Selectează o Pagină

Raport de gestiune 2019

ASOCIAŢIA CASA DE FEMEI CREŞTINĂ GERMANĂ ESTERA

Operator de date cu caracter personal nr. 0023171, 0028611

RAPORT DE GESTIUNE  AL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2019

Nr. 1.553, întocmit la data de 28.02.2020

Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera, înregistrată la Tribunalul Sibiu în anul 2003, având cod de înregistrare fiscală 15830665, a desfăşurat în anul 2019 activitate de asistenţă socială cu cazare şi activitate economică, realizând următorii indicatori :

– venituri totale           –    536.966,41 lei, din care:

 • Venituri din activitatea fără scop patrimonial           – 518.883,71 lei
 • Venituri din activitatea economică                –   18.082,70 lei

– cheltuieli totale        –    503.384,06 lei, din care:

 • Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial             – 489.236,66 lei
 • Cheltuieli privind activităţile economice                  –   14.147,40 lei

– excedent       – 33.582,35 lei, din care:

 • Excedent privind activităţile fără scop patrimonial  –   29.647,05 lei
 • Profit din activitatea economică                                –      3.935,30 lei

Excedentul privind activităţile fără scop patrimonial, în sumă de 29.647,05 lei, s-a propus de către Consiliul Director să fie repartizat în anul 2020 pentru acoperirea unei părţi din deficitul contabil nerepartizat pe anul 2005.

Asociaţia a avut pe parcursul anului 2019 ca domeniu de activitate asistenţă socială cu cazare în „Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” în cadrul căruia funcţionează două servicii sociale licenţiate: „Adăpost” şi „Centru de recuperare” pentru victimele violenţei în familie;

La sfârşitul anului 2019 am avut 9 beneficiari.

În cursul anului 2019 am avut un număr total de 177 beneficiari, din care:

 • 29 beneficiari găzduiţi, respectiv:
 • 16 beneficiari în Adăpost
 • 13 beneficiari în Centrul de recuperare
 • 70 foşti beneficiari cărora le-am acordat la nevoie ajutor material, consiliere socială şi juridică
 • 78 potenţiali beneficiari (persoane care au fost în situaţie de criză şi care au suferit de pe urma violenţei în familie sau persoane de susţinere a acestora) cărora le-am acordat consiliere telefonică

La sfârşitul anului 2019 asociaţia a avut 9 angajaţi activi cu contract individual de muncă, din care: 8 angajaţi cu contract individual de muncă cu normă întreagă, iar un angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial de 4 ore/zi.

În iunie 2014 am fost acreditaţi ca furnizor de servicii sociale de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale Familiei şi Persoanelor Vârstnice, iar pe parcursul anului 2019 am continuat să prestăm serviciile sociale pentru care am fost acreditaţi;

În anul 2016 s-a obţinut licenţierea celor două servicii sociale pe care le oferim beneficiarilor, licenţiere acordată de către M.M.J.S.

Situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitǎţii nr. 82/1991, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.103/2017, precum si ale OMFP 3781/2019 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

S-au respectat principiile contabile generale prevǎzute în Ordinul MF 3.103/2017:

 • Principiul continuitǎţii activitǎţii;
 • Principiul permanenţei metodelor de evaluare;
 • Principiul prudenţei;
 • Principiul independenţei exerciţiului – s-a ţinut cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasǎrii sau plǎţii acestor venituri şi cheltuieli;
 • Principiul evaluǎrii separate a elementelor de activ şi de datorii;
 • Principiul intangibilitǎţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului financiar precedent;
 • Principiul necompensǎrii între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli.

Politicile contabile au fost: amortizarea imobilizǎrilor, reevaluarea imobilizǎrilor corporale sau pǎstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuialǎ, metoda de evaluare a stocurilor, etc.

Moneda în care au fost întocmite situaţiile financiare este moneda naţionalǎ – leu.

Exprimarea cifrelor incluse în raportarea financiarǎ s-a fǎcut prin rotunjire la leu.

S-au reevaluat imobilizările, acestea mărindu-şi valoarea cu 2.372,05 lei;

S-a reportat rezultatul exerciţiului /2018 (excedentul) în valoare de 1.383,01 lei;

S-a acoperit o parte din deficitul/2005, în sumă de 1.383,01 lei conform deciziei Consiliului Director;

În luna septembrie 2019 am început prestarea unei activităţi economice. Rezultatul acesteia a fost o pierdere de 14.147,40 lei;

S-au achiziţionat imobilizări corporale constând în mijloace de transport în valoare de 2.376,80 lei;

Nu s-au achiziţionat imobilizări necorporale sau corporale constând în terenuri, construcţii şi echipamente. Nu au ieşit din gestiune mijloace fixe;

S-a continuat calculul şi înregistrarea amortizării liniare a mijloacelor fixe. Aceasta a fost în valoare de 40.083,62 lei;

La data intrǎrii în entitate, bunurile au fost evaluate şi înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare, care a fost stabilitǎ astfel:

 • La costul de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
 • La valoarea justǎ – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile au fost evaluate şi scǎzute din gestiune la valoarea lor de intrare.

La ieşirea din gestiune a stocurilor şi a altor active fungibile s-a aplicat metoda primul intrat – primul ieşit – FIFO.

Stocurile de materiale consumabile şi obiecte de inventar din magazie au fost în valoare de 49.560,72 lei;

Stocurile de mărfuri au fost în valoare de 44.112,29 lei;

Obiectele de inventar în folosinţǎ, înregistrate în afara bilanţului în contul 8035, au fost în valoare de 234.961,27 lei.

Datoriile pe termen scurt la data de 31.12.2019 în sumǎ de 238,21 lei reprezintǎ contravaloarea facturilor de utilitǎţi emise pe luna decembrie 2019 (343,37 lei), datorii care au fost stinse pe parcursul lunii ianuarie 2020 şi o factură de discount emisă de SC Deocon SRL în valoare de -105,16 lei.

Datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS aferente lunii decembrie 2019 au fost în cuantum de 11.666,00 lei şi s-au achitat în cursul lunii ianuarie 2020.

Datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS aferente lunii noiembrie 2019 au fost în cuantum de 11.468,00 lei şi s-au achitat în cursul lunii decembrie 2019.

Declaraţia D112 aferentǎ lunii noiembrie 2019 a fost transmisǎ electronic ministerului de finanţe în  cursul lunii decembrie 2019 şi toate datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS au fost stinse în data de 02.12.2019 conform Situaţiei centralizatoare privind stingerea creanţelor fiscale din luna decembrie 2019. Declaraţia D112 aferentǎ lunii decembrie 2019 a fost transmisǎ electronic ministerului de finanţe în  cursul lunii ianuarie 2020.

Pentru concediile medicale suportate din FNUASS am avut de recuperat 2.250,00 lei.

Cheltuielile înregistrate în avans au fost în cuantum de 2.500,00 lei.

Sumele disponibile în conturile de la bǎnci, la data de 31.12.2019 au fost de 59.067,64 lei, iar în casǎ şi alte valori au fost de 7.444,93 lei.

În anul 2019 am avut venituri în valoare de 536.966,41 lei şi cheltuieli în valoare de 503.384,06 lei, deci am încheiat exerciţiul financiar cu un excedent de 33.582,35 lei.

Sursele de finanţare ale asociaţiei au fost donaţii în natură şi numerar de la asociaţia Esther Frauen bringen Hoffnung din Germania, donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, sponsorizare 3,5% din impozitul pe venit datorat de persoane fizice.

La data de 31.12.2019 s-a efectuat inventarierea tuturor materiilor şi materialelor, precum şi a mijloacelor fixe, s-au verificat soldurile de casă şi bancă, iar în data de 27.01.2020 s-a efectuat încheierea inventarului prin confruntarea soldurilor scriptice cu cele faptice şi nu s-au găsit plusuri sau minusuri în gestiune.

S-au respectat toate politicile contabile.

Disponibilităţile în valută au fost regularizate lunar după cursul de schimb valutar al BNR din ultima zi a fiecǎrei luni.

Asociaţia nu deţine filiale. Bilanţul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanţei de verificare.  Excedentul din Rezultatul exerciţiului financiar reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

În cursul anului 2019 am desfăşurat activităţi fără scop patrimonial şi activităţi economice şi nu am desfăşurat activităţi cu destinaţie specială.

Data:                                                                                      Semnătura:

   28.02.2020                                                                                 Preşedinte:                                                                                                      FRONIUS ELFRIEDE

%d blogeri au apreciat: