gogoşari, ardei iuţi, salată asortată ş.a.
 • Servicii de îngrijire personală/Menaj/Curăţenie

Se acordă în Adăpost şi Centrul de recuperare şi constau în:

 • Asigurarea de îmbrǎcǎminte, încǎlţǎminte, medicamente, rechizite şcolare, dotarea cu echipamente şi materiale necesare pentru realizarea îngrijirii personale, produse de igienǎ personalǎ, etc, atât pentru victime cât şi pentru copiii acestora pe toatǎ perioada reşedinţei;
  • Asigurarea de materiale şi echipamente pentru beneficiarii cu probleme de continenţă – pentru 4 copii;
  • Oferirea de condiţii corespunzătoare standardelor pentru realizarea igienei personale;
  • Punerea la dispoziţie de către centrul nostru de echipament de protecţie pentru personal (mască de protecţie, mănuşi de unică folosinţă, halat, şorţ, vizieră, ochelari de protecţie, botoşei, bonetă pentru acoperirea părului şi a urechilor, combinezon de protecţie – când este cazul) şi echipament pentru beneficiari (mască de protecţie, mănuşi de unică folosinţă sau orice altceva e nevoie). Folosit corect, echipamentul de protecţie este o barieră între lucrător/beneficiar şi sursa de infecţie. Echipamentul este utilizat în timpul activităţilor care presupun risc de infecţie.
  • Punerea la dispoziţie de către centrul nostru şi utilizarea de substanţe biocide pe bază de alcool 70% sau clor, pentru dezinfecţia mâinilor şi a suprafeţelor.
  • Asigurarea asistenţei calificate pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă;
  • Sprijinirea beneficiarilor cu privire la igiena corporală, alimentară, alegerea vestimentaţiei adecvate potrivit anotimpului;
  • Oferirea unui mediu ambiental plăcut;
  • Educaţie în vederea obţinerii unei igiene corespunzătoare şi  prepararea hranei;
  • Oferirea de suport şi asistenţă adecvată nevoilor proprii în vederea asigurării unui stil de viaţă cât mai activ posibil;
  • Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi:
   • Participarea la programul zilnic de îngrijire al casei – menaj, curăţenie
 • Participarea la activităţi culinare – prepararea de mâncǎruri, prăjituri
 • Servicii de asistenţă medicală. Prin vizitele medicale, bilunare sau la nevoie, oferite de către medicul casei s-a încercat acoperirea acestei nevoi. Dar pe lângă aceste servicii, beneficiarilor şi foştilor beneficiari, li s-au oferit în plus şi alte consultaţii de specialitate atunci când a fost necesar.
 • Facilitare acces la asistenţa medicală
 • Evaluarea/supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor:
 • Efectuarea unor analize medicale sau testări pentru prevenirea răspândirii unor boli infecto-contagioase:
  • La sosireaîn centru – efectuarea unor investigaţii medicale sangvine – (VDRL şi testul HIV – doar adulţii), (coproculturi şi exudatul faringian – toţi beneficiarii);
  • Testări pentru detectare COVID-19 cu teste RT PCR – înainte sau în perioada imediat următoare sosirii în centru
  • Testări periodice (de două ori pe lună) pentru detectare COVID-19 cu teste RT PCR a beneficiarilor din centru
  • Pentru frecventarea colectivităţii (creşă, grădiniţă, şcoală)
 • Efectuarea unor analize de laborator pentru diagnosticarea unor afecţiuni medicale
 • Efectuarea îngrijirilor medicale de bază de către medicul centrului
 • Consultaţii de rutină
 • Pentru viroze, tuse, bronşite, stări febrile
 • Pentru tulburări de metabolism
 • Efectuarea îngrijirilor medicale de urgenţă de către personalul centrului
 • Efectuarea îngrijirilor de bază de către medicul de familie
 • Consult medical de rutină
 • Consult pentru viroze/tuse/bronşite/stări febrile/sinuzită/amigdalită/faringită/rino-faringită acută/Boală Venoasă/Gastroenterologie
 • Prezentarea rezultatelor investigaţiilor efectuate/scrisorilor medicale eliberate de către diverşi medici specialişti
 • Prescrierea reţetei cu tratamentul recomandat de către medicul specialist
 • Eliberarea unor bilete de trimitere către medici specialişti/internare
 • Eliberarea unor bilete de trimitere pentru efectuarea unor analize de laborator
 • Eliberare adeverinţe medicale, avize
 • Primirea unor Scrisori medicale/Bilete de externare/alte documente medicale
 • Înscrierea la un medic de familie
 • Realizarea de consultaţii medicale, periodice şi profilactice:
 • Termometrizare zilnică de două ori/zi a tuturor beneficiarilor, ca măsură de prevenire a răspândirii infecţiei cu COVID-19
 • Facilitarea accesului la serviciile medicale de specialitate din ambulatorii/spitale:
 • De către medicul specialist: Stomatologie; Pediatrie/Secţia Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal; Pediatrie din cadrul Policlinicii; Dermatologie;  Psihiatrie pediatrică; Obstetrică Ginecologie; Medicină internă – Gastroenterologie; Chirurgie Pediatrică; Chirurgie; Endocrinologie; Cardiologie; Medicină Legală
 • De către Laboratorul de Radiologie şi Imagistică medicală şi Laboratorul de Radiologie dentară
 • De către Serviciul de Urgenţă 112
 • Administrarea medicaţieide către asistentul medical sub coordonarea medicului, s-a efectuat atât în Adăpost cât şi în Centrul de recuperare şi s-a realizat conform prescripţiilor medicale, la orele şi în dozele recomandate de către medicul curant sau specialist
 • Evidenţa tratamentului administrat s-a realizat prin completarea după fiecare consultaţie a unei “Minute a întâlnirii”, în care au fost detaliate problemele medicale cu care beneficiarii s-au confruntat la momentul examinării, numele medicului care i-a consultat, diagnosticul  care a fost pus şi tratamentul prescris pentru administrare.
 • Amenajarea dulapului cu medicamente şi echipamente necesare, precum şi cu un aparat de urgenţă, deservit de un asistent medical. Dulapul cu medicamente a fost folosit atât de către Adăpost cât şi de către Centrul de recuperare ori de câte ori a fost nevoie.
 • Eliberarea/depunerea unor adeverinţe/scrisori/documente medicale emise de medici specialişti
 • Alte documente medicale eliberate de diverse instituţii
 • În Adăpost: nu a fost cazul
 • În Centrul de recuperare:
 • Recomandarea efectuării unor consultaţii ginecologice, endocrinologice şi cardiologice – de către o femeie
 • Certificat medicalîn vederea efectuării unei evaluări mai complexe de către comisia şcolară din cadrul CJRAE – pentru 2 copii
 • Fişă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, în vederea efectuării unei evaluări mai complexe de către CJRAE – pentru 2 copii
 • Copie după Certificatul deîncadrare în grad de handicap – pentru un copil
 • Informarea beneficiarilor cu privire la asistenţa medicală asigurată în centru/educaţie medicală
 • Aceasta se realizează de la admiterea în centru:
 • În Adăpost: pentru 3 femei şi 4 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru 3 femei şi 5 copii
 • Educaţie privind igiena corporală
 • Educaţie/Informare zilnică privind prevenirea contaminării cu COVID-19, reguli de igienă
 • Educaţie privind igiena ambientală corespunzătoare
 • Conştientizarea şi motivarea comportamentului favorabil sănătăţii:
 • combaterea comportamentelor dependente (telefon/reţele sociale/tutun)
 • prevenirea îmbolnăvirilor, etc;
 • educaţie privind administrarea medicamentelor
 • Aplicarea de măsuri de prevenire şi control al infecţiilor:Se efectuează atât în Adăpost cât şi în Centrul de recuperare şi constă în:
 • Igienizarea, dezinfecţia, dezinsecţia tuturor spaţiilor individuale sau comune;
 • Informarea săptămânală a beneficiarilor cu privire la necesitatea curăţării/ dezinfectării obiectelor/suprafeţelor cel puţin o dată pe zi;
 • Limitarea la minimul posibil a atingerii clanţelor sau mânerelor de la uşi, butoanelor de la sonerie, etc;
 • Aerisirea naturală a camerelor beneficiarilor cel puţin de două ori/zi (nu mai puţin de 30 de minute). La deschiderea ferestrei pentru aerisire, trebuie să se evite răcelile cauzate de existenţa unei diferenţe mari de temperatură între interior şi exterior;
 • Se va efectua aerisirea naturală (deschidere geamuri/uşi) la două ore în spaţiile închise şi se va evita folosirea ventilaţiei şi a aerului condiţionat în prezenţa beneficiarilor. Ventilaţia încăperilor se realizează exclusiv în absenţa beneficiarilor.
 • Menţinerea curăţeniei în camerele în care sunt găzduiţi beneficiarii. Spălarea zilnică a podelelor, meselor, scaunelor şi a altor obiecte de mobilier şi dezinfectarea acestora cu clor sau substanţe biocide.
 • Protejarea beneficiarilor contra riscului infecţiilor prin efectuarea analizelor profilactice de către fiecare beneficiar şi personalul centrului.
 • Se vor respecta regulile de igienă personală
 • Spălarea mâinilor în mod regulat şi intensiv cu apă şi săpun sau cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool
 • Evitarea atingerii ochilor, nasului sau feţei
 • Dezinfecţia toaletei după utilizarea acesteia de către un beneficiar
 • Respectarea unei igiene respiratorii adecvate: atunci când se tuşeşte sau se strănută se acoperă gura cu o batistă care trebuie aruncată imediat la coşul de gunoi după utilizare. Dacă nu au la îndemână o batistă se foloseşte pliul cotului. Se dezinfectează şi se spală mâinile imediat.
  • Testări periodice a personalului şi beneficiarilor, cu teste RT-PCR sau teste rapide antigen, conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)
 • Efectuarea unor controale de către DSP – de două ori în cursul anului
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor cuprinde:Planificarea serviciilor medicale în PIP pentru îngrijire, hrănire, supravegherea şi menţinerea sănătăţiiMonitorizarea stării de sănătateMonitorizarea stării fizice/psihiceEvidenţa tratamentului medical administratEvidenţa serviciilor medicale acordateDate privind starea de sănătateSimptomele prezentateConsultaţiile şi tratamentele efectuateRegimul igienico-dietetic recomandatEfectuat rapoarte de monitorizare a PIP-ului din punct de vedere medical
 • Evidenţa acordării medicaţiei
 • Existenţa Fişei medicaţiei pentru fiecare beneficiar care a beneficiat de tratament medicamentos
 • Recuperare/reabilitare funcţională

1. Asigurarea de terapii de recuperare/reabilitare funcţională

       Se efectuează prin consiliere,relaţionare şi comunicare interpersonală, asistenţă în relaţiile cu diferite instituţii şi servicii auxiliare (consiliul local, etc), consiliere vocaţională, profesională şi constă în:

 • Suport emoţional/psihologic, social şi juridic oferit beneficiarilor;
 • Acordarea serviciilor în favoarea beneficiarilor cu respectarea principiului confidenţialitǎţii informaţiilor, a siguranţei victimei şi respectarea celorlalte principii de lucru în domeniul violenţei în familie.

Aceasta s-a realizat prin următoarele activităţi:

 • Consiliere psihologică şi suport emoţional:
  • Efectuarea evaluărilor psihologice, de către psiholog
  • Stabilirea relaţiei cu beneficiara/beneficiarii
  • Evaluarea stării emoţionale de către medicul psihiatru/neuropsihiatru
  • Evaluarea stării emoţionale de către consilierul centrului
  • Analiza rezultatelor evaluării psihologice
  • Analiza sentimentelor generate de situaţiile de criză
  • Exprimarea, prelucrarea şi depăşirea trăirilor, traumelor psihice/sufleteşti – periodic
  • Explorarea trecutului cu scopul înţelegerii stilului de viaţă pe care l-a dezvoltat
  • Identificarea unor mecanisme şi relaţii din trecut care ar putea fi la originea problemelor actuale, conştientizarea lor de către beneficiari şi compensarea acestora într-un fel sau altul
  • Suport în luarea deciziilor – la nevoie
  • Sprijin în procesul de capacitare – la nevoie
  • Sprijin în procesul de întărire a încrederii în sine – la nevoie
  • Reconstruirea încrederii în oameni – la nevoie
  • Consiliere cu privire la autodefinire – la nevoie
  • Consiliere privind valorizarea şi respectul de sine – periodic
  • Consiliere privind înţelegerea complexităţii violenţei domestice/în familie şi a efectelor ei prin parcurgerea “Instrumentului de screening pentru detectarea abuzului la femei şi cunoaşterea tipurilor de violenţă”
  • Consiliere privind conştientizarea pericolului în care se află victimele prin parcurgerea unor materiale ca: “Ciclul violenţei”, “Diagrama egalităţii între parteneri”
  • Analizarea şi lucrul pe măsurile posibile de a creşte siguranţa pentru femei şi copiii acestora prin “evaluarea pericolului” şi “Planurile de protecţie şi siguranţă faţă de agresor”
  • Consiliere privind dezvoltarea, progresul, schimbarea şi împuternicirea, dobândirea puterii şi controlului asupra propriei vieţi
  • Consiliere privind managementul dificultăţilor cu care se confruntă
  • Sprijinirea femeilor să găsească propria cale, soluţiile adecvate nevoilor şi posibilităţilor lor
  • Consiliere privind învăţarea modului în care femeia să aibă încredere în ea însăşi, în propria judecată şi instinctele ei
  • Consiliere pentru depăşirea traumei psihice prin care au trecut beneficiarii
  • Consiliere privind diminuarea intensităţii reacţiilor emoţionale
  • Consiliere în vederea diminuării agresivităţii, frustrărilor, impulsurilor distructive
  • Consiliere cu privire la trauma privind procesul de încredinţare a copiilor minori
  • Consiliere parentală – periodic
  • Clarificarea problemelor de comportament în relaţia cu personalul, copiii şi ceilalţi beneficiari
  • Consiliere privind managementul dificultăţilor cu care se confruntă
  • Consiliere privind gestionarea timpului
  • Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare
  • Consiliere privind consumul excesiv de dulciuri în situaţii stresante
  • Îndrumare privind schimbarea stilului de viaţă – dependenţa de fumat/telefon/internet/ reţele sociale
  • Pregătire privind plecarea din centru într-o locuinţă, într-un mediu non-violent
  • Pregătire privind reîntoarcerea acasă, la agresor/partener
 • În Adăpost: cu o femeie însoţită de 2 copii
 • În Centrul de recuperare: cu o femeie însoţită de un copil
 • Consiliere şi asistenţă juridică:
  • Are ca scop cunoaşterea posibilităţilor legale şi suportul în exercitarea drepturilor
  • Informarea femeilor despre posibilităţile de acţionare în instanţă
  • În Adăpost:
 • pentru o femeie însoţită de 2 copii s-a luat legătura cu Oficiul Român de Imigrări S, în vederea obţinerii dreptului de şedere pe teritoriul României
 • obţinerea unui Ordin de protecţie faţă de agresor de către o femeie şi 2 copii
 • obţinerea unui Ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie confirmat de instanţa de judecată de către o femeie
 • procesul de divorţ şi partajul – cu o femeie
  • În Centrul de recuperare:
 • cu o femeie însoţită de 3 copii
 • Însoţirea femeilor pe parcursul demersului juridic
  • În Adăpost:
 • Pentru obţinerea Ordinului de protecţie de către două femei şi 2 copii
 • Pentru continuarea procesului de divorţ – cu o femeie
  • În Centrul de recuperare:
 • cu o femeie însoţită de 3 copii – prin consiliere, asistenţă juridică, sprijin financiar
 • cu o femeie însoţită de un copil – prin consiliere juridică
  • Asistarea beneficiarilor pe durata gǎzduirii în demersurile intreprinse de cǎtre aceştia, pânǎ la soluţionarea cazului
  • În Adăpost:
 • Pentru o femeie şi 2 copii
 • Transportarea beneficiarei la IML S în vederea eliberării unui Certificat Medico-Legal
 • Solicitarea unui avocat din oficiu în vederea procesului de emitere a unui Ordin de protecţie faţă de agresor
  • În Centrul de recuperare: două femei însoţite de 4 copii
 • pentru o femeie şi 3 copii
 • în procesul de “Stabilire program vizitare minori”, depus în instanţă de către tatăl copiilor
 • în procesul de “Exercitare a autorităţii părinteşti”
 • Executare silită şi poprire pe contul bancar
 • Transmiterea către Parchetul de pe lângă Judecătoria TM a unor informaţii juridice privind beneficiarii
 • Pentru o femeie însoţită de un copil
 • S-a continuat printr-un avocat procesul civil, la dosarul “Litigii cu profesioniştii” având ca obiect Ordonanţă de plată.
  • Consiliere şi asistenţă cu privire la obţinerea/derularea unui Ordin de protecţie
  • În Adăpost:
 • Prin personalul centrului:
 • cu o femeie însoţită de 2 copii
 • cu o femeie neînsoţită de copii
 • Prin avocat: pentru o femeie însoţită de 2 copii şi o femeie neînsoţită de copii
 • Prin organele de Poliţie:
 • pentru o femeie şi 2 copii prin înmânarea procesului verbal, de către un Agent de Poliţie din cadrul Poliţiei M – Biroul de Ordine Publică, prin care i s-a adus la cunoştinţă copia Dispozitivului Sentinţei civile prin care s-a dispus emiterea unui ordin de protecţie împotriva soţului agresor pe o perioadă de 6 luni. Aceasta a fost semnată de către doamna. În ziua următoare, echipajul de poliţie le-a însoţit pentru a se întoarce în locuinţa familiei, locuinţă din care a fost evacuat agresorul în baza Ordinului de protecţie.
 • pentru o femeie, prin emiterea unui Ordin de protecţie provizoriu, confirmat şi prelungit de către un judecător pe o perioadă de 6 luni
  • În Centrul de recuperare:
 • nu a fost cazul
  • Consiliere şi asistenţă cu privire la divorţ
  • Consiliere şi asistenţă cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti/încredinţarea copiilor minori
  • Reprezentare în instanţă
  • În Adăpost:
 • Prin doi avocaţi din oficiu: două femei şi doi copii – în procesele de emitere a Ordinelor de protecţie faţă de agresor
 • Prin avocat – o femeie în procesul de divorţ fără copii
  • În Centrul de recuperare:
 • Prin 3 avocaţi: pentru două femei însoţite de 4 copii în procesele de Stabilire program de vizitare minori, Exercitare a autorităţii părinteşti şi Litigii cu profesioniştii având ca obiect Ordonanţă de plată
 • Prin personalul centrului
  • Redactarea/eliberarea de către centrul nostru a unor adeverinţe sau alte documente necesare/solicitate în dosarele depuse la instanţele de judecată
  • Transmiterea unor documente necesare în procesele de pe rolul instanţei
  • Transmiterea unor informaţii juridice privind beneficiarii Poliţiei M, în baza Convenţiei de colaborare dintre aceste două instituţii
 • Inserţia socială şi profesională

Se asigură punerea la dispoziţia beneficiarilor a unei camere destinate special pentru consiliere

 • Consilierea beneficiarilor se efectuează într-o cameră de consiliere care este dotată cu mobilier corespunzător
 • Se asigură confidenţialitatea asupra informaţiilor primite de către consilier în timpul şedinţelor de consiliere.

Inserţia socială şi profesională a constat în:

Consiliere socială:

 • Consiliere cu privire la drepturile şi posibilităţile de obţinere a unor beneficii sociale de la diverse instituţii publice:
 • Modalitatea de acordare/continuare a plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei monoparentale
 • Modalitatea de obţinere a tichetelor sociale acordate pentru frecventarea grădiniţei
 • Modalitatea de obţinere a unei burse sociale
 • Modalitatea de obţinere a unei adeverinţe privind deţinerea de terenuri agricole/ silvice sau animale
 • Modalitatea de obţinere a unei adeverinţe de venit de la ANAF
 • Modalitatea de transfer a dosarului administrativ şi medical pentru reevaluare şi reînnoire certificat de încadrare în grad de handicap
 • Întocmirea şi depunerea la DAS a dosarelor în vederea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, a tichetelor sociale pentru frecventarea grădiniţei, a bursei sociale
  • Consiliere privind educarea şi supravegherea copiilor – periodic
  • Consiliere de bază în comunicare, relaţionare – la nevoie
 • Consiliere cu privire la modalităţi de creştere şi educare a copiilor într-un mediu lipsit de violenţă – periodic sau la nevoie
 • Consiliere cu privire la familie, la drepturile şi obligaţiile familiei – la nevoie
 • Consiliere privind dezvoltarea abilitǎţilor parentale – la nevoie
  • Consiliere privind identificarea unei locuinţe adecvate şi a resurselor financiare pentru întreţinerea femeii şi a copiilor care o însoţesc
  • Consiliere privind identificarea resurselor comunitare de sprijn a femeilor, care pot fi valorificate după părăsirea centrului
  • Consiliere privind întărirea abilităţii gândirii analitice (critice) şi sintetice (creative)
  • Consiliere privind gestionarea eficientă a bugetului personal – periodic
  • Consiliere privind organizarea/gestionarea timpului – la nevoie
  • Consiliere privind integrarea în grup – la nevoie
  • Consiliere cu privire la conduita în centru şi societate, precum şi rezolvarea conflictelor – la nevoie
  • Consiliere cu privire la convieţuirea în bune condiţii – periodic
  • Consiliere socială şi terapie ocupaţională
  • Consiliere privind cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni
 • Informare privind instituirea şi prelungirea Stărilor de Urgenţă şi de Alertă pe teritoriul României, având în vedere scopul prevenirii răspândirii COVID-19, restrângerea unor drepturi civile, măsurile şi recomandările Ordonanţelor Militare, a OMS, a Ministerului Sănătăţii şi a celorlalte organe abilitate cu privire la prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID-19
 • Importanţa exercitării votului şi participarea la vot, cu ocazia alegerilor Locale (în septembrie) şi Parlamentare (în decembrie)
  • Participarea beneficiarelor la seminarii/conferinţe pe diverse teme
 • În Adăpost:
 • Nu a fost cazul
 • În Centrul de recuperare
 • Ȋn data de 31.01.2020, douǎ beneficiare şi o angajată au participat la o întâlnire de femei organizată de Fundaţia Casa Rut. Tema întâlnirii a fost „Ȋncrederea ȋn Dumnzeu ȋn momente dificile” și a fost moderatǎ de doamna J.R. – Preşedinte Fundaţia Casa Rut.
 • În data de 28.02.2020, douǎ beneficiare, un angajat și președintele asociaţiei au participat la o întâlnire de femei organizată de Fundaţia Casa Rut. Tema întâlnirii a fost „Responsabilitatea femeii în familie și în societate”, fiind moderată de doamna L.D. Spre sfȃrşitul întȃlnirii, participantele au mai putut auzi și povestea de viaţă a unei doamne care mai demult a practicat vindecarea unor boli folosind puterile oculte, dar în prezent nu mai practică aceasta deoarece a conştientizat că nu este un lucru bun.
 • În perioada de izolare a beneficiarilor în centru, pe perioada Stării de Urgenţă (în baza OM nr. 8), beneficiarele au participat la mai multe întâlniri în care au avut posibilitatea să poarte discuţii libere pe diverse teme, după materialul „Ghidul de Speranţă”.
 • Ȋn data de 06.08.2020, o angajatǎ și douǎ beneficiare au participat la un seminar online gratuit de parenting în cadrul proiectului „All About Parenting”. Seminarul a fost susţinut de către doamna Urania Cremene – trainer şi public speaker, cu multiple acreditări naţionale şi internaţionale ca Master Trainer, Coach şi Facilitator – şi domnul Valentin Nicolae. Temele abordate au fost: „Cele patru tipuri de copii: rǎzvrǎtiți, obedienți, ȋndreptǎțiți și echilibrați – Ce le spui astǎzi vor deveni mȃine”.
 • Ȋn data de 25.08.2020 o angajatǎ și douǎ beneficiare au participat la un seminar online gratuit, în cadrul proiectului „All About Parenting”. Seminarul a fost susţinut de către domnul Daniel Cȋrț – trainer şi public speaker. Tema abordatǎ a fost: „Cum sǎ ȋți calmezi nervii ȋn patru pași – prezentarea Metodei C.A.L.M.”.
 • Ȋn data de 28.10.2020 toți beneficiari au participat la o instruire pe tema “Recliclarea” – sortarea eficientǎ a gunoiului  și folosirea corectǎ a tomberoanelor: Hȃrtie/ Plastic-Metal/Deșeuri Biodegradabile/Deşeuri menajere/Sticlǎ.
 • Ȋn data de 03.11.2020 s-a reamintit “Procedura de lucru pentru prevenirea rǎspǎndirii infecției cu Covid-19” la două femei.
 • Ȋn data de 31.10.2020 a avut loc o ȋntȃlnire la care au participat douǎ beneficiare şi doamna președinte a asociației noastre. La acestǎ ȋntȃlnire s-a discutat despre “Alimențație sǎnǎtoasǎ – problema kilogramelor ȋn plus sau ȋn minus”.

Integrare/Reintegrare socială

este o ţintă spre care tindem, însă se doreşte a fi un proces monitorizat şi întotdeauna vom urmări interesul suprem al beneficiarilor noştri şi vom respecta deciziile lor. Ea are ca scop:

 • De a facilita activitatea funcţională
  • De a obţine maximum de independenţă funţională
  • De a facilita dezvoltarea normală
  • De a preveni disabilitatea
  • De a îmbunătăţi calitatea vieţii

Aceasta a constat în:

 • Oferirea de activităţi de recuperare, reabilitare socio-economică
  • Asigurarea unor activităţi de facilitare a integrării/reintegrării în familie într-un mediu non-violent, în comunitate, pe piaţa muncii şi în societate, în general prin:
 • Informare
 • Consiliere socială
 • Educaţie extracurriculară
 • Utilizarea unor terapii ocupaţionale care se ocupă cu promovarea sănătăţii şi stării de bine prin intermediul ocupaţiei şi care privesc:
 • Creşterea gradului de independenţă
 • Cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi în domeniul violenţei în familie;
 • Cunoaşterea valorilor promovate în comunitate;
 • Cunoaşterea drepturilor şi a obligaţiilor în calitate de cetăţeni;
 • Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător;
 • Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale şi instrumente;
 • Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile;
 • Pregătirea pentru viaţa independentă;
 • Facilitarea accesului la un loc de muncă;
 • Facilitarea accesului la o locuinţă şi adaptarea acesteia;
 • Acces la formare vocaţională şi profesională.

S-a realizat:

 • În Adăpost: cu două femei şi 2 copii
 • În Centrul de recuperare: cu 3 femei şi 5 copii
  • Implicarea beneficiarilor în activităţi în vederea dobândirii de abilităţi de viaţă independentă:
 • Asumarea responsabilităţilor în conformitate cu vârsta
 • Dezvoltarea pe arii de achiziţii corespunzătoare vârstei
 • Prin a se putea îngriji de propria persoană (autoîngrijire) şi de copiii care le însoţesc
 • Asigurarea unei independenţe în comunitate prin intermediul unor mijloace şi dispozitive tehnologice
 • Prin contribuţia la bunăstarea socială şi economică a beneficiarilor (productivitate şi muncă)
 • Prin a se bucura de plăcerile vieţii (petrecere a timpului liber)
  • Activităţi de integrare socială:
 • cunoaştere prin observaţie şi acţiuni practice a elementelor privind grupul din care face parte, locuinţa, strada, oraşul
 • principalele tipuri de relaţii umane
 • relaţii de convieţuire pozitive
 • vizionări de filme în scop de socializare
 • activităţi sportive
 • frecventarea comunităţii religioase
 • ieşiri în grup în locuri publice
 • excursii, etc.
  • Facilitarea accesului beneficiarilor la o locuinţă prin:
 • identificarea locuinţelor disponibile spre închiriere
 • găsirea unei locuinţe spre închiriere, găzduire
 • stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii beneficiarilor din centru
 • medierea relaţiilor cu membrii de familie/alte persoane de sprijin a victimei în vederea primirii acesteia într-un spaţiu de locuit
  • Stimularea menţinerii relaţiei beneficiarilor cu familia lărgită, precum şi cu alte persoane importante pentru acestea într-un mediu non-violent prin:
 • vizitarea rudelor, a cunoscuţilor şi a prietenilor
 • contactarea telefonică a familiei lărgite sau a altor persoane importante pentru acestea

Informare, îndrumare, orientare socială:

se urmăreşte identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor beneficiarilor noştri, aceştia fiind stimulaţi să persevereze şi să îşi împlinească potenţialul, menirea  lor, să atingă ţeluri cât mai îndrăzneţe, bucurându-se de tot sprijinul de care au nevoie în acest sens.

 • Continuarea procesului de clarificare a situaţiei, inclusiv despre abuzurile suferite, despre identificarea/conştientizarea întregii game de violenţe la care au fost supuşi de către agresor, să nu-şi atribuie vina pentru cele întâmplate. Reaşezarea perspectivelor, comportamentul violent, cauzele acestuia şi posibilităţile de încetare a violenţei;
  • Îndrumare, orientare cǎtre alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau alte domenii de interes şi care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor către:
   • Unităţi de învăţământ, ANAF, DAS/SPAS, DGASPC, Primăria de domiciliu/reşedinţă, Serviciul de Evaluare Complexă, CJRAE, SPCLEP, AJPIS, Unităţi bancare, locul de muncă, Judecătorie, Inspectoratul de Poliţie, alte ONG-uri, firme de transport public, unităţi medicale
 • Primirea unor documente/telefoane de la alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau alte domenii de interes şi care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor, de la:
 • Unităţi de învăţământ, ANAF, DGASPCsau alte instituţii publice din subordinea DGASPC, DAS, Primărie, Judecătorie, Executorul Judecătoresc, alte ONG-uri, Unităţi bancare, Serviciul de Evaluare complexă, CJRAE, sediul Partidului UDMR M, unităţi medicale, avocet, Inspectoratul de Poliţie/Poliţia Locală, SPCLEP
 • Eliberarea/Transmiterea unor documente către alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau alte domenii de interes şi care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor către:
  • Unităţi de învăţământ, Judecătorie, Biroul Executorului Judecătoresc, DGASPC, Primărie, DAS/SPAS din cadrul Primăriei de domiciliu/reşedinţă, Autoritatea Tutelară, Prefectura S, AJPIS, Grupul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, ANAF, alte ONG-uri, MediturSA, unităţi medicale/DSP
 • Contactarea telefonică a unor instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau alte domenii de interes şi care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor

Integrare/Reintegrare profesionalăeste o ţintă spre care tindem, însă se doreşte a fi un proces monitorizat şi întotdeauna vom urmări interesul suprem al beneficiarilor noştri şi vom respecta deciziile lor.

 • Oferirea de activităţi de recuperare, reabilitare profesională – Facilitarea accesului la un loc de muncă, prin:
 • Contactarea AJOFM pentru acordarea sprijinului necesar pentru integrarea în muncă, precum şi pentru readaptarea şi recalificarea profesională a beneficiarilor
 • Consultarea listei privind posturile de muncă vacante afişată la sediul ALOFM şi pe site-ul AJOFM
 • Participarea la cursuri de calificare/reconversie profesională
  • Întocmirea unor CV-uri
 • Depunerea unor CV-uri la diverse societǎţi comerciale în vederea angajǎrii  
 • Efectuarea unor probe de lucru în vederea angajării
  • Susţinerea unor interviuri în vederea angajării
 • Semnarea unui Contract Individual de muncă
  • Menţinerea/păstrarea locului de muncă, derularea Contractului Individual de Muncă

Utilizarea unor terapii de relaxare precum:

 • Meditaţia/Manifestarea afecţiunii/Automasajul/Muzica de relaxare

Încurajarea şi promovarea unui stil de viaţă independent şi activ şi menţinerea contactelor sociale

 • Servicii de bazǎ pentru activitǎţile zilnice

Au constat în:

 1. Asigurarea de îngrijire, hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte şi tot ce mai este nevoie pentru  ca fiecare beneficiar să-şi poată desfăşura activităţile zilnice în bune condiţii;
 2. Asigurarea posibilităţii de a folosi îmbrăcămine şi încălţăminte proprie, în acord cu preferinţele acestora;
 3. Deoarece majoritatea beneficiarilor provin din familii dezorganizate şi pline de violenţă, în centrul nostru, ei au beneficiat de grijă şi supraveghere permanentă, de un climat lipsit de violenţă, climat care poate constitui un indicator al stabilităţii. Zilnic ei au urmat un program regulat în ceea ce priveşte orele de masă şi de odihnă.
 4. Educaţie în vederea obţinerii unei igiene alimentare, corporale şi ambientale corespunzătoare. Igiena corporală este foarte importantă pentru noi, de aceea aceasta se efectuează zilnic;
 5. Exersarea mobilităţii prin: mers, mişcare, sport;
 6. Exersarea comunicării prin: vorbire, scris, gestualitate, temperament, limbaj, captarea atenţiei, rezolvarea asistată a problemelor.
 • Servicii de suport pentru activitǎţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi

Au constat în:

 1. a le arăta  beneficiarilor pe care îi îngrijim dragostea noastră. Centrul selectează cu atenţie angajaţii şi voluntarii, luând în considerare capacitatea lor de a-şi exprima dragostea şi grija pentru femei şi copii, de a lua mereu în considerare ceea ce este mai bine pentru ei
  1. Includerea beneficiarilor în activităţi de terapie ocupaţională privind:
 2. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător
 3. Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale şi instrumente
 4. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile
 5. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială
 6. Autoîngrijire
 7. Productivitate
 8. Petrecere a timpului liber
 • Menţinerea relaţiilor cu familia şi prietenii
  • S-a realizat:
 • În Adăpost: pentru 3 femei şi 4 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru 3 femei şi 5 copii

A constat în:

 • Punerea la dispoziţia beneficiarilor de mijloace de comunicare cu membrii de familie şi cu prietenii (telefon, e-mail, internet)
  • Stimularea menţinerii relaţiei beneficiarilor cu familia lărgită, precum şi cu alte persoane importante pentru acestea, într-un mediu non-violent

S-a realizat prin:

 • Vizitarea rudelor, a cunoştinţelor sau a prietenilor de către beneficiari
  • Vizitarea beneficiarilor de către rude, familia extinsă, prieteni
  • Menţinerea legăturii telefonic cu familia lărgită sau cu alte persoane importante pentru acestea.
  • Facilitarea accesului de a comunica pe e-mail sau pe reţele sociale
 • Asigurarea condiţiilor necesare pentru respectarea vieţii intime a beneficiarilor
 • Protejarea imaginii publice a beneficiarilor
 • Protejarea vieţii intime, private şi a familiei
 • Protejarea imaginii în mass-media scrisă şi audiovizuală
 • Încurajarea beneficiarilor să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate:
 • Transport
 • Educaţie
 • Poştă şi comunicaţii
 • Servicii medicale şi de recuperare
 • Servicii de îndrumare vocaţională
 • Servicii religioase
 • Promovare relaţii sociale (socializare) – timp liber

       A constat în:

 • Punerea în contact cu alţi beneficiari şi/sau alte persoane de aceeaşi vârstă;
 • Socializarea cu fostele beneficiare prin vizitele efectuate de cǎtre acestea în centru:
 • aceasta s-a realizat ocazional cu foşti beneficiari care au vizitat centrul
 • Vizitarea oraşului şi a prietenilor, cunoaşterea patrimoniului cultural, dezvoltarea de hobby-uri;
  • Săptămânal, în ziua de sâmbătă, fiecare beneficiar are posibilitatea de a vizita oraşul sau de a face ceea ce doreşte în oraş. În restul zilelor, la nevoie, funcţie de programarea activităţilor zilnice, ei pot să-şi rezolve problemele personale, să viziteze oraşul, să se plimbe, să facă cumpărături, etc; Pe perioada Stării de Urgenţă ieşirile săptămânale s-au suspendat, iar pe perioada Stării de alertă, în contextul actual în care ne aflăm (pandemia de COVID-19), ieşirile beneficiarilor din centru sunt limitate şi se fac doar pentru motive justificate. Cu excepţia deplasării la locul de muncă, celelalte ieşiri au fost precedate de informarea în scris a beneficiarilor cu privire la recomandările de siguranţă publică emise de INSP, precum şi prin stabilirea unui traseu clar al deplasării în exteriorul centrului.
  • Zilnic copiii s-au jucat în parcul de joacă din incinta centrului, iar seara copiii însoţiţi de mamele lor au putut merge la plimbare şi au putut socializa cu alte femei şi copii din zonă. Începând cu data de 16.03.2020 când s-a instituit Starea de Urgenţă pe teritoriul României care a fost urmată de Starea de Alertă, s-a limitat timpul de plimbare şi ieşirea din centru;
  • Familiarizarea cu oraşul
  • Cunoaşterea patrimoniului cultural
 • În data de 09.01.2020, trei angajaţi, o femeie și un copil din Adǎpost și douǎ femei și 4 copii din Centrul de Recuperare, au participat la o excursie într-o zonă muntoasǎ de lȃngǎ localitatea Porumbacu de Sus. Acolo au vizitat Castelul Zȃnelor.
 • În data de 20.01.2020, o femeie din Adǎpost și douǎ din Centrul de Recuperare ȋnsoţite de un angajat al centrului, au efectuat o excursie la Sighișoara. Doamnele au fost foarte impresionate de acest oraș. S-a menționat cǎ Sighişoara este un oraş monument protejat de UNESCO din anul 1999, inclus pe lista patrimoniului mondial ce se mândreşte cu o cetate medievală locuită şi în prezent. Cetatea Medievalǎ este alcǎtuitǎ din 14 turnuri, care poartă numele breslelor care le-au ridicat. Zece dintre turnuri se văd şi astăzi, respectiv cel al: tăbăcarilor, cositorarilor, giuvaergiilor, frângherilor, măcelarilor, cojocarilor, croitorilor, cizmarilor, fierarilor şi turnul cu ceas. Doamnele au putut urca scara acoperitǎ, numitǎ și Scara Școlarilor, care acum are 176 de trepte din cele 300 pe care le-a avut.
  • Dezvoltarea de hobby-uri
 • Vizitarea rudelor/prietenilor/cunoscuţilor
 • Organizarea de mese festive, seri recreative cu jocuri şi vizionare de filme:
  • Săptămânal, în fiecare vineri sunt organizate seri recreative cu vizionare de filme. Pe lângă acestea:
 • În data de 08.03.2020, s-a reorganizat sala de mese, transformȃndu-se într-o „sală de cinema”, iar cu ajutorul video-proiectorului, toţi beneficiarii casei, au putut viziona un film specific zilei mamei. Sala de mese a fost amenajată asemenea unei cafenele. Pe parcursul vizionӑrii, toți participanții au putut  servi cafea şi prăjitură, iar la sfârşitul întâlnirii fiecare beneficiară a primit câte un cadou.
 • Ȋn data de 24.07.2020, s-a organizat ȋn sala de mese o petrecere pentru mămici cu vizionare de film. Dupǎ efectuarea sarcinilor gospodǎrești și dupǎ ce copiii au fost puși la somn, mǎmicile au putut viziona ȋn liniște Filmul „Viața lui Samson”.
  • Ocazional sunt organizate seri recreative cu jocuri
 • Ori de câte ori are ocazia, personalul centrului se joacă cu copiii beneficiari.
  • Organizarea unor mese festive cu ocazia Sărbătorilor religioase şi a Sărbătorilor legale
  • Organizarea unor mese festive de rămas bun organizate cu ocazia plecării unor beneficiari
  • Organizarea unor mese festive cu ocazia vizitării centrului de către sponsori
 • Organizarea unor mese festive cu ocazia aniversǎrii zilelor de naştere
 • Organizarea unor activităţi artistice/Participarea la unele activităţi artistice
 • În data de 07.03.2020, trei copii din Centrul de Recuperare, însoţiţi un voluntar al centrului, au participat la o activitate artisticǎ. Aceştia au creeat manual felicitǎri pentru mama lor, cu ocazia zilei de 8 Martie.
 • În data de 13.03.2020, patru copii din Centrul de Recuperare, au participat la prepararea de cornulețe. Implicarea copiilor ȋn bucӑtӑrie a fost o activitate distractivӑ și dezordonatӑ, dar acestă experienţӑ a adus multe beneficii copiilor. Cu ajutorul d-nei pedagog școlar, copiii beneficiari au avut parte de un timp special ȋmpreunӑ, ȋn efectuarea cornulețelor cu gem. Prin frământarea şi formarea aluatului ȋn bile, ȋntinsul unei foi de aluat cu ajutorul unui sucitor, copiii au putut exersa abilitӑțiile bilaterale de coordonare, iar prin tӑierea aluatului de fursec ȋn formă de tringhi, ei au fost stimulați ȋn dezvoltarea aptitudinilor de percepție și planificare spațialӑ.
 • Începȃnd cu data de 23.03.2020 președintele asociației ȋmpreunǎ cu pedagogul şcolar au elaborat un Program Special pentru Copii.” Acest program special pentru copii a conținut activitǎți diferite printre care și activitǎți artistice. Pentru ca  copiii sǎ poatǎ participa regulat la aceste activitǎți, a fost nevoie de acordul și colaborarea mamelor.
 • Participarea la cluburi/tabere/excursii/drumeţii
 • S-au făcut drumeţii, ieşiri pentru recreere şi distracţie a copiilor în pădurea şi Parcul de joacă din jurul centrului şi din zona Greweln.
 • În data de 09.01.2020 trei angajaţi, o femeie și un copil din Adǎpost și douǎ femei și 4 copii din Centrul de Recuperare, au participat la o excursie într-o zonă muntoasǎ de lȃngǎ localitatea Porumbacu de Sus. Acolo se aflǎ Castelul Zȃnelor. Dupǎ vizitarea castelului s-a servit masa de prȃnz pregǎtitǎ de acasǎ. Au localizat o pȃrtie ȋn apropiere unde s-au putut da cu sania. A fost o mare bucurie pentru toţi participanții. La ȋntoarcerea acasǎ au servit cina ȋmpreunǎ ȋn Sibiu la un restaurant din incinta Promenada Mall.
 • În data de 12.03.2020, pedagogul școlar împreună cu douǎ femei și patru copii  din Centrul de Recuperare au făcut o drumeţie prin pădure. Timpul petrecut împreună a fost folositor tuturor. Cu toți au putut asculta cȃntecul păsărilor, copiii au avut voie să strige și sǎ se joace, iar la sfârşit au adunat leurdǎ.
 • Ȋn data de 16.03.2020, un voluntar al centrului împreună cu douǎ femei și patru copii din Centrul de Recuperare, au făcut o drumeţie prin pădure. Timpul petrecut împreună a fost folositor tuturor. Ȋn drumul spre casă au cules salatǎ de pǎdure pe care dupǎ ce au preparat-o au servit-o ȋmpreunǎ.
 • Ȋn data de 20.03.2020 pedagogul școlar împreună cu douǎ femei și patru copii  din Centrul de Recuperare, au făcut o drumeţie prin pădure. Au folosit acestǎ ocazie pentru a culege și leurdǎ.
 • Ȋn data de 06.04.2020, pedagogul școlar împreună cu douǎ femei și 4 copii din Centrul de Recuperare, au făcut o drumeţie prin pădurea din apropierea centrului. Atȃt doamnele cȃt și copii au fost foarte încȃntaţi că au putut ieși afară din curte și au putut respira aerul curat din pădure.
 • În data de 06.06.2020, o femeie ȋnsotită de trei copii, împreună cu o angajată și un voluntar al centrului, au făcut o ieșire în aer liber la Barajul de la Ighișul Nou. Copiii au alergat, s-au jucat, au strigat, iar timpul petrecut împreună a fost o bucurie pentru toată lumea.
 • Ȋn data de 10.06.2020, pedagogul școlar împreună cu patru copii au făcut o ieșire la lacul Heleșteu din M. Mamele copiilor au putut merge la cumpărături în acea perioadă, iar copiii s-au putut bucura de o ieșire în aer liber, au putut admira lacul plin de raţe sălbatice care zburau pe deasupra, au alergat pe aleile frumos amenajate, au strigat și s-au bucurat. Chiar înainte de a pleca spre casă, copiii au putut admira și curcubeul care abia ieșise.
 • În data de 14.06.2020, o femeie ȋnsoțitǎ de trei copii a completat un bilet de voie pentru a merge la plimbare în centrul orașului. Orașul nostru era foarte frumos amenajat, decorat cu multe flori, iar fȃntȃna arteziană din Piaţa Regele Ferdinand era o delectare atât pentru copii cȃt și pentru adulţi.
 • În data de 17.06.2020, pedagogul școlar împreună cu o femeie și trei copii au făcut o ieșire la Valea Viilor. Toţi copiii s-au jucat împreună, s-au dat pe leagăn, s-au căţărat pe o căruţă și s-au jucat în aer liber. Cu toţii au fost serviţi de către medicul voluntar al centrului cu plăcinte și suc de mentă. Timpul petrecut împreună a fost o bucurie pentru toată lumea.
 • În perioada 13.07.2020-16.07.2020, toţi copiii beneficiari ai centrului ȋmpreunǎ cu patru foști copii beneficiari, ȋnsoțiți de pedagogul școlar și douǎ voluntare au petrecut cȃteva zile la Casa de vacanțӑ Betel din localitatea M. Ȋncǎ de la sosirea ȋn tabǎrǎ, copiilor li s-au prezentat regulile taberei, reguli de igienǎ, reguli de disciplinǎ, morală și de bun simț, reguli care trebuiau respectate pe toatǎ perioada  șederii în tabără. Ȋn fiecare zi copiii au partcipat la un program care a inclus: gimnastica de dimineatǎ, servirea meselor, timp de relaxare, timp de ȋnvǎțǎturǎ biblicǎ și didacticǎ, cȃntece, lucru manual și mult timp de joacǎ. Într-una din zilele petrecute ȋmpreunǎ, copiii au partcipat și la o activitate culinarǎ, au fǎcut waffe. Copiii au putut ȋnvǎța ȋn acestǎ perioadă despre fenomenele naturii, despre cele 5 simțuri și despre Dumnezeu care deține controlul asupra a tot ce a creat. Copiii au sǎrit pe trambuline, au participat la jocuri ȋn echipӑ, s-au jucat cu mingea, jocul rațele și vȃnӑtorii, avioanele și jocuri de masӑ (memory). Toți copiii s-au putut bucura de timpul petrecut ȋmpreunǎ, astfel cǎ la sfȃrșitul timpului nu au mai dorit sǎ plece acasǎ.
 • În data de 30.07.2020, o femeie împreună cu cei 3 copii ai ei şi pedagogul centrului, au vizitat Grădina Zoologică din S. Copiii au fost foarte încântaţi de animalele pe care le-au văzut şi de detaliile legate de viaţa acestora.
 • Ȋn perioada 17.08.2020-21.08.2020, toți beneficiarii (mame și copii) din centru însoţiţi de către pedagogul școlar, au participat la o Tabǎră la „Casa de vacanțӑ Betel” din M. Atȃt mamele cȃt și copiii au fost implicați ȋntr-un program bine stabilit. Fiecare dimineatǎ s-a ȋnceput cu un timp de ȋnviorare, gimnasticǎ, timp devoțional (cu poveste și rugǎciune) timp de lucruri practice (colorat, lucru manual) și vizionare de filme. De asemenea toţi participanții la tabarǎ au ajutat la strȃns și pus masa și la curǎţat legumele. În timpul petrecut acolo au servit masa ȋmpreunӑ, copiii au putut sӑ se joace, iar mӑmicile au purtat discuții ȋmpreunӑ ȋntr-o atmosferӑ relaxantӑ. Zilnic a existat şi un timp ȋn care toți copiii și adulții au participat la jocuri în comun. Toți beneficiarii casei s-au putut bucura de o plimbare cu cӑruța și calul. Au fost multe momente frumoase de veselie și entuziasm. Sǎptǎmȃna s-a ȋncheiat cu o festivitate de premiere.
 • Participarea în locuri publice pentru socializare şi recreere
 • La toate ieşirile şi la toate evenimentele, care vor fi menţionate mai jos, toţi beneficiarii care au participat au putut socializa şi au avut parte de momente de recreere
 • În data de 09.01.2020, trei angajaţi, o femeie și un copil din Adǎpost, douǎ femei și 4 copii din Centrul de Recuperare, după ce au participat la o excursie într-o zonă muntoasǎ de lȃngǎ localitatea Porumbacu de Sus, la ȋntoarcerea acasǎ au servit cina ȋmpreunǎ ȋn Sibiu la un restaurant din incinta Promenada Mall
 • Ȋn data de 31.01.2020, o femeie din „Adǎpost” şi douǎ femei din Centrul de Recuperare, însoțite de o angajată, au participat la o întâlnire de femei organizată de Fundaţia Casa Rut. Tema întâlnirii a fost „Ȋncrederea ȋn Dumnzeu ȋn momente dificile” și a fost moderatǎ de doamna J.R. Participantele au putut socializa între ele, au servit ceai, cafea şi prăjituri.
 • În data de 04.02.2020, doi copii au participat la o zi de naștere a unui copil din vecinǎtate. Cu aceastǎ ocazie festivǎ, copiii au fost invitați la o petrecere ȋn care toți participanții trebuiau sǎ fie costumați. Un copil s-a constumat ȋn prințesǎ, iar alt copil ȋn pirat. Aceștia au primit un cadou din partea casei pentru sǎrbǎtorit, iar la petrecere au servit tort, au cȃntat la „La mulţi ani” și s-au jucat.
 • În data de 11.02.2020 un copil a participat la Carnavalul organizat de doamna ȋnvǎțǎtoare de la Şcoala Bathory Istvan. Asociația noastrǎ a pus la dispoziție cȃteva costume de carnaval, iar copilul și-a putut alege costumul preferat. Alǎturi de ceilalți copii din clasǎ, beneficiara noastrǎ  costumatǎ ȋn prințesǎ a participat la carnaval. Cu toţii au dansat, au ascultat muzicǎ, s-au jucat, au mâncat pizza și s-au distrat.
 • În data de 28.02.2020, douǎ femei însoțite de doamna președinte și o angajată, au participat la o întâlnire de femei organizată de Fundaţia Casa Rut. Tema întâlnirii a fost „Responsabilitatea femeii în familie și în societate”, fiind moderată de doamna L.D. Spre sfȃrşitul întȃlnirii, participantele au putut auzi și povestea de viaţă a unei doamne care cu câţiva ani în urmă a practicat vindecarea unor boli folosind puterile oculte, dar care a conştientizat că acest lucru  nu este bun şi a renunţat a-l mai practica. Participantele au putut socializa între ele, au servit ceai, cafea şi prăjituri. La terminare doamna președinte a invitat beneficiarele casei la restaurant pentru a servi cina împreună. Doamnele au petrecut seara împreună savurȃnd pizza și băuturi răcoritoare, purtȃnd de asemenea discuţii interesante. În tot acest timp personalul de serviciu a asigurat îngrijirea copiilor lăsaţi acasă.
 • Datoritǎ contextului de pandemie cu COVID-19, participarea ȋn locurile publice a fost limitată, iar ieșirile ȋn aer liber au fost bine organizate și efectuate ȋn natură evitȃnd aglomerațiile.
 • Ȋn data de 18.04.2020 (pe perioada de izolare la locul de muncă a personalului), un voluntar al centrului împreună cu o parte din angajaţi au organizat un Grill Party, ȋn curtea centrului, la care au participat douǎ femei și 4 copii. Meniul a constat din grătar şi mici gătite pe Grill-ul din curtea centrului şi diverse salate. La preparea salatelor au participat și doamnele beneficiare. S-a servit masa în curte și toţi participanţii au avut parte de voie bună și multă bucurie.
 • În data de 14.07.2020, douǎ femei ȋnsoțite de asistentul social, au avut posibilitatea de a ieși ȋn oraș la o cafea pe terasǎ. Profitȃnd de faptul cǎ copiii erau plecați ȋn tabǎrǎ, doamnele au petrecut un timp frumos ȋmpreunǎ savurȃnd o cafea delicioasǎ, purtȃnd de asemenea discuții interesante.
 • În data de 27.07.2020, ȋmpreunǎ cu alţi ȋnvitați, toți beneficiarii casei au participat la o sǎrbǎtoare organizatǎ de cǎtre asociația noastrǎ pentru una dintre beneficiarele din centru, cu ocazia botezului nou testamental pe care l-a fǎcut. Cu ocazia acestei sǎrbǎtori, cu toții au participat la o masă festivӑ. A fost o serbare frumoasǎ ȋn care beneficiara noastrǎ s-a simțit apreciatǎ și iubitǎ de toți cei prezenți.
 • Ȋn data de 12.08.2020, douǎ femei ȋnsoțite de pedagogul școlar, au petrecut ȋmpreunǎ un timp de relaxare la Complexul Bazna Băi. Personalul auxiliar a avut grijǎ de copii, astfel încât mamele sǎ poatǎ avea un timp de relaxare la piscinǎ.
 • Pentru o bună colaborare şi integrare în comunitatea locală, beneficiarii noştri, au participat la programele destinate femeilor şi copiilor în cadrul bisericilor până la data de 16.03.2021 când s-a instituit Starea de urgenţă şi întâlnirile publice s-au suspendat. Datorită acestui fapt, beneficiarii noştri n-au mai avut posibilitatea de a interacţiona cu alte persoane din comunitatea locală, în această perioadă de pandemie. Programele bisericii au fost transmise on-line, ele putând fi vizionate de către toţi beneficiarii casei cu ajutorul video-proiectorului. Participarea fizică a femeilor la programele din cadrul bisericilor s-a reluat începând cu luna august, dar respectând toate cerinţele de protecţie fizică şi sanitară.
 • Servicii de educare
 • Educaţie formală
 • Fiecare copil a fost înscris pentru frecventarea unei forme de învǎţǎmânt adaptatǎ vârstei lui. 
 • Copiii de vârstă vârstă şcolară au fost asistaţi la efectuarea temelor şi la pregătirea şcolară de mamă şi de pedagogul centrului, iar cei de vârstă preşcolară au fost asistaţi la pregătirea pentru grădiniţă de mamă şi de pedagogul centrului/educator
  • În perioada 30.03.2020-12.06.2020 şi în cursul anului şcolar 2020-2021 începând cu data de 09.11.2020, avȃnd în vedere suspendarea cursurilor școlare și preșcolare toţi copiii centrului au participat la un program special atȃt pentru prima parte a zilei cȃt și pentru a doua parte a zilei. Acest program a cuprins mai multe activităţi în care au fost implicaţi atât copiii cât și mamele. Programul a inclus timp de învăţat, creativitate, treburi casnice, jocuri, vizionare de filme sau jocuri educative, etc. Copiii au lucrat pe fişele de lucru primite ȋn format electronic de la cadrele didactice din cadrul unităţilor de învăţămȃnt la care au fost înscriși.
 • Monitorizarea situaţiei şcolare/educaţionale prin:
 • Efectuarea unor rapoarte educaţionale de către pedagogul centrului
 • Primirea de la unităţile de învăţământ a unor caracterizări
 • Primirea unor documente psihoeducaţionale/psihopedagogice de la diverse instituţii
 • Primirea unor adeverinţe privind frecventarea unităţilor de învăţământ
 • Primirea altor documente/bunuride la unităţile de învăţământ
 • Monitorizarea comportamentului copiilor în unităţile de învăţământ şi a situaţiei şcolare
 • Întocmirea unor rapoarte de monitorizare din punct de vedere educaţional
 • Educaţie informală
 • Educaţie în ceea ce priveşte îngrijirea şi creşterea copilului
 • Educaţie cu privire la convieţuirea într-un mediu non-violent – modele de convieţuire paşnică
 • Modalităţi non-violente de relaţionare
 • Educaţie privind responsabilizarea mamei în efectuarea temelor cu copilul
 • Educaţie privind responsabilizarea mamei în manifestarea afectivităţii
 • Educaţie non-formală
 • Consolidarea deprinderilor vârstei – periodic
 • Formarea unei conduite decente şi adecvate vârstei şi statutului – periodic
 • Dezvoltarea limbajului

Aceasta a constat în:

 • Depistarea şi corecţia tulburărilor de limbaj constând în:
 • Stabilirea şi corecţia altor deficienţe de natură anatomică afectivă
 • Dezvoltarea vocabularului – exerciţii de dicţie
 • Terapie prin joc
 • Corectarea scrisului, a cititului
 • Reducerea agresivităţii atât în limbajul copiilor cât şi în comportament
 • Dezvoltarea motivaţiei de învăţare prin:
 • Formarea unei atitudini pozitive faţă de şcoală/citit/scris
 • Exprimarea dorinţei de a cunoaşte literele, de a scrie şi de a citi
 • Manifestarea curiozităţii, a dorinţei de a pătrunde în tainele materiilor de studiu
 • Creşterea stimei de sine s-a realizat prin:
 • Încurajarea copiilor să crească prin orice activitate realizată de copil împreună cu alţi adulţi sau copii. Este vorba de genul de activităţi în care copilului îi este permis să participe în mod egal, cu ceea ce poate şi ştie el, în care este lăsat să îşi exprime creativitatea sau spontaneitatea şi rezultatul este valorizat ca atare.
 • cele 3 componente esenţiale – încrederea în sine, concepţia despre sine şi iubirea de sine. Toate acestea trebuie încurajate şi dozate în mod egal în viaţa copilului, astfel încât să crească într-un adult puternic, responsabil şi fericit.
 • Implicarea copilului în activităţi casnice şi gospodăreşti în parametrii accesibili copilului – la nevoie
 • Educaţie moral – civică
 • Învăţarea codului bunelor maniere
 • Dobândirea unor deprinderi şi atitudini în baza cărora se află importante valori morale precum: respectul, corectitudinea, politeţea, decenţa, empatia faţă de alte persoane, etc
 • Reguli de circulaţie
 • Semnificaţia şi importanţa respectării dreptului la nediscriminare şi egalitatea de şanse pentru toţi
 • Implicarea în pregǎtirea/aranjarea mesei;
 • Educaţie prin activităţi de terapie ocupaţională cu privire la autoîngrijire, productivitate şi/sau petrecere a timpului liber. Aceasta contribuie la identitatea, sănătatea şi starea de bine a beneficiarilor
 • Activităţi de formare şi exersare a deprinderilor de a se orienta şi deplasa corect, dezvoltarea atenţiei, verbalizarea paşilor într-o activitate depusă, activităţi artistico-plastice, activităţi în aer liber, etc.;
 • Dezvoltarea atenţiei, gândirii, imaginaţiei, creativităţii şi voinţei – s-a realizat împreună cu educatorul centrului
 • Învăţarea toleranţei în relaţiile cu ceilalţi, a acceptării şi respectului – periodic
 • Deprinderea tehnicilor de negociere, relaţionare non-violentă, de rezolvare de conflicte;
 • Disciplinarea non-violentă în educarea copiilor. Nu sunt tolerate comportamente violente, abuzive, în relaţia cu copiii sau cu ceilalţi beneficiari din centru – periodic
 • Educaţie extraculiculară privind:
 • Un stil de viaţă sănătos – periodic
 • Prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun
 • Prevenirea bolilor transmisibile – la nevoie;
 • În contextul pandemiei cu COVID-19 aproape zilnic s-au desfăşurat întâlniri de informare cu beneficiarii, prin care li s-a explicat importanţa respectării cerinţelor de igienă sanitară a mâinilor, corpului, suprafeţelor, păstrarea distanţei fizice între persoane, purtarea măştii de protecţie, regulile de protecţie pe mijloacele de transport în comun, regulile de protecţie necesare în cazul în care se deplasează în exteriorul centrului (pentru obţinerea unor drepturi legale, spre locul de muncă, participarea la servicii religioase, activităţi recreative, plimbări, etc.) şi altele.
 • S-a realizat evaluarea riscului de infectare cu COVID-19 pentru fiecare beneficiar
 • Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă – periodic
 • Educaţie civică – ocazional
 • Lecţii biblice cu aplicaţie practică
 • Educaţie sexuală
 • Despre violenţa fizică, psihologică, verbală, economică, religioasă, socială, cibernetică şi sexuală
  • periodic s-au organizat cu beneficiarii găzduiţi în centru întâlniri educative privind dezvoltarea de atitudini şi comportamente non-violente pentru atingerea obiectivului „toleranţă zero” faţă de violenţa în familie sau violenţă în general
 • Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză – ne confruntăm des cu asemenea  situaţii şi soluţionarea lor depinde de caz.
  • În Adăpost:
 • Primirea în regim de urgenţă a:
 • 0 beneficiari în trimestrul I, 0 beneficiari în trimestrul II, 4 beneficiari în trimestrul III şi 0 beneficiari în trimestrul IV
  • În Centrul de recuperare:
 • Primirea pentru recuperare a:
 • 0 beneficiari în trimestrul I, 0 beneficiari în trimestrul II, 0 beneficiari în trimestrul III şi 2 beneficiari în trimestrul IV
  • Când nu am dispus de locuri libere, am referit cazurile pe care nu le-am putut prelua către alte centre de urgenţă/recuperare.
  • Cu beneficiarii prezenţi în centru la începutul anului 2020 s-a continuat intervenţia pe caz.
 • Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
 • Ajutor constând în alimente, îmbrăcǎminte, încǎlţǎminte, obiecte de cazarmament, etc pentru foşti beneficiari sau persoane sărace;
 • Suport financiar în vederea asigurării unei bune stări de sănătate (tratamente, analize medicale, controale de specialitate la medici cu diverse specializări)
 • În data de 24.02.2020 s-a achitat contravaloarea poliţei de asigurare medicală emisă de Groupama Asigurări – pentru o femeie din Adăpost, cetăţean Non-UE
 • În data de 03.07.2020 o femeie a fost însoţită la Serviciul Judeţean de Medicină Legală, în vederea eliberării unui Certificat Medico-Legal şi s-a achitat acesta
 • Decontarea cheltuielilor cu evaluǎrile psihologice;
 • Decontarea cheltuielilor cu alimentele, rechizitele şcolare, produsele de igienǎ personalǎ, transportul auto sau feroviar, transportul bunurilor personale ale beneficiarilor, etc, în funcţie de situaţie şi de fondurile disponibile;
 • În Adăpost:
 • S-au efectuat mai multe deplasări la Sibiu cu maşina asociaţiei pentru evaluări medicale şi vizitarea beneficiarilor pe perioada spitalizării – pentru o femeie şi doi copii
 • În Centrul de recuperare:
 • În data de 06.02.2020 o beneficiară a achitat un bilet de călătorie cu suprataxă
 • Se oferă posibilitatea taţilor de a-şi vizita copiii în încǎperea pusǎ la dispoziţie de cǎtre Direcţia de Asistenţǎ Socialǎ;
 • Redactarea actelor beneficiarelor cǎtre diverse instituţii publice;
 • Acestea au fost detaliate în secţiunile anterioare
 • Însoţirea beneficiarilor la instituţiile publice sau private care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor:
 • Acestea au fost detaliate în secţiunile anterioare
 • Solicitarea/transmiterea unor documente de la/către diverse instituţii publice sau private, pentru cazuri speciale – acestea au fost detaliate în secţiunile anterioare
 • Reprezentarea beneficiarilor:
 • de către avocat:
 • În Adăpost: pentru două femei şi 2 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru două femei şi 3 copii
 • de către centru:
 • În Adăpost: pentru 3 femei şi 4 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru 3 femei şi 5 copii
 • Derularea unui parteneriat în baza protocolului de colaborare cu AJOFM cu privire la acordarea sprijinului necesar pentru integrarea în muncă, precum şi readaptarea şi recalificarea profesională a beneficiarilor
 • Întocmirea planului de protecţie, în funcţie de situaţia reclamatǎ de beneficiare (înainte de intrare sau dupǎ intrarea în centru);
 • Transmiterea unor rapoarte/solicitări săptămânale către:
 • AJPIS S – Monitorizare DIS, iar datele au fost centralizate de către MMPS.
 • DSP S – solicitări de testare COVID-19 şi transmitere rezultate testare, pentru personal şi beneficiari
 • Transmiterea unor rapoarte lunare către:
 • DGASPC S conform cerinţelor legale
 • Poliţia M cu privire la situaţia socială şi juridică a beneficiarilor, precum şi cu demersurile legale intreprinse
 • Transmiterea unor rapoarte trimestriale către:
 • DGASPC S conform cerinţelor legale
 • AJPIS S
 • DAS M
 • Primăria M – Serviciul Taxe şi impozite
 • Transmiterea unor rapoarte anuale către:
 • Primăria M – Serviciul Taxe şi impozite
 • ANES
 • Postarea pe site-ul asociaţiei a unor selecţiuni din Raportul anual
 • Postarea pe site-ul centrului a unor  documente utile victimelor violenţei în familie
 • Campania “Nu aştepta până este prea târziu!”
 • Consecinţele psiho-comportamentale ale violenţei asupra copilului
 • Ordinul de protecţie provizoriu
 • Acordarea de consiliere telefonică unor potenţiali beneficiari (persoane care sunt în situaţie de criză şi care au suferit de pe urma violenţei în familie sau persoane de susţinere a acestora):
 • În data de 15.01.2020 s-a oferit consiliere socialǎ pentru o femeie și un  copil, din  C.
 • Ȋn data de 05.02.2020 s-a oferit, pentru o femeie şi doi copii din V, consilere juridicǎ și consiliere socialǎ.
 • Ȋn data de 20.03.2020 s-a oferit consiliere juridicǎ și consiliere socialǎ, pentru o femeie cu doi copii din P.
 • Ȋn data de 25.03.2020 s-a oferit consiliere socialǎ, pentru o femeie din C.
 • Solicitări de găzduire în adăpost care n-au putut fi onorate din lipsa locurilor disponibile în spaţiile de cazare de la momentul respectiv sau din alte motive
 • În data de 15.01.2020 s-a solicitat telefonic adăpost și consiliere socialǎ pentru o femeie și un  copil, din  C. Cazul n-a putut fi preluat din lipsa locurilor libere de la acea dată.
 • În data de 28.01.2020 s-a solicitat telefonic adăpost pentru o femeie, din S prin Fundația Veritas. Cazul n-a putut fi preluat din lipsa locurilor libere de la acea dată.
 • Ȋn data de 23.01.2020 s-a solicitat telefonic adăpost pentru o femeie și 3 copii din D. Cazul n-a putut fi preluat din lipsa locurilor libere de la acea dată.
 • Ȋn data de 31.01.2020 s-a solicitat telefonic adăpost pentru o femeie și 2 copii din T. Cazul n-a putut fi preluat din lipsa locurilor libere de la acea dată.
 • Ȋn data de 05.02.2020 s-a solicitat telefonic, pentru  o femeie şi doi copii din V, adǎpost, consilere juridicǎ și consiliere socialǎ, de cǎtre DGASPC S. Cazul n-a putut fi preluat din lipsa locurilor libere de la acea dată.
 • Ȋn data de 12.02.2020 s-a solicitat telefonic adǎpost pentru o femeie din C, de cǎtre preşedintele unui Centru maternal din C. Cazul n-a putut fi preluat din lipsa locurilor libere de la acea dată.
 • Ȋn data de 16.03.2020 s-a solicitat telefonic adăpost pentru o femeie și trei copii, de cǎtre Fundația Veritas din S. Având în vedere prevenirea răspândirii COVID-19, cazul n-a putut fi preluat din cauza  instituirii Stǎrii de Urgențǎ pe tot teritoriul țǎrii şi a cerinţelor DSP.
 • Ȋn data de 19.03.2020, s-a solicit telefonic adăpost pentru o femeie din TM. Cazul nu a putut fi preluat din cauza instituirii Stǎrii de Urgențǎ pe tot teritoriul țǎrii şi a cerinţelor DSP.
 • Ȋn data de 20.03.2020 s-a solicitat telefonic de cǎtre DGASCP P adǎpost, consiliere juridicǎ și consiliere socialǎ, pentru o femeie cu doi copii din P. Cazul nu a putut fi preluat din cauza cerinţelor DSP privind prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID-19 şi a instituirii Stǎrii de Urgențǎ pe tot teritoriul țǎrii.
 • Ȋn data de 25.03.2020 s-a solicitat telefonic adǎpost și consiliere socialǎ, pentru o femeie din C. Cazul nu a putut fi preluat din cauza cerinţelor DSP privind prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID-19 şi a instituirii Stǎrii de Urgențǎ pe tot teritoriul țǎrii.
 • Ȋn data de 30.03.2020 s-a solicitat telefonic adǎpost pentru o femeie din M jud. S. Cazul nu a putut fi preluat din cauza cerinţelor DSP privind prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID-19 şi a instituirii Stǎrii de Urgențǎ pe tot teritoriul țǎrii.
 • Ȋn data de 06.04.2020, s-a solicit telefonic adăpost pentru o femeie și 4 copii M. Cazul nu a putut fi preluat din cauza instituirii Stǎrii de Urgențǎ pe tot teritoriul țǎrii, şi a cerinţelor DSP privind prevenirea răspândirii virusului COVID-19.
 • Ȋn data de 21.04.2020 s-a solicitat telefonic adăpost pentru o femeie, de cǎtre Fundația Tabita din R. Cazul nu a putut fi preluat din cauza instituirii Stǎrii de Urgențǎ pe tot teritoriul țǎrii şi a cerinţelor DSP privind prevenirea răspândirii virusului COVID-19.
 • În data de 17.06.2020, o doamnă ȋmpreunǎ cu doi copii, din sat M, a solicitat adǎpost, dar n-a reuşit să părăsească mediul violent pentru că partenerul ei s-a ȋntors acasă înainte ca aceștia sǎ reuşească să plece.
 • În data de 14.07.2020 o femeie din P, refugiatǎ ȋn T, a solicitat telefonic ajutor financiar și direcționare cǎtre un alt adăpost din zona P.
 • Ȋn data de 20.07.2020, s-a solicitat adăpost, de cǎtre Poliția M pentru o femeie din L cu reședința ȋn M. Cazul nu a putut fi preluat din cauza riscului mare de infectare cu coronavirusul COVID-19, dar și a faptului cǎ persoana ȋn cauzǎ era persoanǎ cu handicap psihic şi ne erau depăşite competenţele.
 • Ȋn data de 25.07.2020 s-a solicitat adăpost de cǎtre o femeie cu un copil, din S. Cazul n-a putut fi preluat din lipsa locurilor libere de la acea dată.
 • Ȋn data de 23.09.2020 mama unei femei a solicitat adǎpost pentru o femeie cu 2 copii din M. Cazul a fost referit cǎtre DGASPC S deoarece domiciliul victimei era în apropierea centrului nostru și n-am fi putut asigura protecția victimelor.
 • Ȋn data de 06.11.2020, o doamna din S a solicitat telefonic adăpost pentru o femeie și 5 copii, din B. Cazul nu a putut fi preluat din cauza lipsei de spațiu, singura cameră disponibilă ar fi fost prea mică pentru atâtea persoane.
 • În data de 12.11.2020, o doamna din R a solicitat telefonic adăpost pentru o femeie cu un copil. Cazul a fost referit către SPAS R sau DGASPC M, deoarece s-a căutat primirea ȋn regim de urgențǎ.
 • Ȋn data de 10.12.2020, s-a solicitat adăpost pentru o femeie din localitatea AS, de către UPU SMURD TM. Cazul a fost referit către DGASPC S din cauza lipsei de spațiu.
 • Ȋn data de 17.12.2020, s-a solicitat adăpost pentru o femeie cu soțul foarte agresiv din C, de cǎtre Centrul Maternal din C. Cazul a fost refuzat din lipsa de locuri și s-a sugerat ca sǎ ȋncerce la un centru din B sau TM.
 • În 24.12.2020, o doamnă ȋmpreunǎ cu un copil, din loc. T a solicitat adǎpost, dar a renunțat sǎ părăsească mediul violent datorită faptului că trebuia sǎ stea timp de 14 zile ȋn izolare, ȋn cadrul centrului.
 • Alte activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate
 • Petrecere de rămas bun cu ocazia plecării beneficiarilor
 • S-a menţinut legătura cu beneficiarele care au plecat
  • Sprijin constând în lenjerie, veselă, îmbrăcăminte, încǎlţăminte, inclusiv transportul acestora la domiciliu (în funcţie de caz) la plecarea din centru a beneficiarilor
   • Fostelor beneficiare li se acordă în continuare consiliere, sfătuire, şi li s-a acordat posibilitatea de a vizita oricând centrul
  • O parte dintre foştii beneficiari  care  locuiesc în localitatea noastră şi împrejurimi au continuat să viziteze centrul şi au primit  ajutor în caz de nevoie
  • Cei patru copii care au fost încredinţaţi în regim de plasament familial la un voluntar al centrului, au participat împreună cu angajaţii şi voluntarii centrului la următoarele activităţi:
 • Activităţi de recreere, petrecere a timpului liber şi socializare
 • Activităţi educaţionale
 • S-a continuat sprijinirea acestora pe plan educaţional, social şi moral
 • Frecventarea unităţilor de învăţământ adecvate vârstei
 • Dezvoltarea vocabularului şi corectarea pronunţiei
 • Învăţarea limbii germane, ş.a.
 • Asigurare de alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă, rechizite şcolare, ş.a.
  • Pe parcursul trimestrului I – o femeie care are în grijă 7 copii, a trimestrului al II-lea – două femei fără copii, a trimestrului al III-lea – 3 femei  care aveau în grijă 7 copii, a trimestrului al IV-lea –  o femeie care avea ȋn grijӑ 6 copii, (toate foste beneficiare)  ne-au contactat telefonic, ori de câte ori au trecut prin situaţii de crizǎ şi au fost consiliate psihologic, juridic, medical sau social pentru a putea depǎşi repede şi uşor acele situaţii de crizǎ. O fostă beneficiară are posibilitatea de a achiziţiona locuinţa socială în care domiciliază şi ne-a solicitat ajutorul în demersurile pe care le are de făcut. Achiziţionarea imobilului urmează procedurile legale în astfel de situaţii.
  • Am oferit ajutor constȃnd ȋn ȋmbrӑcӑminte, ȋncӑlțӑminte, echipamente de uz casnic pentru două femei și 8 copii, foști beneficiari.
  • Parcurgerea unor „Planuri de securitate şi protecţie” cu persoanele care au luat decizia de a părăsi centrele. Aceste planuri cuprind paşii de urmat în cazul în care beneficiara locuieşte singură, dacă ea se reîntoarce la soţ/concubin şi apare un episod de violenţă, siguranţa la locul de muncă şi în spaţiile publice.

1.14. Dificultăţi întâmpinate

 • Beneficiarii nu pot avea acces gratuit la servicile oferite de cǎtre sistemul de sǎnǎtate deoarece majoritatea dintre ei nu sunt asiguraţi din punct de vedere medical
 • Incapacitatea de a se adapta în program şi a respecta regulile casei. O parte dintre beneficiare nu se pot adapta Regulilor casei şi decid să părăsească centrul, sau suntem nevoiţi să le excludem din centru.
 • Dificultăţi în comunicare
 • Refuzul unor beneficiari de a primi ajutor                                                                                                                   
 • Conflicte  între beneficiari şi încălcarea Regulilor casei
 • Nepăstrarea confidenţialităţii asupra locaţiei centrului de către unii beneficiari chiar dacă aceştia au semnat Contractul de confidenţialitate încă de la sosirea în centru
 • Contactarea beneficiarilor de către agresori sau familia lărgită, chiar dacă aceştia n-au avut în prealabil acordul beneficiarilor noştri de a se întâlni;
 • Datoritǎ faptului cǎ unii dintre beneficiari nu au o educaţie şcolarǎ corespunzǎtoare, este foarte dificil ca ei sǎ fie integraţi pe piaţa muncii
 • Gelozie între beneficiarii vechi şi cei noi, mai ales la cei care provin dintr-o instiţuţie de ocrotire socială de stat;
 • Luarea unei decizii pripite a unor beneficiari cu privire la plecarea din centru. O parte dintre femei cred promisiunile de schimbare fǎcute de cǎtre parteneri şi sunt „momite” sǎ se reîntoarcǎ acasǎ, apoi se reîncepe ciclul violenţei.
 • Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică, a fost necesarǎ instituirea stării de urgență. Pe durata stării de urgență s-a interzis încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale din centrele rezidențiale pentru copii și adulți, dar datoritǎ condițiilor impuse a fost  restrâns exercițiul următoarelor drepturi : libera circulație; dreptul la viață intimă, familială și privată; inviolabilitatea domiciliului; dreptul la învățătură; libertatea întrunirilor; dreptul de proprietate privată; dreptul la grevă; libertatea economică. Ȋn vederea combaterii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, s-a asigurat permanenţa activităţii centrului, dar ne-am aflat ȋn imposibilitea de a prelua cazuri noi pe toatǎ perioada stǎrii de urgențǎ şi parţial pe perioada stării de alertă.
 • Preluarea în centru a noilor cazuri doar cu un test RT-PCR negativ şi ţinerea în izolare obligatorie timp de 14 zile de la sosirea în centru a acestora. Măsura de izolare pe o perioadă de 14 zile a cazurilor nou intrate în centru, impusă de către DSP, a descurajat multe cazuri de a părăsi domiciliul conjugal şi a veni în centru.

1.15. Aspecte privind dezvoltarea serviciilor sociale din punct de vedere al extinderii şi calităţii. Proiecte derulate cu finanţare internă şi/sau externă

 • Nu avem în prezent nici un proiect de finanţare cu fonduri structurale, PHARE, bugetul local, bugetul de stat;
 • Suntem parte a unei Reţele de adăposturi pentru victimele violenţei în familie din regiunea Transilvania (Reţeaua AGORA), care cuprinde adăposturi din judeţele Mureş, Sibiu, Braşov, Harghita şi Covasna;
 • Suntem parte a „Reţelei furnizorilor de servicii sociale pentru victimele violenţei în familie”, iar în cadrul reţelei avem schimburi de experienţă între membrii, suntem informaţi şi consultaţi cu privire la modificările legislative în domeniu şi proiectele de modificare legislativă care sunt în dezbatere publică, anunţăm când avem locuri libere, etc.;
 • În data de 08.01.2020 o angajatǎ a participat la un curs de instruire on-line privind Raportul special – “Angajarea – Pașii de urmat cǎtre o recrutare de succes”, organizat de Rentrop& Straton Group. Seminarul a fost prezentat on-line de cǎtre I.G.B. şi a constat în soluții, exemple (recrutare și selecție, interviul de selecție și verificarea CV-ului), dar și cazuri practice;
 • În data de 08.01.2020 o angajată a participat la o „Ȋntâlnire de lucru” ȋn care toți furnizorii de servicii publice și private au fost consultaţi ȋn vederea elaborǎrii “Planului de Acțiune pe anul 2020 a municipiului M”, parte a Proiectului „Strategia de dezvoltare a servicilor sociale din municipiul M pe anii 2014-2018-2023”. Întâlnirea s-a desfăşurat la sediul Direcției de Asistența Socialǎ din M, în  sala de sedințe şi a fost coordonată de către Director Executiv DAS M;
 • În data de 09.01.2020 o angajată a participat la un webinar online, organizat de Cabinet Expert.ro la inițiativa Guvernul Romȃniei – Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spǎlǎrii Banilor. În cadrul ȋntȃlniri s-a urmǎrit tutorialul „Ȋnregistrare la ONPCSB 2020”, s-a prezentat Manualul Utilizatorului – Sistem Electronic Securizant de Transfer Date și Instruire, dar și Anunțul ONPCSB 4578/2020;
 • În data de 30.01.2020 douǎ angajate au participat la un webinar, organizat de Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania. Webinarul a avut tema „Finanțarea publicǎ a servicilor sociale și achiziția publicǎ a servicilor furnizate de ONG-uri”, din cadrul proiectului „Contractarea serviciilor sociale”, finanțat de Asociația Diakonie Baden din Germania, prezentat de cǎtre L.I. specialist PR Federația ONG-urilor sociale din Transilvania;
 • În data de 31.01.2020 o beneficiarǎ din „Adǎpost” și douǎ beneficiare din Centrul de recuperare, ȋmpreunǎ cu un angajat, au participat la o întâlnire de femei organizată la Fundaţia Casa Rut din M. Tema întâlnirii a fost „Ȋncrederea ȋn Dumnzeu ȋn momente dificile” și a fost moderatǎ de doamna J.R. Participantele au putut socializa între ele, au servit ceai, cafea şi prăjituri;
 • În data de 12.02.2020 s-a depus ȋn cadrul rundei de finanțare „Fondul pentru Fapte Bune ediția – 2020”, finanțat de cǎtre Fundația Vodafone Romȃnia proiectul de finanțare „ O viață  ȋn siguranțǎ!”. Valoarea totalǎ a finanțǎrii a fost de 450.000 lei, din care valoarea maximǎ /proiect era de 190.000 lei. Prin acest proiect am solicitat co-finanțare pentru lucrǎrile de modernizare necesare obținerii Autorizației PSI (placǎri cu pereți de gips-carton rezistent la foc, executat lucarnǎ, izolat streașina spre vecini cu vatǎ mineralǎ și gips-carton rezistent la foc, montat hidranți interiori și paratrǎsnet, extinderea stației de semnalizare detectare incendiu, s.a.);
 • În data de 18.02.2020 o angajatǎ ȋmpreunǎ cu o voluntarǎ au participat la Webninarul „Noutǎțile din Codul Fiscal 2020”, organizat de cǎtre Rentrop&Straton Group. Seminarul a fost prezentat on-line și a fost prezentat de cǎtre A.B.-doctor ȋn economie, consultant fiscal, expert contabil, auditor fiscal, lector în seminarii cu tematici fiscal-contabile. În cadrul ȋntâlnirii s-au dezbǎtut urmǎtoarele teme: TVA, contractele part-time, spǎlarea banilor, taxe și impozite și ȋnchiderea ex. fin. 2019. Participanții la acest webinar au primit gratuit cadou un „Ghid de operare SAGA” 2019;
 • Ȋn data de 20.02.2020 douǎ angajate au participat la o „ Ȋntȃlnire de lucru” organizatǎ de cǎtre ANITP-CR Alba Iulia ȋn colaborare cu MAE, MEN, AIDROM, World Vision Romȃnia.  Întâlnirea s-a desfăşurat la sediul Instituției Prefectului jud. S, sala „Gheorghe Barițiu” şi a fost coordonată de către comisar Șef de Poliție A.S. – coordonator ANITP-CR Alba Iulia. Ȋntȃlnirea a avut ca teme: ȋmbunǎtǎțirea activitǎții inter-instituționale ȋmpotriva traficului de persoane, prezentarea activitǎții CR Alba Iulia pe anul 2019, prezentarea campaniei naționale de prevenire a  traficului de persoane ȋn scopul exploatǎrii prin cerșetorie „ Dǎ-i libertare! Nu-i plǎti exploatarea!;
 • În data de 19.03.2020 toți angajații au participat la o şedință organizatǎ pe baza materialului elaborat de Grupul de Comunicare strategicǎ din cadrul MAI, cu tema „Conduitǎ responsabilǎ ȋn prevenirea rǎspȃndirii coronavirus”, coordonatǎ de cǎtre doamna GA. În cadrul ȋntȃlnirii s-au prezentat recomandǎrile oficiale ale MAI de conduitǎ socialǎ responsabilǎ ȋn prevenirea rǎspȃndirii COVID-19 pentru companiile care nu ȋși pot sista activitatea;
 • În data de 23.03.2020 douǎ angajate au participat la un webinar gratuit, organizat de cǎtre CFCECAS, coordonat de cǎtre AR. În cadrul ȋntȃlnirii s-au discutat urmǎtoarele teme: asistența acordatǎ victimelor violenței domestice ȋn timpul pandemiei cu COVID-19. Soluțiile oferite au fost cu privire la: acordarea de asistență prin ghidare și consultanță prin internet, asistare ȋn adǎposturi, consiliere directǎ pentru cazurile în care intervin echipele mobile;
 • În data de 23.03.2020 o angajatǎ a participat la un webinar gratuit organizat de cǎtre CFCECAS, ȋn colaborarea cu HELP DESK, suport pentru serviciile sociale și asistenți sociali, coordonat de cǎtre AR. În cadrul ȋntȃlnirii s-au prezentat: oferirea serviciilor  sociale ȋn timpul pandemiei cu COVID-19, nevoia digializǎrii serviciilor sociale, deplasarea ȋn teren, activitatea la sediile DAS/SPAS, asistența ȋn centre rezidențiale, tipurile de servicii noi apǎrute ca urmare a rǎspȃndirii COVID-19;
 • În data de 10.04.2020 o angajatǎ a participat la un webinar gratuit organizat de cǎtre CFCECAS, ȋn colaborarea cu HELP DESK suport pentru serviciile sociale și asistenți sociali, coordonat de cǎtre AR. În cadrul ȋntȃlnirii s-a prezentat tema: necesitatea folosirii echipamentelor de protecție ȋn cazul deplasǎrii personalului din sistemul social, la domiciliul persoanelor care au nevoie de suport.
 • În data de 15.04.2020 o angajatǎ și o voluntarǎ, au participat la un workshop interactiv privind  soluții personalizate pentru cazurile ȋn care lucrul de acasă nu este posibil și procedura de acordare a concediului pentru pǎrinți (pentru supravegherea copiilor), organizat de Romanian Sofware prin proiectul Colorful.HR – Modificǎri Legislative ȋn Codul Muncii și Codul Fiscal, care a fost oferit Gratuit. Seminarul a fost prezentat on-line pe platfoma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: ID (director de departament de externalizare) și MC (Taxe&Legal Manager la Romanian Sofware);
 • În data de 23.04.2020 o angajatǎ, a participat la un seminar interactiv privind: somajul tehnic și sprijin ȋn negocierile cu reprezentanții angajaților cu privire la implementarea mǎsurilor impuse de starea de urgențǎ, organizat de Romanian Sofware prin proiectul Colorful.HR Modificǎri Legislative ȋn Codul Muncii și Codul Fiscal. A fost oferit gratuit. Seminarul a fost prezentat on-line pe platfoma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: ID (director de departament de externalizare) și MC (Taxe&Legal Manager la Romanian Sofware);
 • Ȋn data 21.04.2020, o angajatǎ a participat la Webninarul „Raport special – Reguli impuse de cǎtre angajatorii din Romania ȋn contextul rǎspȃndirii cu Covid-19, Mǎsuri urgente de prevenție”, organizat de cǎtre Rentrop& Straton Group. Seminarul a fost prezentat on-line și a fost prezentat de cǎtre AD – manager produs;
 • Ȋn data de 24.04.2020, cinci angajate au participat pe platforma Zoom la un webinar gratuit, organizat de cǎtre CFCECAS, coordonat de cǎtre AR. În cadrul ȋntȃlnirii s-au discutat urmǎtoarele teme: transferul de turǎ ȋn centrele rezidențiale – ce trebuie sǎ ştiu? și Recomandǎri pentru procedura de lucru pentru perioada izolǎrii preventive la locul de muncǎ;
 • În data de 24.04.2020 o angajată a participat la o întâlnire online, organizatǎ de Cabinet Expert.ro, pe tema „ Informare ITM privind prevenirea infecției ȋn cazul deplasǎrilor pentru ȋndeplinirea sarcinilor de muncǎ”;
 • Ȋn data de 07.05.2020 douǎ angajate au participat, pe platforma Zoom la lansarea aplicației BRIGHT SKI RO – un instrument digital gratuit care vine ȋn sprijinul victimelor violenței domestice, oferind asistențǎ și informații utile persoanelor aflate ȋntr-o relație abuzivǎ;
 • În data de 05.05.2020 douǎ angajate au participat la un webinar gratuit organizat de cǎtre CFCECAS, coordonat de cǎtre AR. În cadrul ȋntȃlnirii s-a vorbit despre Serviciile sociale la trecerea de la Starea de Urgențǎ la Starea de Alertǎ ȋncepȃnd cu 15 mai 2020, reguli de aplicat ȋn centrele rezidențiale, mǎsuri de prevenire, managementul centrului rezidențial, activitǎțile derulate, proceduri de lucru, planificarea activitǎților;
 • În data de 13.05.2020 o angajatǎ a participat, pe platforma Zoom la un webinar gratuit, organizat de cǎtre ARFO, ȋn cadrul proiectului „Visul favorit a fiecǎrui copil este familia”. În cadrul ȋntȃlnirii a avut loc o sesiune de informare – Trecerea de la Starea de Urgențǎ la Starea de Alertǎ care a fost prezentată de cǎtre AR  și AȘ;
 • În data de 18.05.2020 o angajatǎ a participat, la un webinar, organizat de cǎtre SC SELLification SRL-D, din cadrul proiectului Activitatea Educaționalǎ Online Sellfication. În cadrul ȋntȃlnirii a  avut loc o sesiune de informare  pe tema – Educație Experiențealǎ On line atingȃnd subiectele: cum sǎ energizezi participanții ȋntr-un mod dinamic; instrumente digitale pentru a crea un spațiu colaborant; mini jocuri; voturi și concursuri. Seminarul a fost susținut de cǎtre B.V.- administrator Sellification SRL-D, C.I. și R.C.;
 • Ȋn data de 29.05.2020 douǎ angajate au participat, la un webinar,organizat de cǎtre Alianța Romȃnia Fǎrǎ Orfani ȋn colaborare cu Asociația Eliberare, pe platforma Zoom, ȋn cadrul proiectului „Visul favorit a fiecǎrui copil este familia”. În cadrul ȋntȃlnirii a avut loc o sesiune de informare despre Riscul Traficului de persoane ȋn rȃndul tinerilor și copiilor din cadrul sistemului de protecție. A fost prezentat de cǎtre I.B.
 • Ȋn data de 04.06.2020 o angajatǎ și o voluntarǎ au participat la un seminar interactiv privind: soluții pentru optimizarea produselor de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp și cum optimizezi bugetul companiei ȋn perioada de crizǎ, organizat de Romanian Sofware prin proiectul Colorful.HR – Provocǎile departamentului de tǎu de HR. Seminarul a fost prezentat on-line pe platfoma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: I.D. (director de departament de externalizare) și A.C. – consultant ȋn HR Romanian Sofware);
 • Ȋn data de 11.06.2020 o angajatǎ a participat la un webinar privind: soluții practice pentru a  eficentiza complet procesele de angajare; a ajuta compania sǎ performeze la adevǎrata capacitate; cum reduci timpul de analizǎ și filtrare a candidaților; cum eficientizezi comunicarea cu candidații; cum scazi costul de recrutare. Seminarul a fost organizat de Romanian Sofware prin proiectul Colorful.HR „ Provocǎile departamentului de HR ȋn recrutarea talentelor”, fiind prezentat on-line pe platfoma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: I.D., A.C., M.C. – experți ȋn resurse umane și legislație din cadrul Romanian Sofware;
 • Ȋn data de 08.07.2020 o angajatǎ, a participat la un webinar gratuit organizat de cǎtre CNASR Departamentul de Comunicare și Relații Publice, coordonat de cǎtre doamna T.D. – asistent social principal. Ȋn cadrul ȋntȃlnirii s-a prezentat tema „Codul Privind Practica Asistentului Social”;
 • Ȋn data de 30.07.2020, o angajatǎ a participat la un webinar gratuit organizat de cǎtre Editura Rentrop & Straton, coordonat de cǎtre doamna lector RM – licențiat ȋn științe juridice. Ȋn cadrul ȋntȃlnirii s-a prezentat tema „ ITM – ȋn control”;
 • Ȋn data de 06.08.2020, o angajatǎ a participat la un webinar gratuit organizat de cǎtre Romanian Sofware prin proiectul Colorful.HR. Seminarul a fost prezentat on-line pe platforma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: I.D. (director de departament de externalizare), M.C. ( Taxe&Legal Manager la Romanian Sofware) şi A. (expert ȋn automatizare proc.HR). Tema abordată a fost „ Optimizarea proceselor de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp”;
 • Ȋn data de 06.08.2020, o angajatǎ și douǎ beneficiare au participat gratuit la un seminar online de parenting în cadrul proiectului „All About Parenting”. Seminarul a fost susţinut de către doamna U.C. – trainer şi public speaker, cu multiple acreditări naţionale şi internaţionale ca Master Trainer, Coach şi Facilitator – şi domnul V.N. – trainer şi public speaker. Temele abordate au fost: „Cele patru tipuri de copii: rǎzvrǎtiți, obedienți, ȋndreptǎțiți și echilibrați – ce le spui astǎzi vor deveni mȃine”;
 • Ȋn  data de 13.08.2020, o angajatǎ a participat la un workshop interactiv privind ultimele modificǎri legislative HR, organizat de Romanian Sofware prin proiectul Colorful.HR Modificǎri Legislative ȋn departametul HR. Seminarul a fost prezentat on-line pe platforma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: I.D. (director de departament de externalizare) și M.C. (Taxe&Legal Manager la Romanian Sofware);
 • Ȋn data de 25.08.2020 o angajatǎ și douǎ beneficiare, au participat la un seminar online gratuit, în cadrul proiectului „All About Parenting”. Seminarul a fost susţinut de către domnul D.C. – trainer şi public speaker. Tema abordatǎ a fost: „Cum sǎ ȋți calmezi nervii ȋn patru pași- prezentarea Metodei C.A.L.M.”;
 • Ȋn data de 07.09.2020, o angajatǎ, a participat on-line la o dezbatere publicǎ privind digitalizarea. Dezbaterea a fost organizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi prezentată de V.A. – Ministrul muncii. Tema dezabaterii a fost „Digitalizarea și Simplificarea relațiilor de muncǎ”;
 • Ȋn data de 10.09.2020 o angajatǎ, a participat la un workshop interactiv privind ultimele modificǎri legislative ȋn domeniul HR, organizat de Romanian Sofware. Seminarul a fost prezentat on-line pe platforma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: M.C. (Taxe&Legal Manager la Romanian Sofware) și A.C. (expert ȋn automatizare procese HR);
 • Ȋn data de 17.09.2020 douǎ angajate, au participat la o Masă Rotundǎ cu tema – Sprijinirea Persoanelor Afectate de Exploatarea forței de muncǎ și de Traficul de Persoane. Organizatori au fost Biserica Evanghelicǎ CA din Romȃnia ȋn colaborare cu ABS S și ANITP-CR Alba Iulia. Locația ȋntȃlnirii a fost la Cetatea Bisericii Evanghelice din localitatea Cristian. Întȃlnirea a fost coordonatǎ de cǎtre doamna E.K. – referent pentru migranți a Episcopiei Biserici Ev. CA S.
 • În data de 01.10.2020 o angajată a participat la un seminar interactiv privind ultimele modificări legislative ȋn domeniul HR: “Concediile medicale, cum implementezi corect toate prevederiile din OUG 132/2020”, organizat de Romanian Sofware prin proiectul Colorful.HR – Provocările departamentului de HR legate de schimbările legislative. Seminarul a fost prezentat on-line pe platfoma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: M.C. (Taxe&Legal Manager la Romanian Sofware) și I.D. (director de departament de externalizare si salarizare şi administrare personal);
 • Ȋn data de 13.10.2020, opt angajați și un voluntar au participat la o sesiune de informare privind: “Procedura de sesizare a suspiciunilor/cazurilor de violențǎ asupra copilului”, “Procedura privind identificarea, semnalizarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare”, ” Procedura de intrare ȋn centru”, “Carta drepturilor beneficiarilor “ și “Planul strategic 2021-2026″, prin proiectul Perfecționarea continuǎ a personalului, organizat de Asociația Casa de Femei Creștinǎ Germanǎ Estera, prezentat de către doamna G.A.;
 • Ȋn data de 13.11.2020, opt angajați și un voluntar au participat la o sesiune de informare privind: „Procedura de lucru cu angajații și beneficiarii pentru perioada Stǎrii de Alertă”,  pe temele: „Informații generale despre COVID-19”, „Organizarea activitǎții și Siguranța personalului”, „Echipamentul de protecție”, „Planul de continuare a activitǎții”, „Circuitele funcționale”, „Organizarea programului de lucru”, „Transportul personalului”, „Desfǎșurarea activitǎții personalului ȋn afara centrului”, „Accesul persoanelor din afara centrului”, „Mǎsuri de prevenire pentru beneficiari”, „Demersuri ȋn cazul apariției cazurilor de COVID-19” și „Precauții de control al infectǎrii cu Covid-19”. Întâlnirea s-a desfăşurat în cadrul proiectului Perfecționarea continuǎ a personalului și Instruire SSM, organizat de Asociația Casa de Femei Creștinǎ Germanǎ Estera şi a fost prezentat de către doamna director G.A. ȋmpreunǎ cu doamna S.M. pe grupul de WhatsApp al asociației.
 • În data de 12.11.2020 o angajată a participat la un seminar interactiv privind ultimele modificări legislative ȋn domeniul HR: “Ce modificǎri s-au adus la declarația 112, noile mǎsuri impuse angajatorilor – telemunca sau programul decalat, cum se ȋnregistreazǎ ȋn Revisal, ultimile modificări legislative, cum se acordǎ pentru pǎrinți zile libere ȋn contextul ȋn care activitatea școlarǎ se desfǎsuarǎ exclusiv online, ultimele modificări privind concediile medicale. A fost organizat de Romanian Sofware prin proiectul Colorful.HR- Provocările departamentului de HR legate de schimbările legislative. Seminarul a fost prezentat on-line pe platfoma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: M.C. (Taxe&Legal Manager la Romanian Sofware) și I.D. (director de departament de externalizare si salarizare si administrare personal);
 • Ȋn data de 19.11.2020, douǎ angajate ȋmpreunǎ cu doamna președinte a asociației, au participat la un curs de instruire și specializare ȋn lupta ȋmpotriva traficului de persoane, cu temele „ Ce ar trebui luat ȋn considerare dacǎ vrem sǎ ne formǎm ca specialiști”, „Ce conținut ar trebui aprofundat ȋn formarea avansatǎ pentru activitatea directǎ cu victimele pentru a le ajuta?”, „De ce aspecte specifice romȃnești, ar trebui sǎ fie conștienți cei care lucreazǎ ȋn acest domeniu”. Cursul a fost organizat de Grup de lucru ABS ȋn cadrul Proiectului – ”Acum este momentul sǎ investim” și a fost prezentat on-line pe platfoma Zoom, avȃnd ca speakeri pe D.D. – Psiholog, directorul Centrului de Consiliere Psihologicǎ pentru refugiați din  Stuttgart;
 • Ȋn data de 20.11.2020, opt angajați și un voluntar au participat la o sesiune de informare privind: „Evaluarea riscurilor, a locurilor și posturilor de muncǎ și mǎsurilor luate pentru prevenirea rǎspȃndirii infecției cu COVID-19, cf L’55/2020-HG 935/2020 – posturi care pot desfǎşura activitate ȋn regim de telemuncǎ și mǎsuri luate pentru fiecare tip de contract”, prin proiectul Perfecționarea continuǎ a personalului și Instruire SSM, organizat de Asociația Casa de Femei Creștinǎ Germanǎ Estera,  prezentat de către doamna G.A.;
 • În data de 23.11.2020 o angajatǎ, a participat la webinarul „ Cunoașterea și promovarea dreptului omului ȋn activitatea profesionalǎ” privind Comunicarea Interpersonalǎ –„ Cum sǎ fac sǎ fiu un bun comunicator” folosind tehnica de a pune ȋntrebǎri; ce ȋnseamnǎ ascultarea activǎ; oglindirea; sumarizarea și comunicarea asertivǎ, organizat de CNASR Departamentul de Comunicare și Relații Publice Romanian, avȃnd ca speaker pe T.D.;
 • Ȋn data de 24.11.2020 o angajatǎ a participat la webinarul „Cariera ta ȋn HR”- Cum au grijǎ companiile de angajații lor ȋn criza COVID-19; Managementul talentelor și provocǎrile ȋn perioadǎ de crizǎ; Cum aratǎ liderul și care este rolul lui ȋn era digitalǎ; Provocǎrile angajatorilor ȋn contextul stǎrii de alertǎ și managementul timpului. Seminarul a fost organizat de Rentrop & Straton, prin proiectul Specializare ȋn HR, fiind prezentat on-line pe platfoma Zoom, avȃnd ca speakeri pe: C.N., A.D., R.B., L.R., D.I., T.I.
 • Ȋn data 26.11.2020 o angajatǎ a vizionat online pe rețeaua de socializare Facebook, o prezentare de servicii a Forumului Ȋnvingǎtoarelor din Romȃnia despre comunitǎțile „#Și eu Reusesc”; Temele abordate au fost: Violența domesticǎ și traficul de persoane – vulnerabilitǎți, intersectare; De ce e important ca femeile sǎ se ajute una pe cealaltǎ?; Rolul psihologului și al grupurilor de sprijin. Proiectul „#Și eu reușesc” este instituit prin fondul IKEA pentru Egalitate de Gen, gestionat de Fundația Comunitarǎ București, implementat de cǎte Asociația A.L.E.G. Romȃnia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială prin care se acordă serviciul:
 • suprafaţă locuibilă/persoană asistată (6 mp/ persoană)
  • condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor (1, 2, 3 sau 4 persoane pe dormitor)
  • condiţii de petrecere a timpului liber (posibilitatea de a vizita oraşul, de a se relaxa citind sau a face lucru manual, vizite la obiective turistice, drumeţii, excursii, etc)
  • condiţii de comunicare cu exteriorul (posibilitatea  de a fi vizitaţi, de a face cumpărături, de a trimite şi primi corespondenţa, contactare prin telefon, e-mail sau internet, etc)
  • condiţii de servire a mesei (masa este preparată în bucătărie şi se serveşte în Sala de mese la ore regulate, conform programului zilnic al asociaţiei)
  • alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenţă socială acordate:
   • grupurile sanitare: 14 la 22 persoane asistate;
   • 1 lavabou la 2 persoane asistate;
   • 1 duş/cadă la 2 persoane asistate;
 • condiţiile de preparare şi servire a hranei – (masa se pregăteşte zilnic de către bucătăreasă care este ajutată de către beneficiare şi se serveşte având 3 mese principale şi două mese intermediare – între mesele principale).

1.18. Rezultatele preconizate ale activităţii:

 • Rezultate (pe termen scurt)
 • Ieşirea din mediul violent a victimelor prin gǎzduirea acestora în centru;
  • Asistenţă familială acordată atât victimei, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acesteia;
  • Protecţie faţǎ de agresor;
  • Stabilitate pentru beneficiarii serviciilor oferite de cǎtre centru;
  • Activităţi de grup /socializare cu scopul combaterii marginalizării sociale;
  • Vindecarea traumelor sufleteşti în urma consilierii psihologice;
  • Obţinerea unor drepturi civile în urma consilierii juridice şi sociale;
  • Prevenirea abandonului şcolar prin înscrierea la şcoalǎ sau grǎdiniţǎ a copiilor care au abandonat şcoala pe motive socio-economice;
  • Echipare pentru viaţǎ;
  • Diversificarea modalităţilor de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor individului şi promovarea unei atitudini pro-active în activităţile de diseminare;
  • Întărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă de creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii;
  • Creşterea eficienţei parteneriatelor interinstituţionale, public-privat;
  • Formare continuă a profesioniştilor care interacţionează cu copilul şi femeia victime;
  • Creşterea calităţii serviciilor prin implementarea standardelor;
  • Identificarea cât mai reală a situaţiei beneficiarilor;
  • Elaborarea şi implementarea P.I.P.-ului, P.I.S.-ului ca soluţii cât mai reale de a ieşi din situaţia dificilă în care se află beneficiarii;
  • Luarea unor decizii proprii  de către beneficiari  în  funcţie de vârsta acestora cu privire la propria viaţă;
  • Reînnoirea contractelor, parteneriatelor cu existenţii furnizori sociali şi încheierea unor noi contracte cu viitori furnizori de servicii sociale
  • Diversificarea şi adaptarea modalităţilor de petrecere a timpului liber pentru copii şi adulţi aflaţi în situaţii de criză;
  • Dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de promovare şi menţinere a specificului etnic şi cultural al adulţilor aparţinând minorităţilor naţionale;
  • Direcţionarea educaţiei către dezvoltarea la potenţial maxim a personalităţii beneficiarului, a talentelor şi abilităţilor sale fizice şi mentale;
  • Consilierea si coordonarea în vederea instruirii educaţionale şi obţinerea unui loc de muncă;
  • Beneficierea de servicii medicale primare şi specializate;
  • Realizarea unui sistem eficient de ocrotire a sănătăţii familiilor şi copiilor acestora.
 • Impact (pe termen lung)
 • Depăşirea situaţiilor de dificultate;
  • Prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială;
  • Promovarea incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii;
  • Facilitarea dezvoltării personale şi sociale a femeilor cu sau fără copii victime ale violenţei în familie;
  • Ajutor pentru beneficiari pentru a-şi realizeza potenţialul şi mai ales să obţină cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare pentru integrarea reuşită a lor în societate.
  • Reluarea contactelor sociale;
  • Organizarea şi planificarea propriei vieţi cu eliminarea riscului de violenţă în familie;
  • Recăpătarea echilibrului şi recâştigarea valorii şi încrederii în sine;
  • Autonomie în momentul pǎrǎsirii centrului;
  • Reabilitare şi reintegrare socio-profesională în momentul în care pǎrǎsesc centrul;
  • Scăderea numărului victimelor violenţei în familie;
  • Scăderea numărului de persoane fără adăpost;
  • Scăderea numărului persoanelor neîncadrate în câmpul muncii;
  • Scăderea numărului de cazuri în care se încalcă dreptul adultului la demnitate, imagine şi intimitate;
  • Creşterea nivelului de implicare a adulţilor în luarea deciziilor care îi privesc atât în familie, cât şi în societate în general, precum şi sesizarea încălcării drepturilor lor;
  • Reducerea efectelor cauzatoare a defavorizării prin ajutor material, financiar şi social;
  • Reducerea numărului de copii neşcolarizaţi şi/sau care au abandonat şcoala pe motive socio-economice din familiile în dificultate;
  • Creşterea capacităţii adulţilor de a lua decizii cu privire la orientarea profesională şi dezvoltarea unei cariere corespunzătoare calităţilor şi preferinţelor exprimate de aceştia;
  • Creşterea calităţii serviciilor prin implementarea standardelor, prin dezvoltarea unui sistem coerent şi comprehensiv de prevenire, semnalare/sesizare şi intervenţie în cazurile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, violenţă în familie şi alte forme de violenţă.

1.19. Rezultate obţinute:

 • cazuri soluţionate cu succes:
 • Separare faţă de agresor
 • În Adăpost: două femei şi 2 copii
 • Reintegrare în familie, într-un mediu non-violent
 • În Adăpost: două femei şi 2 copii
 • Reintegrare în comunitate/societate
 • În Adăpost: două femei şi 2 copii
 • Reintegrare educaţională
 • În Adăpost: nu a fost cazul
 • Reintegrare profesională/pe piaţa muncii
 • În Adăpost: două femei
 • Acces la o locuinţă
 • În Adăpost: două femei
 • cazuri soluţionate parţial sau în curs:
 • Separare faţă de agresor
 • În Adăpost: o femeie şi 2 copii
 • În Centrul de recuperare: 3 femei şi 5 copii
 • Reintegrare în familie, într-un mediu  parţial violent
 • În Adăpost: o femeie şi 2 copii
 • În Centrul de recuperare: o femeie şi un copil
 • Reintegrare în comunitate/societate
 • În Adăpost: o femeie şi 2 copii
 • În Centrul de recuperare: 3 femei şi 5 copii
 • Reintegrare educaţională
 • În Centrul de recuperare: 5 copii
 • Reintegrare profesională/pe piaţa muncii
 • În Centrul de recuperare: două femei
 • eşecuri:
 • Reîntoarcerea în mediul violent
 • În Adăpost: nu a fost cazul
 • În Centrul de recuperare: nu a fost cazul

1.20. Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii

Prin parteneriate s-a îmbunătăţit relaţia cu autorităţile de pe plan local, judeţean sau naţional, s-au organizat unele întâlniri, seminarii sau workshop-uri, s-a îmbunătăţit capitalul de imagine câştigat în comunitate.

Asociaţia a dezvoltat o bună colaborare cu alte ONG-uri şi instituţii publice care activează în prevenirea şi combaterea violenţei în familie ş.a.

Prin workshop-urile la care am participat am ajuns la o metodologie de lucru agreată de toate părţile, metodologie care asigură în prezent un flux informaţional real şi util activităţii noastre de bază. Tot prin intermediul workshop-urilor organizate sau frecventate am reuşit să facem cunoscută autorităţilor întreaga noastră activitate şi să fim recunoscuţi ca actori sociali în prevenirea violenţei în familie.

Protocoale şi Parteneriate încheiate în anul 2020

            În anul 2020 s-au derulat, încheiat sau prelungit protocoale de colaborare şi parteneriate cu:

 • Autorităţile locale şi centrale:
  • Serviciul public de asistenţă socială de la nivel local (Direcţia de Asistenţă Socială M)
  • Serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean (DGASPC S)
 • Instituţii publice implicate în mecanismul de prevenire şi combatere a violenţei în familie:
 • Poliţia Municipiului M;
 • Inspectoratul Judeţean de Jandarmi S;
 • Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională S;
 • Spitalul Municipal M;
 • Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice “Sfânta Ana”
 • Cabinet Individual de Psihologie – P.D.L.;
 • Cabinet Individual de Psihologie – C.M;
 • Cabinet Individual Medicină de Familie – Dr. P.Z.;
 • Cabinet Individual Avocat “N.M”;
 • Reţele din care facem parte:
 • Reţeaua de Adǎposturi pentru Victimele Violenţei în Familie din regiunea Transilvania AGORA;
 • Reţeaua de adăposturi furnizori de servicii sociale pentru victimele violenţei în familie;
 • Alte ONG-uri:
 • Asociaţia Phonix Speranţa – Centru de recuperare pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Asociaţia Crown Child Placement;
 • Centrul Maternal Emmanuel;
 • Organizaţii externe:
 • Asociaţia Esther Frauen bringen Hoffnung e.V. din Germania – principalul donator/ sponsor.

Protocoalele/Convenţiile de colaborare au menţionate în principal: părţile parteneriatului, obligaţiile fiecărei părţi, durata convenţiei/protocolului, modalitatea de modificare şi încetare a acestuia, precum şi dispoziţii finale.

1.21. Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele centrului

Informarea comunităţii cu privire la activităţile şi rezultatele centrului se face prin Manualul de Bună Practică, pliante şi prin participarea la seminariile de informare cu participarea ONG-urilor din comunitatea locală şi regională, Reţeaua de adǎposturi pentru victimele violenţei în familie din regiunea Transilvania, Reţeaua furnizorilor de servicii sociale pentru victimele violenţei în familie, ş.a.

Săptămânal se transmit rapoarte de monitorizare servicii sociale (către AJPIS S) şi solicitări de testare COVID-19 pentru personal, iar pentru beneficiari în funcţie de Metodologia INSP  (către DSP S)

Lunar se transmit “rapoarte statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari”, către D.G.A.S.P.C. S şi Poliţia M.

Trimestrial se transmit “rapoarte de activitate” către Serviciul de Inspecţie Socială din cadrul A.J.P.I.S. S, D.G.A.S.P.C. S şi Direcţia de Asistenţă Socială M. Către D.G.A.S.P.C. S se mai transmit trimestrial “Fişa de monitorizare cazuri de violenţă în familie” şi “Tabelul centralizator cu cazurile noi de victime ale violenţei în familie intrate în centru”.

Se întocmeşte şi “Raportul anual” care este pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi. Un rezumat al acestuia este postat pe site-ul centrului.

Centrul foloseşte o gamă largă de modalităţi de comunicare pentru a interacţiona cu lumea exterioară, cum sunt: dialogul structural, studii comune, sesiuni de informare şi pregătire, prezentări audio-vizuale, seminarii şi conferinţe cu public, webinare, postarea pe site, campanii de informare şi prevenire, etc.

1.22. Alte Rapoarte întocmite

 • În data de 08.01.2020 s-a transmis, către DAS M, Planul de acţiune pe anul 2020 în conformitate cu Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul M 2014-2018-2023
 • În data de 27.01.2020 s-a transmis, către A.N.E.S. din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Stadiul implementării în anul 2019 a activităţilor asumate în cadrul Planului operaţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021
 • Pilonul Egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • Pilonul Prevenirea şi combaterea violenţei domestice
 • În data de 25.03.2020 s-a transmis, către Prefectura S, o adresă de răspuns cu privire la contractele încheiate pentru donaţii cu alimente
 • În data de 30.03.2020 s-a transmis, către AJPIS S, “Monitorizarea capacităţii de asigurare a serviciilor sociale pe perioada situaţiei de urgenţă” pentru cele două servicii sociale licenţiate
 • În data de 12.04.2020 s-a transmis, către Grup Operativ pentru Situaţii de Urgenţă S, numărul de personal stabilit pentru fiecare tură de 14 zile de izolare la locul de muncă în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu COVID-19
 • În data de 14.04.2020 s-a transmis Fundaţiei Code for România reconfirmarea datelor transmise în anul precedent despre centrul nostru, în vederea lansării aplicaţiei suport pentru victimele violenţei în familie
 • În data de 16.04.2020 s-a transmis, către Grup Operativ Situaţii de Urgenţă S, situaţia cazării personalului pe perioada de izolare de 14 zile la locul de muncă urmată de 14 zile de izolare la domiciliu şi probleme noi apărute
 • În data de 30.04.2020 s-a transmis, către Prefectura Judeţului S, solicitarea alocaţiei de hrană pentru personalul izolat la locul de muncă pe perioada Stării de Urgenţă şi documentele aferente
 • În data de 08.05.2020 s-a transmis, către DAS M, Procesul Verbal de predare-primire a pachetelor cu produse de igienă şi Tabelul nominal cu persoanele beneficiare a pachetelor
 • În data de 02.06.2020 s-a transmis, către DGASPC S – Biroul Monitorizare şi Analiză Statistică, Chestionarul de monitorizare a activităţilor serviciilor sociale licenţiate pe anul 2019, în vederea transmiterii acestuia către MMPS
 • În data de 06.06.2020 s-a transmis, către AJPIS S, documentaţia şi solicitarea pentru stimulentul de risc
 • În data de 08.07.2020, s-au transmis informaţii despre o fostă beneficiară, către DGASPC S – Serviciul Adopţii
 • În data de 01.09.2020 s-a transmis, către AJPIS S, centralizatorul cu personalul care va putea beneficia de programe de formare profesională/perfecţionare în cadrul Proiectului POCU/460/4/6/126924 “Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale”
 • În data de 20.10.2020 s-au transmis, către AJPIS S, documente în vederea înscrierii în grupul ţintă a personalului de specialitate în domeniul asistenţei sociale în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale”
 • În data de 13.11.2020 s-a transmis, către DSP S, Catagrafia pentru personalul centrului în vederea pregătirii activităţii de vaccinare anti-COVID-19
 • În data de 09.12.2020 s-a transmis, către AJPIS S, numărul de personal angajat pentru fiecare serviciu social, în vederea vaccinării anti-COVID-19, situaţie necesară pentru baza de date a MMPS
 • În data de 18.12.2020 s-au transmis, către MMPS, datele de contact ale personalului recrutat pentru formare profesională în cadrul Proiectului “Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale POCU/460/4/6/126924”
 • În data de 22.12.2020 s-au transmis, către DSP S, date despre cadrele medicale ale asociaţiei (medic, asistent medical, infirmiere)

CAPITOLUL II
Resursele umane folosite pentru realizarea serviciului social în anul 2020:

Numărul total de personal implicat în furnizarea de servicii sociale în anul 2020 a fost de 28 persoane din care:

 • 8 angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată de 8 ore/zi,
 • un angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată de 4 ore/zi, 
 • 16 voluntari
 • 3 colaboratori.

2.2. Structura de personal:

 • Personal implicat în acordarea de servicii sociale pe tipuri de profesii;

Psiholog – cinci persoane

Asistent social – o persoană

Medic – o persoană

Asistent medical – o persoană

Avocat – o persoanǎ

Pedagog şcolar – o persoanǎ

Consilier – o persoanǎ

Logoped – o persoană

Educator – o persoană

Mediator social – o persoană

Îngrijitor copii – o persoană

 • Personal administrativ şi de intreţinere pe tipuri de profesii

Director general (Economist) – o persoană

Director executiv – două persoane

Vicepreşedintele asociaţiei (administrator) – o persoanǎ

Contabil – o persoanǎ

Administrator cumpǎrǎri – o persoană

Bucătar – o persoană

Spălătoreasă – o persoană

Îngrijitor clădiri – o persoană

Intreţinere şi reparaţii – o persoană

Menajeră – două persoane

Ajutor la lucruri practice – o persoană

În cursul anului au fost evaluate resursele umane existente şi nevoile de formare a personalului, iar pe baza acestor evaluări s-a participat la cursurile de formare/specializare a specialiştilor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

Angajaţii şi o parte din voluntari au participat periodic la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naţionale şi internaţionale în domeniul violenţei în familie, cursuri organizate de către alte ONG-uri şi în cadrul Reţelei furnizorilor de servicii sociale pentru victimele violenţei în familie.

CAPITOLUL III

DATE FINANCIARE

Indicatori economico-financiari pe anul 2020

3.1. Costurile serviciului

 Costurile pe anul 2020 au fost în cuantum de 722.732,50 lei. Ponderea acestora din total cheltuieli reprezintă:

Tip cheltuialǎ       Valoarea (lei)                                            Ponderea
Cheltuieli materiale204.548,0928,30%
Cheltuieli cu serviciile executate de terţi128.206,9017,75%
Cheltuieli cu alte taxe, impozite şi vǎrsǎminte asimulate1.458,890,20%
Cheltuieli cu personalul336.515,0046,56%
Cheltuieli financiare, de exploatare12.639,731,75%
Cheltuieli cu amortizǎrile39.363,895,44%

3.2. Resurse financiare pentru susţinerea serviciului

             Veniturile în cuantum de 722.525,53 lei au fost în numerar şi în naturǎ şi au provenit de la diverse persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate. Ponderea acestora din total venituri reprezintă:                                                                                               

Tipul venituluiValoarea (lei)Ponderea
Din fondurile proprii ale furnizorului20.682,502,86%
Din sponsorizări PF – redirecţionare 3,5% din impozit pe venit de la bugetul de stat1.471,470,20%
Din ajutoare/subvenţii de la BS pentru alocaţia de hrană pentru personalul aflat în izolare la locul de muncă şi pentru echipamente acordate personalului aflat în telemuncă6.626,800,92%
Din contribuţii (donaţii) ale partenerilor                                                                 666.344,4192,22%
Din contribuţii ale beneficiarilor6.350,000,88%
Din sponsorizǎri PJ13.500,001,87%
Altele:  dobânzi, diferenţe de curs valutar, etc                                                                                       7.550,351,05%

În anul 2020 au fost venituri în valoare de 722.525,53 lei, iar cheltuielile au fost în valoare de 722.732,50 lei.

Rezultatul exerciţiului încheiat la 31.12.2020, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate şi reprezintă:

 • Pentru activitatea fără scop patrimonial – un deficit de  3.273,91 lei, stabilit ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activităţii acesteia.
 • Pentru activitatea economică – un excedent de 3.066,94 lei, stabilit ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile efectuate pentru activitatea economică desfăşurată.
 • Pentru toate activităţile – un deficit de 206,97 lei, stabilit prin însumarea rezultatului activităţilor fără scop patrimonial şi a activităţilor economice.

Ca şi dinamicǎ, comparativ cu anul 2019, s-a constatat cǎ:

 • veniturile au crescut cu 34,55%, de la 536.966,41  lei în 2019 la 722.525,53 lei în 2020;
 • cheltuielile au crescut cu 43,57%, de la 503.384,06  lei în 2019 la 722.732,50 lei în 2020;
 • conturile de trezorerie ale asociaţiei a crescut cu aproximativ 42,46%, de la 66.512,57 lei în 2019 la 94.752,10 lei în 2020
 • numărul de beneficiari găzduiţi a scăzut cu 48,27%, de la 29 persoane în 2019 la 15 persoane în 2020.

Întocmit:

Gherliţ Ileana Angela

%d blogeri au apreciat: