Selectează o Pagină

Raport de gestiune 2014

ASOCIAŢIA CASA DE FEMEI CREŞTINĂ GERMANĂ ESTERA

 

 RAPORT DE GESTIUNE  AL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2014

Întocmit la data de 19.03.2015

            Subsemnata FRONIUS ELFRIEDE, preşedinte al Asociaţiei Casa de Femei Creştină Germană Estera, prin împuternicit BORA DOCHIA, vicepreşedinte, declar următoarele:

 • asociaţia a avut pe parcursul anului 2014 ca domeniu de activitate asistenţă socială cu cazare în „Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” care a funcţionat ca „Adăpost” şi „Centru de recuperare” pentru victimele violenţei în familie;
 • La sfârşitul anului 2014 am avut 10 beneficiari, iar în cursul anului 2014 am avut 24 beneficiari;
 • La sfârşitul anului 2014 asociaţia a avut 5 angajaţi activi cu contract individual de muncă.
 • În iunie 2014 am fost acreditaţi ca furnizor de servicii sociale de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale Familiei şi Persoanelor Vârstnice, iar pe parcursul anului 2014 am continuat să prestăm serviciile sociale pentru care am fost acreditaţi;
 • Situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitǎţii nr. 82/1991, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007.
 • S-au respectat principiile contabile generale prevǎzute în Ordinul MF 1.969/2007:
 • Principiul continuitǎţii activitǎţii;
 • Principiul permanenţei metodelor de evaluare;
 • Principiul prudenţei;
 • Principiul independenţei exerciţiului – s-a ţinut cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasǎrii sau plǎţii acestor venituri şi cheltuieli;
 • Principiul evaluǎrii separate a elementelor de activ şi de datorii;
 • Principiul intangibilitǎţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului financiar precedent;
 • Principiul necompensǎrii între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli.
 • Politicile contabile au fost: amortizarea imobilizǎrilor, reevaluarea imobilizǎrilor corporale sau pǎstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuialǎ, metoda de evaluare a stocurilor, etc.
 • Moneda în care au fost întocmite situaţiile financiare este moneda naţionalǎ – leu.
 • Exprimarea cifrelor incluse în raportarea financiarǎ s-a fǎcut prin rotunjire la leu.
 • S-a efectuat reevaluarea terenului şi a clǎdirilor. Astfel, valoarea contabilǎ a terenului s-a majorat cu 2.000,00 lei, iar valoarea clǎdirilor s-a majorat dinj reevaluare cu 13.600,00 lei.
 • S-a reportat rezultatul exerciţiului /2013 (excedentul) în sumă de 275.954,16 lei;
 • S-a continuat calculul şi înregistrarea amortizării liniare a mijloacelor fixe;
 • Nu s-au achiziţionat imobilizări corporale constând în terenuri, construcţii, mijloace de transport şi aparatură birotică;
 • Au continuat lucrǎrile de extindere şi mansardare a adǎpostului, lucrări începute în anul 2013. În cursul anului 2014, valoarea imobilizǎrilor corporale în curs de execuţie a fost de 80.678,23 lei. În luna decembrie a fost majorată valoarea contabilă a clădirii la care s-au efectuat lucrările de extindere cu 388.859,24 lei.
 • La data intrǎrii în entitate, bunurile au fost evaluate şi înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare, care a fost stabilitǎ astfel:
 • La costul de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
 • La valoarea justǎ – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.
 • La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile au fost evaluate şi scǎzute din gestiune la valoarea lor de intrare.
 • La ieşirea din gestiune a stocurilor şi a altor active fungibile s-a aplicat metoda primul intrat – primul ieşit – FIFO.
 • Stocurile de materiale consumabile şi obiecte de inventar nedate în folosinţǎ au fost de 25.718,73 lei;
 • Obiectele de inventar în folosinţǎ, înregistrate în afara bilanţului în contul 8035, au fost în valoare de 188.894,81 lei.
 • Datoriile pe termen scurt la data de 31.12.2014 în sumǎ de 1.925,55 lei reprezintǎ contravaloarea facturilor de utilitǎţi emise pe luna decembrie 2014, datorii care au fost stinse pe parcursul lunii ianuarie 2015.
 • Am achitat în avans o hotă profesională în valoare de 1.688,26 lei.
 • S-a stornat un credit de 439,00 lei, reprezentând subvenţie pentru angajarea unei persoane cu handicap, aferentă anului 2009.
 • În anul 2014 am avut venituri în valoare de 608.561,17 lei şi cheltuieli în valoare de 579.969,63 lei, deci am încheiat exerciţiul financiar cu un profit de 28.591,54 lei.
 • Datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS aferente lunii decembrie 2014 au fost în cuantum de 5.439,00 lei şi s-au achitat în cursul lunii decembrie 2014.
 • Datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS aferente lunii noiembrie 2014 au fost în cuantum de 6.265,00 lei şi s-au achitat în cursul lunii decembrie 2014.
 • Declaraţia D112 aferentǎ lunii noiembrie 2014 a fost transmisǎ electronic ministerului de finanţe în cursul lunii decembrie 2014 şi toate datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS au fost stinse în data de 02.12.2014 conform Înştiinţǎrii privind stingerea creanţelor fiscale din luna ianuarie 2015. Declaraţia D112 aferentǎ lunii decembrie 2014 a fost transmisǎ electronic ministerului de finanţe în  cursul lunii ianuarie 2015. Ele apar în balanţa de verificare în soldul debitor al contului 473.
 • Sumele disponibile în conturile de la bǎnci, la data de 31.12.2014 au fost de 37.629,24 lei, iar în casǎ şi alte valori au fost de 3.550,05 lei.
 • Sursele de finanţare ale asociaţiei au fost donaţii în natură şi numerar de la asociaţia Esther Frauen bringen Hoffnung din Germania, donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice si juridice din ţară şi străinătate, sponsorizare 2% din impozitul pe venit datorat de persoane fizice.
 • De la AVON România am primit o sponsorizare importantă, în cuantum de 99.911,03 lei pentru cofinanţarea: izolaţiei pereţilor exteriori cu polistiren, aplicarea tencuielii decorative, achiziţionarea unor dotări pentru camera de joacă a copiilor şi pentru băi, montarea şi achiziţionarea de geamuri şi uşi termopan, sistemul de supraveghere video, încălzirea centrală, instalaţiile de apă, canalizare şi energie electrică.
 • La data de 31.12.2014 s-a efectuat inventarierea tuturor materiilor şi materialelor, precum şi a mijloacelor fixe, s-au verificat soldurile de casă şi bancă, iar în data de 23.01.2015 s-a efectuat încheierea inventarului prin confruntarea soldurilor scriptice cu cele faptice şi nu s-au găsit plusuri sau minusuri în gestiune.
 • S-au respectat toate politicile contabile.
 • Disponibilităţile în valută au fost regularizate lunar după cursul de schimb valutar al BNR din ultima zi a fiecǎrei luni.
 • În anul 2014 au fost venituri în valoare de 608.561,17 lei, iar cheltuielile au fost în valoare de 579.969,63 lei.
 • Excedentul în anul 2014 a fost de 28.591,54 lei.

Data:                                                                                     Semnătura:

19.03.2015                                                                            Preşedinte:        / FRONIUS ELFRIEDE

Vezi în format PDF: Raport de gestiune 2004

%d blogeri au apreciat: