Selectează o Pagină

Raportul de activitate pe anul 2019

CAPITOLUL I

DESCRIEREA ACTIVITǍŢII

Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera este o persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, fără scop patrimonial, non-profit, apolitică, înfiinţată conform ordonanţei guvernului nr. 26/2000 şi a decretului lege 31/1954.

În baza legii 197/2012 am fost acreditaţi ca „Centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, conform Certificatului de acreditare AF/001405/26.06.2014, acordat pe o perioadă nedeterminată.

S-a constituit pe o perioadă nedeterminată.

Este o instituţie ce are ca scop promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor afectate de violenţa în familie, în vederea dezvoltarii fiecărui membru al familiei într-un mediu lipsit de violenţă.

1.1. Denumirea serviciului social:

În cadrul “CENTRULUI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE” sunt licenţiate şi funcţionează două servicii sociale:

 • “Centru pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie” conform Certificatului de licenţiere LF 0000325/07.12.2016) şi
 • “Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie” conform Certificatului de licenţiere LF nr. 0005886/10.08.2018).

1.2. Descrierea activităţiilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate:

În scopul realizării atribuţiilor, în anul 2019, asociaţia a oferit următoarele tipuri de servicii:

 • Găzduire/Cazare pe perioadă determinată;
 • Identificare şi evaluare a nevoilor personale;
 • Informare privind drepturile sociale/Informare în domeniu;
 • Asistenţă familială;
 • Protecţie faţă de agresori;
 • Alte tipuri de protecţie;
 • Asigurarea unui mediu de locuit sigur, confortabil şi adaptat nevoilor beneficiarilor:
 • Servicii de siguranţă şi accesibilitate/supraveghere;
 • Servicii de asigurare Masă/hrană, inclusiv preparare hrană căldă;
 • Servicii de îngrijire personală/Menaj/Curăţenie
 • Servicii de natură/asistenţă medicală;
 • Recuperare/reabilitare funcţională:
 • Consiliere psihologică şi suport emoţional;
 • Consiliere şi asistenţă juridică;
 • Inserţie socială şi profesională:
 • Consiliere socială;
 • Integrare/Reintegrare socială;
 • Informare, îndrumare, orientare socială;
 • Integrare/Reintegrare profesională
 • Încurajarea şi promovarea unui stil de viaţă independent şi activ şi menţinerea contactelor sociale
 • Servicii de bază pentru activităţile zilnice;
 • Servicii de suport pentru activităţiile instrumentale ale vieţii de zi cu zi;
 • Menţinerea relaţiilor cu familia şi prietenii;
 • Încurajarea beneficiarilor să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate;
 • Promovare de relaţii sociale (socializare),  recreere şi petrecere a timpului liber;
 • Servicii de educare;
 • Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • Alte  servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate;
 • Alte activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate.

Serviciile acordate de către Asociaţie  au contribuit la:

 • consilierea şi asistenţa psihologică şi juridică a femeilor şi a copiilor victime ale violenţei în familie;
 • pregătirea în mod gradual a deprinderilor de viaţă independentă (gestionarea bugetului personal, găsirea şi menţinerea unei locuinţe, deprinderi de auto-gospodărire, relaţii personale, sociale şi altele);
 • educaţie pentru sănătate şi promovarea unui mod de viaţă sănătos;
 • favorizarea accesului la educaţie, la cursuri de pregătire profesională;
 • stimularea capacităţii de comunicare a femeilor şi copiilor, victime ale violenţei în familie, prin crearea unui climat de încredere şi respect reciproc;
 • implicarea femeilor şi a copiilor în procesul de luare a deciziilor, consultare în stabilirea proiectului individual de integrare;
 • educaţie pentru cetăţenie democratică;
 • dezvoltarea respectului de sine, de întelegere şi acceptare a situaţiei sale, a propriei istorii;
 • dezvoltarea relaţiilor femeilor şi a copiilor cu comunitatea prin organizarea de vizite, desfăşurarea şi participarea la programe culturale, sportive, artistice, etc., stimularea activitǎţilor în comun ale femeilor şi copiilor din centru cu celelalte femei şi ceilalţi copii din comunitate;
 • informarea femeilor şi a copiilor şi sporirea accesului la cultură;
 • activităţi de petrecere a timpului liber şi sport;
 • dezvoltarea programelor individualizate de integrare socială şi profesională şi alte activităţi care contribuie la dezvoltarea lor.

1.3. Durata în timp estimată:

Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată.

Durata de timp pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială pentru un beneficiar este de:

 • două luni pentru Adăpost
 • 6 luni cu posibilitate de prelungire de până la 2 ani, pentru Centrul de recuperare.

………………………………………………………………………………………………………
1.6. Aria de desfăşurare a activităţii:

Beneficiarii serviciilor sociale sunt:

 • Cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ teritorială funcţionează /îşi are sediul serviciul social/centrul
 • Cu domiciliul/reşedinţa în alte localităţi decât cea pe a cărei rază administrativ teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social/centrul 


1.7. Categoria de persoane beneficiare:

Asociaţia a oferit asistenţă tuturor femeilor cu sau fără copii fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, vârstă, confesiune religioasă, origine etnică, origine socială, orientare politică, familie, loc de reşedinţă sau orice altă caracteristică.

Persoanele găzduite, beneficiare a serviciilor sociale oferite de către asociaţie în anul 2019 au fost:

 • Femei însoţite de copii, victime ale violenţei în familie:
  • 15 persoane în “Adăpost” (5 femei însoţite de 10 copii)
  • 12 persoane în “Centrul de recuperare” (4 femei însoţite de 8 copii)
 • Fete tinere/femei însărcinate, care sunt neacceptate în familiile lor:
 • o persoană în “Centrul de recuperare”
 • Fete tinere, victime ale violenţei:
  • o persoană în “Adăpost”

TOTAL: 29 persoane găzduite

Din cei 29 de beneficiari asistaţi în cursul anului 2019:

 • 16 beneficiari (5 femei şi 11 copii) au fost găzduiţi în “Centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie (Adăpost)”
 • 13 beneficiari (5 femei şi 8 copii) au fost găzduiţi în “Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie”

Pe lângă aceştia am oferit asistenţă pentru:

 • 70 foşti beneficiari (27 femei şi 43 copii) cărora le-am acordat la nevoie consiliere socială, juridică, medicală, alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier, aparatură de uz casnic ş.a., pentru a putea depăşi situaţia de criză în care se aflau la momentul respectiv.
 • 78 potenţiali beneficiari (nerezidenţi în centru) cărora li s-a acordat consiliere telefonică (socială sau juridică), sau persoane pentru care s-a solicitat adăpost dar din diverse motive solicitările lor n-au putut fi onorate. Cei care ne-au contactat au fost persoane aflate în situaţie de criză şi/sau care au suferit de pe urma violenţei în familie, sau persoane de susţinere a acestora.

TOTAL: 148 persoane negăzduite

Concluzie:

Numărul total de beneficiari cărora le-am acordat asistenţă în cursul anului 2019 a fost de 177 persoane, din care:

 • 29 beneficiari găzduiţi
 • 70 foşti beneficiari
 • 78 potenţiali beneficiari

………………………………………………………………………………………………………

1.11. NUMǍRUL DE BENEFICIARI / ANUL 2019

Anul 2019 a fost al paisprezecelea an de activitate de asistenţǎ socială oferit de către asociaţie. În cursul anului am avut 29 beneficiari găzduiţi în cele două servcii sociale.

 • la  începutul anului 2019 am avut 4 beneficiari, din care:
 • 0 beneficiari în Adăpost
 • 4 beneficiari în Centrul de recuperare
  • intrări de beneficiari în anul 2019 – 25 beneficiari, din care:
  • 16 beneficiari în Adăpost
  • 9 beneficiari în Centrul de recuperare
  • ieşiri de beneficiari în anul 2019 – 20 beneficiari, din care:
  • 13 beneficiari în Adăpost
 • 7 beneficiari în Centrul de recuperare
  • la sfârşitul anului 2019 am avut 9 beneficiari, din care:
 • 3 beneficiari în Adăpost
 • 6 beneficiari în Centrul de recuperare

………………………………………………………………………………………………………

1.13. PROGRESE OBŢINUTE, ACTIVITǍŢI REALIZATE, DETERMINATE DE EVENIMENTE DIN VIAŢA PERSOANELOR ASISTATE:

Considerǎm că progresele fetelor, femeilor, mamelor şi copiilor, beneficiari ai servicilor noastre reflectă realitatea  realizărilor noastre. Printre activităţile oferite menţionăm:

 • Cazare (găzduire) pe perioadă determinată  
 • Perioada de găzduire:
 • În Adăpost: două luni, cu o perioadă de probă de trei săptămâni.
 • În Centrul de recuperare: 6 luni cu posibilitate de prelungire
 • Numărul de beneficiari găzduiţi:
 • În Adăpost:  16 persoane
 • În Centrul de recuperare: 13 persoane
 • După 5 zile de la sosirea în centru s-a întocmit şi semnat Contractul de furnizare servicii sociale cu beneficiarii găzduiţi în cazul femeilor adulte şi cu mama pentru copiii minori care o însoţesc.
 • Fiecărui beneficiar i s-a alocat un spaţiu de cazare într-un dormitor în care se asigură un mediu ambient confortabil;
 • Dormitoarele sunt dotate corespunzător standardelor în vigoare şi sunt amenajate pentru a preveni riscul de accidentare;
 • Fiecare cameră are baia ei proprie;
 • Spaţiile igienico-sanitare sunt funcţionale şi dotate corespunzător, conform standardelor de calitate;
 • Sunt asigurate spaţii comune pentru odihnă/socializare pe timp de zi şi/sau pentru activităţi în aer liber;
 • Toate spaţiile comune se menţin curate şi igienizate conform unui program de curăţenie zilnică;
 • Pentru păstrarea obiectelor de valoare şi a actelor personale, dulapurile din cameră sunt prevăzute cu cel puţin o cheie;
 • Se asigură îmbrăcăminte, încălţăminte şi lenjerie intimă fiecărui beneficiar;
 • Se asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate curate, neuzate, etc;
 • Beneficiarii au la dispoziţie telefon fix şi mobil, radio, televizor, CD player, acces la internet, e-mail.
 • Încetarea contractului de furnizare servicii sociale:
 • În Adăpost:  pentru 13 persoane
 • În Centrul de recuperare: pentru 7 persoane
 • Identificare şi evaluare a nevoilor personale. În activităţile de identificare şi evaluare a nevoii sociale definirea problemei nu se poate face instantaneu ci reprezintă un proces în care fiecare problemă este luată în considerare atât în plan orizontal – în sensul ramificaţiilor sale în prezent, cât şi în plan vertical în sensul cauzalităţii din trecut. Odată cu identificarea şi preluarea cazurilor sociale, angajaţii centrului au procedat la evaluarea iniţială stabilind totodată primele obiective pentru intervenţie. Ulterior, s-au făcut re-evaluǎri şi monitorizǎri şi sau luat noi decizii cu privire la serviciile oferite, cu consultarea, iar apoi consimţǎmântul beneficiarilor. S-a efectuat:
 • Întocmirea Deciziilor de admitere după evaluarea cazului de către comisia de evaluare
 • Completarea unor cereri de intrare
 • Întocmirea dosarelor beneficiarilor intraţi în centru s-a realizat în maxim două zile de la sosire
 • Completarea dosarelor beneficiarilor existenţi
 • Completarea unor Declaraţii de consimţământ privind protecţia datelor personale
 • Identificarea nevoilor fiecărui beneficiar, analiza problemelor şi modul lor de soluţionare
 • Identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor beneficiarilor
 • Întocmirea contractelor de furnizare a serviciilor sociale şi/sau prelungirea acestora prin acte adiţionale:
 • Evaluarea şi/sau re-evaluarea nevoilor, a serviciilor oferite fiecărui beneficiar şi întocmirea rapoartelor de evaluare/re-evaluare:
 • Întocmirea/actualizarea planurilor de intervenţie şi protecţie din punct de vedere social, juridic, educaţional, medical, profesional şi psihologic. Planul de intervenţie şi protecţie cuprinde obiectivele stabilite de comun acord cu beneficiara, perioada de finalizare a acestor obiective şi persoanele responsabile de realizarea obiectivelor:
 • Evaluarea perioadei de probă
 • Monitorizarea serviciilor oferite pe plan social, educaţional, psihologic, juridic şi medical prevǎzute în PIP:
 • Evaluarea gradului de periculozitate a abuzatorului:
 • În Adăpost: pentru 4 femei şi 9 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru 5 femei şi 8 copii
 • Parcurgerea verbală şi/sau scriptică a unor planuri de protecţie şi siguranţă faţă de agresor:
 • În Adăpost: pentru 4 femei şi 9 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru 5 femei şi 8 copii
 • Identificarea nevoii de a solicita un Ordin de Protecţie faţă de agresor:
 • În Adăpost: nu a fost cazul
 • În Centrul de recuperare: pentru 4 femei şi 8 copii
 • Identificarea nevoii de a asigura protecţie beneficiarilor care au obţinut un Ordin de Protecţie faţă de agresor:
 • În Adăpost: nu a fost cazul. O femeie şi 2 copii erau în posesia unui Ordin de protecţie la sosire, agresorul fiind monitorizat prin brăţară electronică.
 • În Centrul de recuperare: pentru o femeie şi 3 copii
 • Identificarea nevoii de a solicita un Ordin de Protecţie faţă de agresor:
 • În Adăpost: nu a fost cazul
 • În Centrul de recuperare: pentru 4 femei şi 8 copii
 • Identificarea nevoii de a asigura protecţie beneficiarilor cu diverse ocazii:
 • În Adăpost: pentru o femeie şi un copil
 • În Centrul de recuperare: pentru o femeie şi 3 copii
 • Identificarea nevoii de a-şi da consimţământul privind izolarea de agresor:
 • Identificarea nevoii de a solicita o sentinţă judecătorească privind exercitarea autorităţii părinteşti/Ordonanţă preşedinţială pentru acordarea custodiei temporare a copilului
 • În Adăpost: de către o femeie pentru 4 copii
 • În Centrul de recuperare: de către două femei pentru 6 copii
 • Identificarea/păstrarea locurilor de muncă vacante:
 • În Adăpost: nu a fost cazul
 • În Centrul de recuperare: de către 3 femei
 • Identificarea unor locuinţe (gazdă sau chirie) în care beneficiarele cu venituri care le permit aceasta să poată locui:
 • În Adăpost: de către 4 femei însoţite de 8 copii
 • În Centrul de recuperare: de către 4 femei însoţite de 5 copii
 • Identificarea nevoii de a reîncepe (prin înscriere sau transfer a copiilor la unităţile de învăţământ) sau de a continua frecventarea unităţilor de învăţământ:
 • În Adăpost: de către 4 copii
 • În Centrul de recuperare: de către 7 copii
 • Identificarea nevoii de a solicita caracterizări şi/sau evaluări psihopedagogice de la cadrele didactice responsabile cu educaţia copiilor găzduiţi în centru
 • Identificarea nevoii de a se efectua evaluări logopedice de către logopedul  centrului
 • Identificarea nevoii de a se efectua evaluări clinice terapeutice psihiatrice
 • Identificarea posibilelor centre spre care au putut fi referite beneficiarele fără venituri sau care au avut venituri reduse şi nu-şi puteau achita o chirie în momentul pǎrǎsirii centrului nostru
 • Identificarea unor mecanisme şi relaţii din trecut care ar putea fi la originea problemelor actuale, conştientizarea lor de către beneficiară şi compensarea acestora într-un fel sau altul
 • Identificarea posibilităţilor de transport în momentul plecării
 • Identificarea nevoii de a se stabili domiciliul/reşedinţa în centrul nostru
 • Identificarea nevoii de virare a alocaţiei de stat într-un cont bancar
 • Identificarea nevoii de a solicita încetarea plăţii alocaţiei de stat către agresor şi punerea în plată a mamei copilului
 • Identificarea nevoii de depunere a dosarului în vederea acordării asf, tichetelor sociale pentru frecventarea grădiniţei, bursei sociale
 • Identificarea nevoii de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune
 • Identificarea nevoii de a contacta un avocat
 • Identificarea nevoii de instruire SSM şi PSI
 • Identificarea nevoii de completare a cererii de ieşire din centru
 • În Adăpost: de către 4 femei însoţite de 9 copii
 • În Centrul de recuperare: de către 3 femei însoţite de 4 copii
 • Identificarea nevoii de a se completa Fişa de închidere a cazului
 • Completarea “Chestionarului de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor” şi/sau a “Chestionarului de îndeplinire a obiectivelor propuse şi a informaţiilor asimilate” puse la dispoziţie de către centru:
 • Informare privind drepturile sociale
 • Informare cu privire la scopul, funcţiile şi serviciile oferite de către „Adǎpost” şi „Centrul de recuperare pentru victime”, după sosirea în centru
 • Informarea beneficiarilor cu privire la Regulamentul de Organizare şi funcţionare, Carta drepturilor beneficiarilor, Ghidul beneficiarilor, Regulile casei, Regulamentul intern, Codul etic, Planul strategic, Manualul de proceduri, după sosirea în centru
 • Informare cu privire la păstrarea confidenţialităţii asupra locaţiei centrului, a  identităţii şi dificultăţilor cu care se confruntă persoanele asistate, ş.a., după sosirea în centru
 • Informare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
 • Informare cu privire la asigurarea unui mediu securizant
 • Clarificarea prevederilor contractului de furnizare servicii sociale – cât timp va rămâne şi în ce condiţii, rolul şi limitele părţilor contractuale
 • Informareabeneficiarilor cu privire la anumite situaţii de viaţă, drepturi, alte aspecte care îi interesează, adaptat nivelului lor de înţelegere
 • Informare cu privire la drepturile persoanei victimǎ a violenţei în familie
 • Informare cu privire la demersurile legale pe care le poate intreprinde victima violenţei în familie:
 • Informare cu privire la ordinul de protecţie faţǎ de agresor:
 • În Adăpost: cu 4 femei însoţite de 9 copii
 • În Centrul de recuperare: cu 5 femei însoţite de 8 copii
 • Informare cu privire la documentele necesare dosarului de divorţ, procedura obţinerii partajului între soţi, documentele necesare dosarului de exercitare a autorităţii părinteşti asupra minorilor aflaţi în îngrijire
 • Informare despre consecinţele abuzului asupra copiilor:
 • În Adăpost: cu 4 femei însoţite de 11 copii
 • În Centrul de recuperare: cu 4 femei însoţite de 8 copii
 • Informare despre proceduri care implică copiii, pregătirea pentru acestea (ordin de protecţie, custodie, vizite – întâlniri cu tatăl copiilor), suport emoţional pentru a le parcurge:
 • În Adăpost: cu 4 femei însoţite de 11 copii
 • În Centrul de recuperare: cu 3 femei însoţite de 7 copii
 • Parcurgerea unor „Planuri de securitate şi protecţie faţă de agresor” în cazul în care apare un episod violent: după sosirea în centru, sau la plecarea din centru atunci când apare pericolul la domiciliul acestora, pe stradă, la locul de muncă sau când persoanele implicate au domicilii sau reşedinţe separate:
 • În Adăpost: cu 5 femei însoţite de 11 copii
 • În Centrul de recuperare: cu 5 femei însoţite de 8 copii
 • Profilul victimei şi a agresorului în cazul violenţei domestice
 • Suport în vederea dezvoltǎrii abilitǎţilor pǎrinteşti pentru mamele gǎzduite în centru
 • Informare cu privire la buna funcţionare a centrului
 • Informarea periodică a beneficiarilor cu privire la modalităţile de efectuare a sesizărilor şi reclamaţiilor
 • Informare privind prevederile „Planului de curăţenie” şi a „Planului de lucru la bucătărie”
 • Informare privind curăţenia, dezinfecţia şi colectarea deşeurilor
 • Informare cu privire la documentele necesare înscrierii/transerului copiilor la creşă, grǎdiniţǎ şi şcoalǎ
 • Informare cu privire la documentele necesare pentru stabilirea domiciliului/reşedinţei
 • Informare cu privire la documentele necesare în vederea depunerii dosarului pentru virarea alocaţiei de stat într-un cont bancar, transferul alocaţiei de stat din localitatea de domiciliu în localitatea noastră
 • Informare cu privire la documentele necesare dosarului şi procedura de lucru în vederea obţinerii alocației pentru susţinerea familiei
 • Informare privind procedura de încetare a plăţii alocației de stat către tată şi punerea în plată a mamei copilului
 • Modalitǎţi de prevenire a exploatǎrii în muncǎ
 • Prevenirea marginalizǎrii sociale 
 • Pregătirea în mod gradual a deprinderilor de viaţă independentă (gestionarea bugetului personal)
 • Informare şi promovare a unui mod de viaţă sănătos, etc
 • Informarea părinţilor privind drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copiii lor
 • Informare cu privire la documentele necesare obţinerii rechizitelor şcolare/a bursei sociale/ a stimulentului educaţional
 • Informare cu privire la drepturile şi obligaţiile ca cetǎţean într-o ţarǎ democratică
 • Informare cu privire la modalitatea de obţinere a unui loc de muncǎ
 • Informare cu privire la documentele necesare dosarului de persoanǎ în cǎutarea unui loc de muncǎ vacant, dosar depus la ALOFM
 • Informare cu privire la documentele necesare şi paşii de urmat pentru înscrierea sau transferul la un medic de familie
 • Promovarea şi sprijinirea programelor de educaţie sexuală şi informare a femeilor în scopul prevenirii sarcinilor nedorite şi evitării riscului de abandon al copiilor, a programelor antidrog, anti-AIDS, antifumat, etc
 • Instruire privind SSM, PSI
 • Informare privind Şcoala de Şoferi
 • Asistenţă familială
 • aceasta s-a acordat atât femeilor cât şi copiilor care le însoţesc, respectiv:
 • În Adăpost: pentru 5 femei şi 11 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru 5 femei şi 8 copii
  • a constat în:
  • creşterea şi dezvoltarea într-un mediu securizat şi lipsit de violenţă
  • insuflarea respectului pentru familie, în general
  • cunoaşterea drepturilor familiei
  • stimularea participării la viaţa familiei (aniversări, sărbători etc.) pentru a se simţi integraţi în structura centrului
  • menţinerea relaţiilor sociale
  • în familiile în care există violenţă, de cele mai multe ori sunt şi copii, iar aceşti copii văd, aud, trăiesc şi suferă violenţa. Ei înfruntă multiple riscuri care le pot afecta bunăstarea, siguranţa şi stabilitatea. De aceea copilul este încurajat să preţuiască, atât cât se poate, orice etapă din viaţa sa. În centru copilului i se oferă siguranţă şi servicii specializate de suport.
  • găsirea şi dezvoltarea de către beneficiari a resurselor necesare depăşirii situaţiei problematice în care se găsesc la un moment dat
  • identificarea unor mecanisme şi relaţii din trecut care ar putea fi la originea problemelor actuale, conştientizarea lor de către beneficiari şi compensarea într-un fel sau altul
  • suport comportamental
 • Protecţie împotriva agresorilor
 • Centrul este organizat şi gestionat în regim de “locuinţă protejată” cu adresă necunoscută. Beneficiarii semnează un contract de confidenţialitate cu privire la adresa centrului. Acesta a fost semnat:
 • În Adăpost: de 5 femei însoţite de 11 copii
 • În Centrul de recuperare: de 5 femei însoţite de 8 copii
 • Izolarea de agresori a beneficiarilor se face cu consimţământul acestora, sau după caz, în cazul copiilor minori de către mama care-i însoţeşte. Consimţământul a fost semnat:
 • În Adăpost: de 5 femei însoţite de 11 copii
 • În Centrul de recuperare: de 5 femei însoţite de 8 copii
 • Inventarierea tipurilor de abuz, evaluarea pericolului şi evaluarea riscului de a fi agresată din nou. S-a realizat prin parcurgerea următoarelor documente: inventar abuz fizic, inventar abuz emoţional, inventar al depresiei, inventar al abuzului sexual, lista de evaluare a riscului în situaţie de violenţă domestică, întrebări evaluative pentru victime ale abuzului, întrebări privind evaluarea periculozităţii abuzatorului
 • Parcurgerea unor Planuri de protecţie faţă de agresor, împreună cu beneficiarele prin:
 • Evaluarea pericolului;
 • Reducerea vulnerabilităţii faţă de violenţă;
 • Construirea planului de măsuri concrete pe care femeia le poate lua pentru a creşte nivelul securităţii fizice pentru ea şi copiii ei;
 • Strategii de supravieţuire.
 • Obţinerea unor Ordine de protecţie faţă de agresor:
 • În Adăpost: de către o femeie şi 2 copii
 • În Centrul de recuperare: de către o femeie şi 3 copii
 • Centrul ia toate măsurile necesare pentru limitarea unui eventual acces al agresorilor şi pentru asigurarea securităţii beneficiarilor
 • Accesul în centru este strict supravegheat prin supraveghere video pentru a asigura protecţia şi securitatea victimelor faţă de agresor
 • Centrul asigură colaborarea cu organele de poliţie în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor faţă de agresori, în baza Convenţiei de colaborare dintre acestea
 • Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact în centru/familie/comunitate.
 • Alte tipuri de protecţie
 • În cadrul “Adăpostului” şi “Centrului de recuperare” se au în vedere toate componentele minime pentru a asigura protecţia victimelor din toate punctele de vedere:
 • prevenirea incendiilor;
 • prevenirea accidentelor, a îmbolnăvirilor;
 • igiena vieţii în colectivitate;
 • asigurarea unui mediu de viaţă sigur şi accesibil;
 • protecţia şi securitatea victimelor faţă de aggressor;
 • protecţia datelor personale ş.a.
 • Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman
 • S-a făcut informarea beneficiarilor cu privire la formele de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi în familie, centru sau în comunitate
 • Personalul este instruit cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarul pe parcursul derulării activităţii în centru
 • În scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare, se monitorizează activităţile intreprinse de beneficiari pe perioada când nu se află în centru
 • În cazul identificării unor forme de abuz, se semnalează instituţiile competente pentru luarea tuturor măsurilor de remediere, în regim de urgenţă.
 • Asigurarea unui mediu de locuit sigur, confortabil şi adaptat nevoilor beneficiarilor
 • Servicii de siguranţă şi accesibilitate/supraveghere

Se acordă în Adăpost şi Centrul de recuperare astfel:

 • Se asigură accesul beneficiarilor din şi spre comunitate (sănătate, educaţie, relaţii sociale, muncă, cultură, petrecere a timpului liber)
 • Asigurarea mijloacelor de comunicare la distanţă (post telefonic fix şi mobil, calculator cu acces la internet)
 • Se asigură protecţia beneficiarilor prin plasarea unor camere video în spaţiile interioare comune, la intrare şi în spaţiile exterioare
 • Spaţiile comune sunt suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile
 • Fiecărui beneficiar i se alocă un spaţiu de cazare într-un dormitor în care se asigură un mediu ambiant confortabil
 • Toate spaţiile se menţin curate şi igienizate conform unui program de curăţenie zilnică
 • Se oferă grupuri sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile
 • Se respectă normele legale de igienă şi control al infecţiilor privind: izolarea persoanelor cu boli contagioase în camera de carantină; manipularea echipamentelor şi a instrumentarului medical; colectarea, împachetarea, manevrarea şi eliberarea deşeurilor; toate spaţiile centrului, materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanenţă; se iau toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.
 • Servicii de asigurare Masă/hrană, inclusiv preparare hrană caldă

Se acordă în Adăpost şi Centrul de recuperare astfel:

 • Se respectă prevederile legale privind alimentaţia beneficiarilor
 • Se asigură o alimentaţie echilibrată din punct de vedere cantitativ şi calitativ, corespunzătoare nevoilor şi pe cât posibil, preferinţelor beneficiarilor
 • Hrana se prepară în bucătărie
 • Servirea meselor se face în sala de mese
 • Se respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute în legislaţia în vigoare în spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor
 • Se asigură fiecărui beneficiar, la intervale echilibrate, 3 mese/zi şi două gustări între mesele principale
 • Beneficiarii sunt încurajaţi să participe la stabilirea meniurilor, la prepararea alimentelor şi la servirea mesei sau a gustărilor
 • Se respectă prescripţiile medicale privind dieta unor beneficiari, precum şi luarea în considerare a preferinţelor acestora, funcţie de resursele financiare disponibile:
 • În general se ţine cont de preferinţele beneficiarilor în pregătirea meniului alimentar
 • Pentru un copil din Centrul de recuperare s-a respectat regimul alimentar necesar persoanelor tratate de hepatită
 • Centrul a asigurat tuturor beneficiarilor hrană şi suplimente nutritive pe care le-a achiziţionat de la furnizori interni sau au fost primite din donaţii
 • S-au consumat în meniul zilnic gemuri, zacuscă, murături care au fost conservate anul trecut sau anul acesta în centru.

În acest sens, anul acesta:

 • Pentru asigurarea hranei necesare la micul dejun s-a fiert gem de vişine, căpşuni, caise, prune, gutui, măceşe şi s-au cules plante medicinale (tei şi soc) pentru prepararea ceaiului;
 • S-a fiert zacuscă cu vinete şi zacuscă cu fasole;
 • S-au copt şi pus la congelat vinete;
 • S-a fiert pastă de ardei folosită ca adaos pentru prepararea gulaşului şi a unor sosuri;
 • S-au conservat murături din: castraveţi, varză, gogoşari, gogonele, conopidă, ardei iuţi, salată asortată ş.a.
 • Servicii de îngrijire personală/Menaj/Curăţenie

Se acordă în Adăpost şi Centrul de recuperare şi constau în:

 • Asigurarea de îmbrǎcǎminte, încǎlţǎminte, medicamente, rechizite şcolare, dotarea cu echipamente şi materiale necesare pentru realizarea îngrijirii personale, produse de igienǎ personalǎ, etc., atât pentru victime cât şi pentru copiii acestora pe toatǎ perioada reşedinţei
  • Asigurarea de materiale şi echipamente pentru beneficiarii cu probleme de continenţă
  • Oferirea de condiţii corespunzătoare standardelor pentru realizarea igienei personale
  • Asigurarea asistenţei calificate pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă
  • Sprijinirea beneficiarilor cu privire la igiena corporală, alimentară, alegerea vestimentaţiei adecvate potrivit anotimpului
  • Oferirea unui mediu ambiental plăcut
  • Educaţie în vederea obţinerii unei igiene corespunzătoare şi  prepararea hranei
  • Oferirea de suport şi asistenţă adecvată nevoilor proprii în vederea asigurării unui stil de viaţă cât mai activ posibil
  • Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi:
   • Participarea la programul zilnic de îngrijire al casei – menaj, curăţenie
 • Participarea la activităţi culinare – prepararea de mâncǎruri, prăjituri, etc.
 • Servicii de asistenţă medicală. Prin vizitele medicale bilunare sau la nevoie oferite de către medicul casei s-a încercat acoperirea acestei nevoi. Dar pe lângă aceste servicii,  beneficiarilor şi foştilor beneficiari, li s-au oferit în plus şi alte consultaţii de specialitate atunci când a fost necesar.
 • Facilitare acces la asistenţa medicală
 • Evaluarea/supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor:
 • Efectuarea unor analize medicale sau testări pentru prevenirea răspândirii unor boli infecto-contagioase:
  • La sosireaîn centru – efectuarea unor investigaţii medicale sangvine – (VDRL şi testul HIV – doar adulţii), (coproculturi şi exudatul faringian – toţi beneficiarii);
  • Pentru frecventarea colectivităţii (creşă, grădiniţă, şcoală)
 • Efectuarea unor analize de laborator pentru diagnosticarea unor afecţiuni medicale:
 • Aplicat tratament pentru Pediculoză
 • Efectuarea îngrijirilor medicale de bază de către medicul centrului
 • Consultaţii de rutină
 • Pentru viroze, tuse, bronşite, stări febrile
 • Pentru otită
 • Pentru prescierea spre administrare a tratamentului privind tratarea unui streptococ beta hemolitic
 • Eliberarea unor adeverinţe medicale
 • Efectuarea îngrijirilor medicale de urgenţă de către personalul centrului
 • De către logopedul centrului, care a absolvit şi o şcoală postliceală de asistent medical generalist
 • În Adăpost: efectuat spălături auriculare unui copil, la recomandarea medicului specialist ORL
 • În Centrul de recuperare: nu a fost cazul
 • Efectuarea îngrijirilor de bază de către medicul de familie
 • Consult medical de rutină
 • Pentru viroze/tuse/bronşite/stări febrile/sinuzită
 • Pentru amigdalită/faringită/rino-faringită acută
 • Pentru alergii cutanate (dermatită alergică)
 • Pentru vegetaţii adenoide
 • Pentru tulburări de metabolism
 • Pentru bronhopneumonie/insuficienţă respiratorie acută
 • Pentru otită
 • Pentru efectuarea de vaccinări/imunizări
 • Pentru prezentarea rezultatelor investigaţiilor efectuate/ scrisorilor medicale eliberate de către diverşi medici specialişti
 • Prescrierea reţetei cu tratamentul recomandat de către medicul specialist
 • Eliberarea unor bilete de trimitere către medici specialişti/internare
 • Eliberarea unor bilete de trimitere pentru efectuarea unor analize de laborator
 • Eliberare adeverinţe medicale, avize
 • Primirea unor Scrisori medicale/Bilete de externare/alte documente medicale
 • Înscrierea la un medic de familie:
 • În Adăpost: nu a fost cazul
 • În Centrul de recuperare: 3 femei şi 5 copii
 • Realizarea de consultaţii medicale, periodice şi profilactice:
 • De către medicul infecţioase
 • Facilitarea accesului la serviciile medicale de specialitate din ambulatorii/spitale:
 • De către medicul stomatolog
 • De către medicul specialist pediatru/Secţia Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal:
 • De către medicul specialist pediatru din cadrul Policlinicii M:
 • De către medicul specialist dermatolog
 • De către medicul specialist Psihiatrie pediatrică
 • De către medicul specialist Obstetrică Ginecologie
 • De către medicul specialist Medicină internă – Gastroenterologie
 • De către medicul specialist Oftalmolog
 • De către medicul specialist ORL
 • De către Laboratorul de Radiologie şi Imagistică medicală
 • De către Laboratorul de Radiologie dentară
 • De către Serviciul de Urgenţă 112
 • De către medicul specialist Recuperare, Medicină fizică şi Balneologie
 • De către un ONG care oferă servicii de recuperare neuro-psiho-motorie
 • De către medicul specialist Infecto-contagioase
 • Administrarea medicaţieide către asistentul medical sub coordonarea medicului, s-a efectuat atât în Adăpost cât şi în Centrul de recuperare şi s-a realizat conform prescripţiilor medicale, la orele şi în dozele recomandate de către medicul curant sau specialist
 • Amenajarea dulapului cu medicamente şi echipamente necesare, precum şi cu un aparat de urgenţă, deservit de un asistent medical. Dulapul cu medicamente a fost folosit atât de către Adăpost cât şi de către Centrul de recuperare ori de câte ori a fost nevoie.
 • Eliberarea/depunerea unor adeverinţe/scrisori/documente medicale emise de medici specialişti
 • Alte documente medicale eliberate de diverse instituţii
 • Informarea beneficiarilor cu privire la asistenţa medicală asigurată în centru/educaţie medicală
 • Aceasta se realizează de la admiterea în centru
 • Educaţie privind igiena corporală
 • Educaţie privind igiena ambientală corespunzătoare
 • Conştientizarea şi motivarea comportamentului favorabil sănătăţii:
 • combaterea comportamentelor dependente (telefon/reţele sociale/tutun)
 • prevenirea îmbolnăvirilor, etc;
 • educaţie privind administrarea medicamentelor
 • Aplicarea de măsuri de prevenire şi control al infecţiilor:Se efectuează atât în Adăpost cât şi în Centrul de recuperare şi constă în:
 • Igienizarea, dezinfecţia, dezinsecţia tuturor spaţiilor individuale sau comune;
 • Protejarea beneficiarilor contra riscului infecţiilor prin efectuarea analizelor profilactice de către fiecare beneficiar şi personalul centrului.
  • Efectuarea unor controale de către DSP
 • Nu a fost cazul.
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor cuprinde:Planificarea serviciilor medicale în PIP pentru îngrijire, hrănire, supravegherea şi menţinerea sănătăţii:
 • În Adăpost: pentru 4 femei şi 9 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru 5 femei şi 8 copii
  • Monitorizarea stării de sănătate
  • Monitorizarea stării fizice/psihice
  • Evidenţa tratamentului medical administrat
  • Evidenţa serviciilor medicale acordate
  • Date privind starea de sănătate
  • Simptomele prezentate
  • Consultaţiile şi tratamentele efectuate
  • Regimul igienico-dietetic recomandat
  • Efectuat rapoarte de monitorizare a PIP-ului din punct de vedere medical
 • Evidenţa acordării medicaţiei
 • Existenţa Fişei medicaţiei pentru fiecare beneficiar care a beneficiat de tratament medicamentos:
 • Recuperare/reabilitare funcţională

1. Asigurarea de terapii de recuperare/reabilitare funcţională

       Se efectuează prin consiliere,relaţionare şi comunicare interpersonală, asistenţă în relaţiile cu diferite instituţii şi servicii auxiliare (consiliul local, etc), consiliere vocaţională, profesională şi constă în:

 • Suport emoţional/psihologic, social şi juridic oferit beneficiarilor;
 • Acordarea serviciilor în favoarea beneficiarilor cu respectarea principiului confidenţialitǎţii informaţiilor, a siguranţei victimei şi respectarea celorlalte principii de lucru în domeniul violenţei în familie.

Aceasta s-a realizat prin următoarele activităţi:

 • Consiliere psihologică şi suport emoţional:
  • Efectuarea evaluărilor psihologice, de către psiholog
  • Stabilirea relaţiei cu beneficiara/beneficiarii
  • Evaluarea stării emoţionale de către medicul psihiatru/neuropsihiatru
  • Evaluarea stării emoţionale de către consilierul centrului
  • Analiza rezultatelor evaluării psihologice
  • Analiza sentimentelor generate de situaţiile de criză
  • Exprimarea, prelucrarea şi depăşirea trăirilor, traumelor psihice/sufleteşti – periodic
  • Explorarea trecutului cu scopul înţelegerii stilului de viaţă pe care l-a dezvoltat
  • Identificarea unor mecanisme şi relaţii din trecut care ar putea fi la originea problemelor actuale, conştientizarea lor de către beneficiari şi compensarea acestora într-un fel sau altul
  • Suport în luarea deciziilor
  • Sprijin în procesul de capacitare
  • Sprijin în procesul de întărire a încrederii în sine
  • Reconstruirea încrederii în oameni
  • Consiliere cu privire la autodefinire
  • Consiliere privind valorizarea şi respectul de sine
  • Consiliere privind înţelegerea complexităţii violenţei domestice/în familie şi a efectelor ei prin parcurgerea “Instrumentului de screening pentru detectarea abuzului la femei şi cunoaşterea tipurilor de violenţă”
  • Consiliere privind conştientizarea pericolului în care se află victimele prin parcurgerea unor materiale ca: “Ciclul violenţei”, “Diagrama egalităţii între parteneri”
  • Analizarea şi lucrul pe măsurile posibile de a creşte siguranţa pentru femei şi copiii acestora prin “evaluarea pericolului” şi “Planurile de protecţie şi siguranţă faţă de agresor”
  • Consiliere privind dezvoltarea, progresul, schimbarea şi împuternicirea, dobândirea puterii şi controlului asupra propriei vieţi
  • Consiliere privind managementul dificultăţilor cu care se confruntă
  • Sprijinirea femeilor să găsească propria cale, soluţiile adecvate nevoilor şi posibilităţilor lor
  • Consiliere privind învăţarea modului în care femeia să aibă încredere în ea însăşi, în propria judecată şi instinctele ei
  • Consiliere pentru depăşirea traumei psihice prin care au trecut beneficiarii
  • Consiliere privind diminuarea intensităţii reacţiilor emoţionale
  • Consiliere în vederea diminuării agresivităţii, frustrărilor, impulsurilor distructive
  • Consiliere cu privire la trauma privind procesul de încredinţare a copiilor minori
  • Clarificarea problemelor de comportament în relaţia cu personalul, copiii şi ceilalţi beneficiari
  • Consiliere privind managementul dificultăţilor cu care se confruntă
  • Consiliere privind consumul excesiv de dulciuri în situaţii stresante
  • Îndrumare privind schimbarea stilului de viaţă – dependenţa de fumat/telefon/internet/ reţele sociale
  • Pregătire privind referirea într-un alt centru
  • Pregătire privind plecarea din centru într-o locuinţă într-un mediu non-violent
  • Pregătire privind reîntoarcerea acasă, la agresor/partener
 • Consiliere şi asistenţă juridică:
  • Are ca scop cunoaşterea posibilităţilor legale şi suportul în exercitarea drepturilor
  • Informarea femeilor despre posibilităţile de acţionare în instanţă
 • Însoţirea femeilor pe parcursul demersului juridic
  • Asistarea beneficiarilor pe durata gǎzduirii în demersurile intreprinse de cǎtre aceştia, pânǎ la soluţionarea cazului
  • Consiliere şi asistenţă cu privire la obţinerea/derularea unui Ordin de protecţie
  • Consiliere şi asistenţă cu privire la divorţ
  • Consiliere şi asistenţă cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti/încredinţarea copiilor minori
  • Reprezentare în instanţă
  • În Adăpost: nu a fost cazul
  • În Centrul de recuperare:
 • Prin 3 avocaţi: pentru 3 femei însoţite de 7 copii în procesele de divorţ, încredinţare minor şi Litigii cu profesioniştii având ca obiect Ordonanţă de plată
 • Prin personalul centrului
 • o beneficiară însoţită de 3 copii a fost însoţită de către doi angajaţi ai centrului la Judecătoria B pentru asigurarea protecţiei faţă de agresor în timpul celor două termene ale procesului de divorţ şi privind exercitarea autorităţii părinteşti
  • Redactarea/eliberarea de către centrul nostru a unor adeverinţe sau alte documente necesare/solicitate în dosarele depuse la instanţele de judecată
  • Transmiterea unor documente necesare în procesele de pe rolul instanţei
  • Transmiterea unor informaţii juridice privind beneficiarii Poliţiei M, în baza Convenţiei de colaborare dintre aceste două instituţii – Rapoarte lunare privind situaţia civilă şi juridică a beneficiarilor găzduiţi
 • Inserţia socială şi profesională

Se asigură punerea la dispoziţia beneficiarilor a unei camere destinate special pentru consiliere

 • Consilierea beneficiarilor se efectuează într-o cameră de consiliere care este dotată cu mobilier corespunzător
 • Se asigură confidenţialitatea asupra informaţiilor primite de către consilier în timpul şedinţelor de consiliere.

Inserţia socială şi profesională a constat în:

Consiliere socială:

 • Consiliere cu privire la drepturile şi posibilităţile de obţinere a unor beneficii sociale de la diverse instituţii publice:
 • Modalitatea de transfer a dosarului privind acordarea alocaţiei de stat dintr-un judeţ în altul sau de la o persoană la alta
 • Modalitatea de transfer a alocaţiei de stat de la o persoană la alta
 • Modalitatea de sistare a plăţii alocaţiei de stat către tatăl copilului/copiilor şi plata acesteia mamei care este însoţită de copii
 • Modalitatea de transfer a plăţii alocaţiei de stat într-un cont bancar
 • Modalitatea de acordare/continuare a plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei monoparentale
 • Modalitatea de obţinere a tichetelor sociale acordate pentru frecventarea grădiniţei
 • Modalitatea de obţinere a unei burse sociale
 • Modalitatea de obţinere a unei adeverinţe privind deţinerea de terenuri agricole/ silvice sau animale
 • Modalitatea de obţinere a unei adeverinţe de venit de la ANAF
 • Întocmirea şi depunerea la DAS a dosarelor în vederea acordării alocaţiei de stat, alocaţiei pentru susţinerea familiei, a tichetelor sociale pentru frecventarea grădiniţei, a bursei sociale
  • Consiliere de bază în comunicare, relaţionare – la nevoie
 • Consiliere cu privire la familie, la drepturile şi obligaţiile familiei – la nevoie
 • Consiliere privind dezvoltarea abilitǎţilor parentale – la nevoie
  • Consiliere privind identificarea unei locuinţe adecvate şi a resurselor financiare pentru întreţinerea femeii şi a copiilor care o însoţesc
  • Consiliere privind identificarea resurselor comunitare de sprijn a femeilor, care pot fi valorificate după părăsirea centrului
  • Consiliere privind întărirea abilităţii gândirii analitice (critice) şi sintetice (creative)
  • Consiliere privind gestionarea eficientă a bugetului personal – periodic
  • Consiliere privind organizarea/gestionarea timpului – la nevoie
  • Consiliere privind integrarea în grup – la nevoie
  • Consiliere cu privire la conduita în centru şi societate, precum şi rezolvarea conflictelor
  • Consiliere cu privire la convieţuirea în bune condiţii – periodic
  • Consiliere socială şi terapie ocupaţională
  • Participarea beneficiarelor la seminarii/conferinţe pe diverse teme
 • În data de 12.02.2019, o beneficiară din Adăpost, două beneficiare din centrul de recuperare şi o voluntară au participat la un restaurant din localitate la Seminarul „All About Parenting” în cadrul proiectului „18 Tehnici Fundamentale de parenting pentru copii echilibraţi şi Părinţi împliniţi”. Seminarul a fost susţinut de către doamna Urania Cremene – trainer şi public speaker, cu multiple acreditări naţionale şi internaţionale ca Master Trainer, Coach şi Facilitator – şi domnul Florin Amariei – masterand în psihologie. Temele abordate au fost:
 • Cele 3 nevoi psihologice de bază ale copilului
 • Ce stă la baza comportamentelor copilului
 • Tehnici de parenting tehnici simple ca „întâi să te conectezi, apoi corectezi”
 • Cum să ai un copil fericit, care se dezvoltă echilibrat
 • Despre Teoria Autodeterminării
 • În data de 22.02.2019 o beneficiară din Adăpost, o beneficiară din Centrul de recuperare, o angajată şi un voluntar au participat la o întâlnire de femei organizată de Fundaţia Casa Rut. Tema întâlnirii a fost „Alegeri”. Întâlnirea a fost moderată de d-na Jeni Roşian, preşedintele Fundaţiei Casa Rut.
 • În data de 23.03.2019 două beneficiare şi 3 angajaţi au participat la un restaurant din localitate la o prelegere cu tema „Hoţii bucuriei”, susţinută de doamna Corina Şandor, fost jurmalist în Satu Mare. Aceasta a fost o întâlnire interconfesională în cadrul Proiectului „Mic dejun pentru femei” la care au participat aproximativ 350 de femei din localitatea noastră şi împrejurimi.

Temele abordate au fost despre:

 • Hoţii bucuriei. Aceştia sunt: Furia, Nemulţumirea, Raţionalizarea excesivă, Îngrijorările, Neiertarea şi Frica. 
 • „Strategia” omului de a-şi fura singur bucuria. Strategia celor 5 N: Necredinţa; Neiertarea; Nemulţumirea; Nevegherea; Necazurile
 • Destructurează strategia celor 5 N: Necredinţa – păstrează credinţa; Neiertarea – Iartă; Nemulţumirea – Fii mulţumitoare; Nevegherea – Veghează la viaţa ta; Necazurile – Dă cazurile tale Tatălui din cer care poartă de grijă.

Participantele au petrecut un timp deosebit de frumos, cu multe ȋnvӑțӑturi, sfaturi practice, discuții interactive şi au avut posibilitatea de a socializa unele cu altele.

 • În data de 14.05.2019, două beneficiare din Centrul de recuperare şi o angajată au participat la un restaurant din localitate la Seminarul „All About Parenting” în cadrul proiectului „18 Tehnici Fundamentale de parenting pentru copii echilibraţi şi Părinţi împliniţi”. Seminarul a fost susţinut de către doamna Maria Tolescu – trainer în echipa doamnei Urania Cremene – trainer şi public speaker, cu multiple acreditări naţionale şi internaţionale ca Master Trainer, Coach şi Facilitator, fondatorul programului „All About Parenting”. Temele abordate au fost:
 • Cele trei nevoi psihologice de bază ale copilului
 • Ce stă la baza comportamentelor copilului
 • Tehnici simple ca: „întâi să te conectezi, apoi corectezi”
 • Cum să ai un copil fericit, care se dezvoltă echilibrat
 • Despre teoria Autodeterminării
 • În data de 31.05.2019, o beneficiară din Adăpost şi două beneficiare din Centrul de recuperare au participat la o întâlnire de femei organizată la Fundaţia Casa Rut. Prelegerea având ca Motto: „Eşti importantă! Ai valoare!” a fost despre exemplul unei femei importante din istorie, care a schimbat destinul unei naţiuni, pe nume Estera şi a fost susţinută de către doamna Jeni Roşian – preşedintele fundaţiei.
 • În datele de 03.07.2019 şi 10.07.2019, două beneficiare, 3 copii şi un angajat au participat la o întâlnire de femei organizată la Fundaţia Casa Rut din cadrul proiectului „Seri pentru doamne”. Întâlnirile au avut ca Motto: „Bucuria este cea mai simplă formă de mulţumire” şi au fost moderate de către doamna Jeni Roşian – preşedintele fundaţiei. A fost o incursiune în lumea noastră, participantele au putut socializa între ele având momente de linişte, de odihnă şi relaxare. Au fost discuţii interactive foarte interesante şi de folos pentru ele, au servit ceai, cafea, au avut parte de surprize culinare şi au confecţionat lucru manual. Copiii s-au bucurat de cântec, joc şi voie bună la Atelierul organizat în paralel cu întâlnirea pentru femei.
 • În data de 18.07.2019 doi beneficiari din Centrul de recuperare, un angajat şi Preşedintele asociaţiei au participat la un Grup de sprijin din Sibiu „#ŞiEuReuşesc”, organizat de Asociaţia A.L.E.G., având ca temă „Relaţia mamă-copil după ce a ieşit din relaţia abuzivă”. Temele abordate au fost:
 • Cum gestionezi relaţia mamă-copil după ce ai ieşit dintr-o relaţie abuzivă?
 • Care sunt cele mai potrivite cuvinte pentru a-i explica copilului ce este violenţa domestică, pentru a reduce efectele acesteia pe termen lung?
 • Scopul grupului a fost să unească, să susţină şi să dea putere femeilor şi copiilor care au ieşit dintr-o relaţie abuzivă. Beneficiarele noastre au putut beneficia de suportul celorlalte participante şi au aflat că nu sunt singure în încercarea de a depăşi violenţa domestică şi efectele ei şi că există soluţii pentru o viaţă mai bună.
 • În data de 18.07.2019 patru copii şi pedagogul centrului au participat la activităţi de vacanţă organizate în satul Bratei. Tema acestora a fost: „Cum pot deveni un om puternic”. Totul s-a desfăşurat cu jocuri de rol şi a fost încununat cu socializare şi voie bună.
 • În data de 18.10.2019 una dintre beneficiare şi un angajat au participat la un seminar pentru educatori și părinţi pe tema „Cum să creștem copii sănătoși” organizat de Fundaţia TPM  M. Invitaţi speciali la acest seminar au fost doamnele Rite Mayers și Chris Low – trainer în pregătirea educatorilor și învăţătorilor. Subiectele  prezentate în cadrul seminarului au fost: copiii mici învată prin simţurile lor și își dezvoltă înţelegerea prin implicarea activă și joacă, educatorii și părinţii sunt un curiculum viu, copiii au nevoie de dragoste necondiţionată (cele cinci limbaje ale dragostei la copii), și idei de activităţi/jocuri pentru copii. Taxa de participare a fost achitată de către asociaţia noastră.
 • În data de 08.11 2019 două dintre beneficiare însoţite de patru copii, au participat la o întȃlnire cu tema: „Bunele maniere la masă” susţinută de doamna logoped, voluntar al centrului.
 • În data de 23.11.2019 două beneficiare şi 4 angajaţi au participat la un restaurant din localitate la o prelegere cu tema „ Netezește căi ale păcii în relaţie cu ceilalţi!”, susţinută de doamna Lidia Schiopu. Fiecare este diferit dar în ciuda temperamentului nostru trebuie să găsim modalităţi prin care să trăim în pace cu ceilalţi. Trebuie să acceptăm diferenţele dintre noi ca pe niște oportunităţi de a creea poduri și legături în relaţii.  Aceasta a fost o întâlnire interconfesională în cadrul Proiectului „Mic dejun pentru femei” la care au participat aproximativ 350 de femei din localitatea noastră şi împrejurimi.
 • În data de 13.12.2019, două dintre beneficiare, un angajat şi președintele asociaţiei noastre, au participat la o întâlnire de femei organizată la Fundaţia Casa Rut. Prelegerea având ca Motto: „Rolul femeii în societate ” a fost despre exemplul unei femei importante din istorie, care a schimbat destinul unei naţiuni, pe nume Maria şi a fost susţinută de către doamna Sofica Comșa. Participantele au putut socializa între ele, au prezentat experienţe din viaţă, mărturii, meditaţii, au colindat şi au servit ceai, cafea şi prăjituri.

Integrare/Reintegrare socială

este o ţintă spre care tindem, însă se doreşte a fi un proces monitorizat şi întotdeauna vom urmări interesul suprem al beneficiarilor noştri şi vom respecta deciziile lor. Ea are ca scop:

 • De a facilita activitatea funcţională
  • De a obţine maximum de independenţă funţională
  • De a facilita dezvoltarea normală
  • De a preveni disabilitatea
  • De a îmbunătăţi calitatea vieţii

Aceasta a constat în:

 • Oferirea de activităţi de recuperare, reabilitare socio-economică
  • Asigurarea unor activităţi de facilitare a integrării/reintegrării în familie într-un mediu non-violent, în comunitate, pe piaţa muncii şi în societate, în general prin:
 • Informare
 • Consiliere socială
 • Educaţie extracurriculară
 • Utilizarea unor terapii ocupaţionale care se ocupă cu promovarea sănătăţii şi stării de bine prin intermediul ocupaţiei şi care privesc:
  • Implicarea beneficiarilor în activităţi în vederea dobândirii de abilităţi de viaţă independentă:
 • Asumarea responsabilităţilor în conformitate cu vârsta:
 • Dezvoltarea pe arii de achiziţii corespunzătoare vârstei – s-a încercat dezvoltarea competenţelor emoţionale ca: temperament, limbaj, captarea atenţiei, gestică, rezolvarea asistată a problemelor; să identifice propriile emoţii în diverse situaţii, să identifice emoţiile altor persoane în diverse situaţii; să transmită verbal şi nonverbal mesaje afective; să exprime empatie faţă de alte persoane; să exprime emoţii complexe precum: ruşine, vinovăţie, mândrie, ş.a.
 • Prin a se putea îngriji de propria persoană (autoîngrijire) şi de copiii care le însoţesc
 • Asigurarea unei independenţe în comunitate prin intermediul unor mijloace şi dispozitive tehnologice
 • Prin contribuţia la bunăstarea socială şi economică a beneficiarilor (productivitate şi muncă) precum: munca sau voluntariatul; îngrijirea şi creşterea copilului; gospodărirea casei (gătit, spălat, curăţenie, călcat, etc); grădinărit; joaca şi educaţia
 • Prin a se bucura de plăcerile vieţii (petrecere a timpului liber) precum: practicarea pasiunilor/hobby-urilor; călătoriile; vizitele; convorbirile telefonice; corespondenţa, etc
  • Activităţi de integrare socială:
 • cunoaştere prin observaţie şi acţiuni practice a elementelor privind grupul din care face parte, locuinţa, strada, oraşul
 • principalele tipuri de relaţii umane
 • relaţii de convieţuire pozitive
 • vizionări de filme în scop de socializare
 • activităţi sportive
 • frecventarea comunităţii religioase
 • ieşiri în grup în locuri publice
 • excursii, etc.
  • Facilitarea accesului beneficiarilor la o locuinţă prin:
 • identificarea locuinţelor disponibile spre închiriere
 • găsirea unei locuinţe spre închiriere, găzduire
 • stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii beneficiarilor din centru
 • medierea relaţiilor cu membrii de familie/alte persoane de sprijin a victimei în vederea primirii acesteia într-un spaţiu de locuit:
  • Stimularea menţinerii relaţiei beneficiarilor cu familia lărgită, precum şi cu alte persoane importante pentru acestea într-un mediu non-violent prin:
 • vizitarea rudelor, a cunoscuţilor şi a prietenilor:
 • contactarea telefonică a familiei lărgite sau a altor persoane importante pentru acestea:

Informare, îndrumare, orientare socială:

se urmăreşte identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor beneficiarilor noştri, aceştia fiind stimulaţi să persevereze şi să îşi împlinească potenţialul, menirea  lor, să atingă ţeluri cât mai îndrăzneţe, bucurându-se de tot sprijinul de care au nevoie în acest sens.

 • Continuarea procesului de clarificare a situaţiei, inclusiv despre abuzurile suferite, despre identificarea/conştientizarea întregii game de violenţe la care au fost supuşi de către agresor, să nu-şi atribuie vina pentru cele întâmplate. Reaşezarea perspectivelor, comportamentul violent, cauzele acestuia şi posibilităţile de încetare a violenţei;
  • Îndrumare, orientare cǎtre alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau alte domenii de interes şi care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor
 • Primirea unor documente/telefoane de la alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau alte domenii de interes şi care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor
 • Eliberarea/Transmiterea unor documente către alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau alte domenii de interes şi care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor
 • Contactarea telefonică a unor instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau alte domenii de interes şi care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor

Integrare/Reintegrare profesionalăeste o ţintă spre care tindem, însă se doreşte a fi un proces monitorizat şi întotdeauna vom urmări interesul suprem al beneficiarilor noştri şi vom respecta deciziile lor.

 • Oferirea de activităţi de recuperare, reabilitare profesională – Facilitarea accesului la un loc de muncă, prin:
 • Contactarea AJOFM pentru acordarea sprijinului necesar pentru integrarea în muncă, precum şi pentru readaptarea şi recalificarea profesională a beneficiarilor
 • Consultarea listei privind posturile de muncă vacante afişată la sediul ALOFM şi pe site-ul AJOFM
 • Participarea la cursuri de calificare/reconversie profesională
  • Întocmirea unor CV-uri
 • Depunerea unor CV-uri la diverse societǎţi comerciale în vederea angajǎrii  
 • Efectuarea unor probe de lucru în vederea angajării
  • Susţinerea unor interviuri în vederea angajării
 • Semnarea unui Contract Individual de muncă
  • Consiliere privind păstrarea locului de muncă
  • Menţinerea/păstrarea locului de muncă, derularea Contractului Individual de Muncă

Utilizarea unor terapii de relaxare precum: meditaţia, respiraţia profundă, manifestarea afecţiunii, automasajul, muzica de relaxare

Încurajarea şi promovarea unui stil de viaţă independent şi activ şi menţinerea contactelor sociale

 • Servicii de bazǎ pentru activitǎţile zilnice
 • Asigurarea de îngrijire, hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte şi tot ce mai este nevoie pentru  ca fiecare beneficiar să-şi poată desfăşura activităţile zilnice în bune condiţii;
 • Asigurarea posibilităţii de a folosi îmbrăcămine şi încălţăminte proprie, în acord cu preferinţele acestora;
 • Deoarece majoritatea beneficiarilor provin din familii dezorganizate şi pline de violenţă, în centrul nostru, ei au beneficiat de grijă şi supraveghere permanentă, de un climat lipsit de violenţă, climat care poate constitui un indicator al stabilităţii. Zilnic ei au urmat un program regulat în ceea ce priveşte orele de masă şi de odihnă.
 • Educaţie în vederea obţinerii unei igiene alimentare, corporale şi ambientale corespunzătoare. Igiena corporală este foarte importantă pentru noi, de aceea aceasta se efectuează zilnic;
 • Exersarea mobilităţii prin: mers, mişcare, sport;
 • Exersarea comunicării prin: vorbire, scris, gestualitate, temperament, limbaj, captarea atenţiei, rezolvarea asistată a problemelor.
 • Servicii de suport pentru activitǎţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi

Au constat în:

 1. a le arăta  beneficiarilor pe care îi îngrijim dragostea noastră. Centrul selectează cu atenţie angajaţii şi voluntarii, luând în considerare capacitatea lor de a-şi exprima dragostea şi grija pentru femei şi copii, de a lua mereu în considerare ceea ce este mai bine pentru ei
  1. Includerea beneficiarilor în activităţi de terapie ocupaţională privind:
 2. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător
 3. Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale şi instrumente
 4. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile
 5. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială
 6. Autoîngrijire
 7. Productivitate
 8. Petrecere a timpului liber
 9. activităţi de terapie ocupaţională în domeniul gospodăresc, în domeniul vieţii comunitare, în domeniul sănătăţii, în domeniul securităţii casei şi persoanei, în domeniul manipulării obiectelor moderne precum: telefon, calculator, aparatură electro-casnică, TV, aparatură pentru curăţenie, etc.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia şi prietenii
  • S-a realizat:
 • În Adăpost: pentru 5 femei şi 11 copii
 • În Centrul de recuperare: pentru 5 femei şi 8 copii

A constat în:

 • Punerea la dispoziţia beneficiarilor de mijloace de comunicare cu membrii de familie şi cu prietenii (telefon, e-mail, internet)
  • Stimularea menţinerii relaţiei beneficiarilor cu familia lărgită, precum şi cu alte persoane importante pentru acestea, într-un mediu non-violent. S-a realizat prin:
   • Vizitarea rudelor, a cunoştinţelor sau a prietenilor de către beneficiari
   • Vizitarea beneficiarilor de către rude, familia extinsă, prieteni
   • Menţinerea legăturii telefonic cu familia lărgită sau cu alte persoane importante pentru acestea.
   • Facilitarea accesului de a comunica pe e-mail sau pe reţeaua socială Facebook
 • Asigurarea condiţiilor necesare pentru respectarea vieţii intime a beneficiarilor
 • Protejarea imaginii publice a beneficiarilor
 • Protejarea vieţii intime, private şi a familiei
 • Protejarea imaginii în mass-media scrisă şi audiovizuală
 • Încurajarea beneficiarilor să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate: transport, educaţie, poştă şi comunicaţii, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţională, servicii religioase
 • Promovare relaţii sociale (socializare) – timp liber
 • Punerea în contact cu alţi beneficiari şi/sau alte persoane de aceeaşi vârstă;
 • Socializarea cu fostele beneficiare prin vizitele efectuate de cǎtre acestea în centru:
 • Vizitarea oraşului şi a prietenilor, cunoaşterea patrimoniului cultural, dezvoltarea de hobby-uri;
  • Săptămânal, în ziua de sâmbătă, fiecare beneficiar are posibilitatea de a vizita oraşul sau de a face ceea ce doreşte în oraş. În restul zilelor, la nevoie, funcţie de programarea activităţilor zilnice, ei pot să-şi rezolve problemele personale, să viziteze oraşul, să se plimbe, să facă cumpărături, etc;
  • Frecvent copiii s-au jucat în parcul de joacă din apropierea centrului, iar mamele şi copiii au putut socializa cu alte femei şi copii din zonă;
  • Familiarizarea cu oraşul
  • Cunoaşterea patrimoniului cultural
 • În data de 17.05.2019 două femei şi 4 copii din centrul de recuperare şi un angajat au participat la Târgul „Produs de Cluj” organizat de Primăria M. Cu această ocazie au vizitat standurile de produse tradiţionale din miere, lapte, carne, ulei presat la rece, dulceţuri, precum şi cele de costume populare şi artizanat. A fost captată atenţia lor şi de gătitul în aer liber, de parcul de distracţii şi ansamblurile folclorice care au concertat cu această ocazie.
 • În data de 27.05.2019 trei beneficiari din Adăpost, şase beneficiari din Centrul de recuperare şi un angajat au avut o activitate de vizitare a oraşului şi de cunoaştere a patrimoniului cultural. Cu această ocazie aceştia au vizitat Primăria, Piaţa Corneliu Coposu, Piaţa agroalimentară şi zona centrală cu Biserica fortificată Sfânta Margareta, Piaţa Regele Ferdinand şi turnurile medievale: Turnul Trompeților care se numără printre primele zece construcții din lume ridicate înclinat şi are o înălţime de 68,5 metri (este înclinat de la bază la vârf cu 2,29 metri), Turnul Funarilor care este alipit de casa natală a lui St. L.Roth
 • În data de 18.06.2019 trei beneficiari din adăpost, şase beneficiari din Centrul de recuperare şi un angajat au vizitat Muzeul Municipal M. Acolo au putut cunoaşte şi primi explicaţii despre bunuri culturale împărţite pe mai multe domenii: istorie, arheologie, etnografie, artă, ştiinţele naturii. Au avut ocazia de a vedea expoziţiile de descoperiri arheologice din zonă (secure dublă, celt din bronz, tezaure de monede romane şi greceşti şi tezaure de podoabe dacice), o colecţie de carte veche, fotografii, diapozitive, tablouri, descoperiri arheologice, piese de port popular (româneşti, maghiare şi germane), colecţii de păsări şi insecte, în special fluturi.
 • În data de 26.07.2019 doi beneficiari şi un angajat au avut o activitate de vizitare a oraşului şi de cunoaştere a patrimoniului cultural. Cu această ocazie aceştia au vizitat Centrul istoric – Piaţa Regele Ferdinand, zona centrală cu Biserica fortificată Sfânta Margareta, Casa memorială şi Liceul Stephan Ludwig Roth, Turnul Clopotarilor, turnurile medievale, Piaţa George Enescu, Cafe Bar-ul unde a funcţionat Muzeul Raional şi Biblioteca municipală, Inspectoratul de Pompieri, Sinagoga care a fost construită în anul 1896 și ulterior i s-au alăturat clădirea cunoscută drept Casa Rabinului și clădirea școlii evreiești, care are la demisol o mikvah (baie rituală), cunoscută drept baia comunală, Autogara, Primăria şi Piaţa Corneliu Coposu
 • În data de 26.10.2019 personalul asociaţei a organizat o excursie la Hanul Daneș. O femeie şi trei copii din Centrul de Recuperare au putut vizita acest complex turistic care este ȋnconjurat de animale sӑlbatice și domestice ce pot fi admirate ȋntr-o micӑ grӑdinӑ zoologicӑ. Copii au avut ocazia să călărească ponei și să urmărească un spectacol de echitaţie cu cai.
 • În data de 30.10.2019 personalul asociaţei a organizat o excursie la Sibiu. Două femei însoţite de patru copii, din „Centrul de Recuperare” împreună cu 2 voluntari și o angajată au vizitat Muzeul de Istorie și Stiinţe Naturale, Expoziţia de reptile și Biserica Greco-Catolică din Piaţa Mare. Copii au avut ocazia să hrănească porumbeii din Piaţa Mare, iar masa de prânz  au servit-o la Restaurantul Super Mama din Sibiu.  
 • În data de 29.12.2019, o femeie însotită de doi copii din „Adăpost” și o femeie însotită de trei copii din „Centrul de Recuperare” au fost într-o excursie  în care au vizitat centrul orașului Blaj.
  • Dezvoltarea de hobby-uri
 • Vizitarea rudelor/prietenilor/cunoscuţilor
 • Aceste detalii au fost prezentate la secţiunea “Menţinerea relaţiilor cu familia şi prietenii”
 • Organizarea de mese festive, seri recreative cu jocuri şi vizionare de filme:
  • Săptămânal, în fiecare vineri sunt organizate seri recreative cu vizionare de filme. Pe lângă acestea:
 • În data de 01.11.2019 s-a reorganizat sala de mese transformȃndu-se într-o „sală de cinema”, iar cu ajutorul video-proiectorului, toţi beneficiarii casei din „Centrul de Recuperare”, au putut viziona Filmul „Peștele Tufiș”.
 • În data de 12.12.2019  s-a făcut o excursie la Sibiu. Cu această ocazie două femei însoţite de 4 copii din „Centrul de Recuperare” au putut viziona Filmul Fronzen II în varianta 3D, la Cinema CineGold Sibiu din cadrul Promenada Mall. După vizionarea filmului au putut vizita întregul complex de magazine și la final au servit masa de seară împreună.
  • Ocazional sunt organizate seri recreative cu jocuri;
  • Organizarea unor mese festive cu ocazia Sărbătorilor religioase şi a Sărbătorilor legale
  • Organizarea unor mese festive de rămas bun organizate cu ocazia plecării unor beneficiari
  • Organizarea unor mese festive cu ocazia vizitării centrului de către sponsori
 • Organizarea unor mese festive cu ocazia aniversǎrii zilelor de naştere
 • Organizarea unor activităţi artistice/Participarea la unele activităţi artistice
 • În data de 23.01.2019 o femeie şi 4 copii din adăpost, o femeie şi 3 copii din Centrul de recuperare şi un angajat au participat la Sala Traube din M la Teatrul de copii „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici” organizat de către Teatrul popular M. Este povestea clasică care ne-a încântat copilăria tuturor și care va rămâne mereu vie în sufletele noastre. Cum în orice poveste binele învinge răul, prințesa a fost salvată de către prințul cel chipeș. ,,Albă ca zăpada și cei sapte pitici” este un spectacol pe care orice copil n-ar trebui să-l rateze.
 • În data de 10.02.2019 o femeie şi 4 copii din adăpost, două femei şi 4 copii din Centrul de recuperare şi doi angajaţi au participat la Sala Traube din M la Spectacolul „Vestitul Peticilă” organizat de către Teatrul de Artă Deva şi regizat de d-l Eugen Pădureanu. A fost un spectacol vesel despre solidaritate şi puterea prieteniei. Atunci când credem că totul este pierdut și că nu mai este nimic de făcut, nu trebuie să renunțăm la luptă, trebuie să cerem ajutorul prietenilor, trebuie să nu lăsăm frica să pună stăpânire pe noi și trebuie să facem tot ce ne stă în putință să îi învingem pe cei care ne cred slabi și neputincioși. Asta s-a întâmplat și în spectacolul “Vestitul Peticilă” și este bine să se întâmple și în viața reală, a noastră a tuturor. A fost vorba despre un spectacol vesel, original, gustat în egală măsură și de copii și de adulți.
 • În data de 08.03.2019 doi copii din grupele mare şi mijlocie au participat la Serbarea de 8 Martie care a fost organizată la Grădiniţa nr. 14 din localitate. Cei doi copii au fost implicaţi activ în serbare prezentând în faţa părinţilor prezenţi la serbare poezii şi cântând alături de ceilalţi copii şi doamnele educator.
 • În data de 08.03.2019 un copil din clasa 0 a participat la Serbarea de 8 Martie care a fost organizată la Şcoala Gimnazială nr. 5 din localitate. Copilul a fost implicat activ în serbare prezentând în faţa părinţilor prezenţi la serbare poezii şi cântând alături de ceilalţi copii şi doamna învăţătoare.
 • În data de 01.06.2019 trei beneficiari din Adăpost, şase beneficiari din Centrul de recuperare, un copil fost beneficiar, un angajat şi doi voluntari au participat la Sibiu, cu ocazia Zilei Copilului, la un program special pentru copii organizat la Biserica Emanuel. Participanţii au avut o lecţie interactivă având ca temă „Ascultarea şi consecinţele neascultării”. A mai fost organizat un Teatru de păpuşi şi s-a prezentat sceneta „Iona”.
 • În data de 14.06.2019 un copil din clasa 0 şi mama acestuia au participat la Festivitatea de închidere a anului şcolar 2018-2019 care a fost organizată la Şcoala Gimnazială nr. 5 din localitate. Copilul a fost răsplătit primind de la doamna învăţătoare Diploma Premiul II pentru rezultate deosebite obţinute la şcoală, Diploma pentru rezultate foarte bune la învăţătură şi Diploma Premiu special în cadrul concursului „Micii constructori” pentru realizarea cu succes a dioramei Caruselul copilăriei care s-a desfăşurat la unitatea de învăţământ.
 • În data de 18.06.2019 doi copii din Adăpost, 4 copii din Centrul de recuperare şi patru copii foşti beneficiari au participat la o activitate de desen cu creta pe dalele din curtea centrului, astfel realizându-se dezvoltarea lor pe plan artistic. Activitatea s-a desfăşurat sub forma unui concurs intitulat „Micii artişti”. La finalul concursului căştigătorii au fost premiaţi, iar fiecare participant a primit un premiu de participare.
 • În perioada 08.07.2019-12.07.2019 trei copii au participat la un program pentru copii „Călătoria culorilor”, organizat de către Fundaţia Rut. Copiii au „călătorit” în fiecare zi într-o ţară şi au decorat un obiect specific ţării respective. La final au primit un Certificat de participare şi obiectele realizate pe parcursul săptămânii. Prin această activitate s-a realizat dezvoltarea lor pe plan artistic şi geografic.
 • În data de 08.09.2019 două femei şi patru copii din Centrul de recuperare au participat la serbarea organizată în centrul nostru cu ocazia începerii anului şcolar. Pentru trei dintre copii acesta a fost primul an de frecventare a grădiniţei.
 • În data de 09.09.2019 doi beneficiari şi un angajat au participat la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2019-2020 la Şcoala Gimnazială nr. 5.
 • În data de 09.09.2019 cinci beneficiari şi un angajat au participat la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2019-2020 la Grădiniţa cu program normal nr. 14.
 • În  data de 26.10.2019 două femei din „Centrul de recuperare” împreună cu un angajat au participat la cununia religioasă a fiului unor alţi doi angajaţi ai centrului.
 • În data de 28.10.2019 o femeie şi trei copii din „Centrul de Recuperare” au participat la un Teatru de Păpuși din Ungaria Kineskeresö Kisködmön  găzduit  de către Centrul Millenium M.
 • În data de 11.11.2019 două femei și patru copii din Centrul de Recuperare  au participat la serbarea Sf. Martin organizată de către Şcoala Herman Oberth împreună  cu Biserica Evanghelică. La acest eveniment copiii au ascultat legenda Cavalerului Martin din care au învăţat să fie buni unii cu alţii și să împartă ceea ce au cu cei din jur. Au cȃntat cȃntece și au participat la un traseu pe jos, punctul de pornire fiind biserica Evanghelică Sfȃnta Margareta pȃnă la Casa Schuler, fiecare participant având lampioane în mȃnă.
 • În data de 03.12.2019, o femeie însotită de trei copii din Centrul de Recuperare împreună cu o angajată a centrului, au participat la Serbarea de Moş Nicolae organizată de către Şcoala Bathory Istvan, care s-a desfășurat la Biserica Catolică.
 • În data de 14.12.2019, două femei însoţite de patru copii, din Centrul de Recuperare împreună cu două voluntare, au participat la „Concertul Musical de Crăciun pentru copii” care a avut loc la Biserica Sfȃnta Margareta. Concertul a fost susţinut de copii de la Şcoala Herman Oberth.
 • În data de 15.12.2019, două femei însoţite de patru copii din Centrul de Recuperare, au participat împreună cu două voluntare la „Concertul de Colinzi” care a avut loc la Biserica Baptistă.
 • În data de 18.12.2019, două femei însoţite de patru copii din Centrul de Recuperare, au participat împreună cu o angajată, la „Concertul Ecumenic de Colinzi care a avut loc la Biserica Sfȃnta Margareta.
 • În data de 19.12.2019, o femeie însoţită de trei copii din Centrul de Recuperare au participat la Serbarea de Crăciun a unuia dintre copii, care s-a desfășurat la Şcoala Bathory Istvan.
 • În data de 20.12.2019 o femeie însoţită de doi copii din „Adăpost” și două femei însoţite de patru copii din „Centrul de Recuperare”, împreună cu 53 foști beneficiari (22 femei și 31 copii ), au participat la Serbarea de Crӑciun organizată de către personalul asociaţiei, unde au fost invitați reprezentanți ai Autoritӑțiilor locale, reprezentanți ai DGASPC Sibiu, reprezentați ai școlilor și ai grӑdiniței, medici de familiei, prieteni, vecini, foști beneficiari ȋmpreunӑ cu familiile lor, voluntari, angajați și toți beneficiari centrului. Beneficiarii centrului nostru au avut posibilitatea de a interacționa cu foștii beneficiari și alte persoane din comunitatea localǎ care au participat la acestӑ întâlnire. La ȋntȃlnire au participat 84 de persoane (48 adulți și 36 copii ).
 • În ajunul Crăciunului s-au primit colindători, iar acesta a fost un moment deosebit de emoţionant pentru toţi participanţii
 • Participarea la cluburi/tabere/excursii/drumeţii
 • S-au făcut drumeţii, ieşiri pentru recreere şi distracţie a copiilor în pădurea şi Parcul de joacă din jurul centrului şi din zona Greweln.
 • În data de 01.06.2019 trei beneficiari din Adăpost, şase beneficiari din Centrul de recuperare, un copil fost beneficiar, un angajat şi doi voluntari au participat la o excursie la Sibiu, care a fost organizată cu ocazia Zilei Copilului. Cu această ocazie, după participarea la Programul special pentru copii detaliat la secţiunea „Organizarea unor activităţi artistice/ Participarea la unele activităţi artistice”, cu toţii au luat parte la un picnik în Parcul Sub Arin, au vizitat Parcul Copiilor şi au urmărit Maratonul internaţional de Cros al copiilor.
 • În data de 10.06.2019 şase beneficiari din Centrul de recuperare şi un angajat au făcut o excursie pe Valea Buzdului. Copiii au alergat şi au avut şi alte activităţi sportive. Cu această ocazie aceştia au cules soc pe care l-au pus la uscat pentru a fi folosit la prepararea ceaiului.
 • În data de 13.06.2019 trei beneficiari din Adăpost, şase beneficiari din Centrul de recuperare şi un angajat au făcut o ieşire la Barajul Ighiş după ce au servit cina. Copiii s-au jucat cu mingea, au ascultat cântecul broaştelor de pe lac, au alergat şi au avut şi alte activităţi sportive. S-a vorbit despre labirintul vieţii noastre, s-au cântat cântece şi cu toţii s-au bucurat de natură. Au cules tei pe care l-au pus la uscat pentru a fi folosit la prepararea ceaiului.
 • În data de 22.06.2019 şase beneficiari (două femei şi 4 copii) şi un angajat au făcut o excursie la Blaj. Cu această ocazie au vizitat: Câmpia Libertăţii; Parcul din faţa Catedralei; Parcul Mare amenajat cu spaţiu de joacă pentru copii, lac cu lebede, răţuşte şi peşti, două fântâni arteziene şi aparaturi pentru gimnastică. La finalul excursiei cu toţii s-au plimbat prin centrul oraşului Blaj şi au admirat arhitectura locului. Pentru toţi a fost un timp deosebit de petrecere a timpului liber în natură şi de cunoaştere a patrimoniului cultural naţional.
 • În data de 28.06.2019 şase beneficiari (două femei şi 4 copii), 4 foşti beneficiari, 3 voluntari şi 2 angajaţi au făcut o excursie în Satul Moardăş. Cu această ocazie: s-au jucat jocurile „Raţele şi vânătorii”, „Avioanele” şi „Memoria”; s-au plimbat cu căruţa prin sat, iar o familie de voluntari a împărtăşit cu ei experienţele lor cu copiii pe care îi au în plasament familial şi despre importanţa educaţiei copiilor. Pentru mămici a fost un exemplu de bune practici ceea ce au auzit şi văzut privind educaţia copiilor.
 • În data de 02.07.2019 şase beneficiari din Centrul de recuperare, cinci foşti beneficiari, un angajat şi doi voluntari au participat la o excursie organizată la Salina Praid. Cu toţii s-au bucurat de această salină care are o adâncime de 120 m, iar în interiorul ei este o temperatură de 16°. Călătoria de 1250 m cu autobuzul prin galeriile săpate în pământ până la spaţiul amenajat în salină a fost ceva inedit pentru fiecare beneficiar. Cu toţii s-au bucurat în interiorul salinei, de baza de tratament pentru bolnavii suferinzi de afecţiuni respiratorii, precum şi de spațiile de recreere, locurile de joacă pentru copii, capela pentru rugăciune și de muzeul care prezintă metodele de extragere a sării din cele mai vechi timpuri până azi. La ieşirea din salină cu toţii au servit îngheţată şi au vizitat staţiunea. Pe drumul de întoarcere acasă s-a servit masa în foişorul unei pensiuni.
 • În data de 19.07.2019 trei copii au participat la Tabăra Şotron organizată la Grădiniţa Micul Prinţ. Ei au învăţat despre plante şi flori, au desenat nasturi pe o planşă, au învăţat să socotească, au cântat cântece, s-au jucat în parcul din curtea grădiniţei.
 • În perioada 24.07.2019-25.07.2019 doi copii au participat la Tabăra Şotron organizată la Grădiniţa Micul Prinţ. Ei au învăţat despre animale, au făcut lucru manual, s-au jucat cu ceilalţi copii, au cântat. La plecare au primit un „Certificat de aviator” eliberat de către Asociaţia pentru Educaţie timpurie OvidiuRo pentru participarea la Atelierele de vară Şotron, câte un caiet şi trei cărţi cu imagini.
 • În data de 03.08.2019 doi beneficiari, cinci foşti beneficiari, un voluntar, trei musafiri din Elveţia şi cinci angajaţi au făcut o excursie la Daneş. Cu toţii au socializat cu alţi vizitatori ai mini-grădinii zoologice şi s-au bucurat de frumuseţea locului şi a animalelor din grădină. Copiii au avut ocazia de a călări pe cal pentru prima dată în viaţă şi au fost deosebit de încântaţi.
 • În data de 20.09.2019 şase beneficiari din Centrul de recuperare, doi angajaţi şi un voluntar au participat la o excursie la Deleni.
 • În data de 29.12.2019 o femeie şi doi copii din Adăpost, două femei şi 4 copii din Centrul de recuperare şi un angajat, au participat la o excursie la Blaj. Cu toţii au admirat decoraţiunile de Crăciun din centrul Blajului şi din Parcul din zona centrală.
 • Participarea în locuri publice pentru socializare şi recreere
 • În data de 03.01.2019 o femeie şi 3 copiii şi o fostă beneficiară au făcut o ieşire la Patinuarul amenajat de Primărie în centrul oraşului, împreună cu pedagogul centrului şi o angajată. Pe gheaţa Patinuarului ei au avut parte de căzături, s-au distrat, iar concluzia finală a fost că la sosirea acasă au fost deosebit de entuziasmaţi şi cu dorinţa de a repeta experienţa, ceea ce s-a şi realizat în data de 11.01.2019.
 • În data de 08.01.2019 o femeie şi 3 copiii şi o fostă beneficiară au fost la săniat împreună cu pedagogul centrului. Pe pârtia de săniat ei au avut parte de căzături de pe sanie, s-au bulgărit, s-au distrat, iar concluzia finală a fost că la sosirea acasă au fost deosebit de entuziasmaţi şi cu dorinţa de a repeta experienţa, ceea ce s-a şi realizat cu alte ocazii.
 • În data de 23.01.2019 o femeie şi 4 copii din adăpost, o femeie şi 3 copii din Centrul de recuperare şi un angajat au participat la Sala Traube din M la Teatrul de copii „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici” organizat de către Teatrul popular M şi au avut ocazia de a putea socializa cu alţi copii. Mai multe detalii au fost date la secţiunea „Organizarea unor activităţi artistice/ Participarea la unele activităţi artistice”
 • În data de 07.02.2019 două femei şi 4 copii împreună cu pedagogul centrului au făcut o ieşire „La Cofetărie”. Aceasta a fost dorinţa unui copil care s-a împlinit pentru că a primit 10 buline roşii.
 • În data de 10.02.2019 o femeie şi 4 copii din adăpost, două femei şi 4 copii din Centrul de recuperare şi doi angajaţi au participat la Sala Traube din M la Spectacolul „Vestitul Peticilă” organizat de către Teatrul de Artă Deva. A fost vorba despre un spectacol vesel, original, gustat în egală măsură și de copii și de adulți. Aceştia au avut ocazia de a putea socializa cu alţi copii prezenţi în sala de spectacol. Mai multe detalii au fost date la secţiunea „Organizarea unor activităţi artistice/Participarea la unele activităţi artistice”
 • În data de 12.02.2019, o beneficiară din Adăpost, două beneficiare din Centrul de recuperare şi o voluntară au participat la un restaurant din localitate (Hotel Edelweis) la Seminarul „All About Parenting” în cadrul proiectului „18 Tehnici Fundamentale de parenting pentru copii echilibraţi şi Părinţi împliniţi”. Mai multe detalii au fost date în secţiunea „Consiliere socială”.
 • În data de 22.02.2019 o beneficiară din Adăpost, o beneficiară din Centrul de recuperare, o angajată şi un voluntar au participat la o întâlnire de femei organizată de Fundaţia Casa Rut din M. Tema întâlnirii a fost „Alegeri”. Mai multe detalii au fost date în secţiunea „Consiliere socială”.
 • În data de 23.03.2019 o beneficiară şi 4 angajaţi au participat la o întâlnire de „Mic dejun pentru femei” în Sala de conferinţe Reya. Tema întâlnirii a fost „Hoţii bucuriei”. La această întâlnire au participat aproximativ 350 de femei din localitatea noastră şi împrejurimi. Mai multe detalii au fost date în secţiunea „Consiliere socială”.
 • În data de 29.03.2019 o femeie şi doi copii au participat la Spectacolul muzical pentru copii Mickey Bucătarul care a fost organizat la Sala Traube din M. Deoarece Mickeyşi Minnie ştiu cât de important este micul dejun pentru a avea energie întreaga zi, aceştia au pregătit pentru cei mici un spectacol muzical inedit. Alături de cele mai îndrăgite personaje, copiii au învăţat reţete delicioase, transmise prin cântec, dans şi veselie. A fost dezvăluit şi ingredientul magic, necesar oricărei reţete reuşite. S-a amplificat misterul şi cu un invitat surpriză – Clownela, o fetiţă prietenoasă, plină de lipici la copii, care a pregătit un program special de dans numit Mini Disco. Deci s-au adunat aşadar ingredientele necesare unei petreceri reuşite şi distractive. Copiii au învăţat să gătească împreună pe ritmuri de dans şi veselie!
 • În data de 01.04.2019 şase beneficiari din Centrul de recuperare şi un angajat au participat la o activitate de recreere şi socializare în Parcul de joacă din Zona Greweln. Copiii s-au jucat cu mingea, au alergat, s-au dat pe tobogan şi leagăne, s-au bucurat de natură şi au petrecut timp jucându-se cu alţi copii prezenţi în parc. La întoarcerea spre centru au cules leurdă care s-a folosit la prepararea mâncării pentru masa de prânz.
 • În data de 29.04.2019 şase beneficiari din Centrul de recuperare, un voluntar şi un angajat au participat la o activitate de recreere şi socializare plimbându-se în Zona Centrală a oraşului şi în Parcul Copiilor de pe strada Constantin Brâncoveanu. În Parc copiii au alergat, s-au dat pe tobogan şi leagăne, s-au bucurat de natură şi au petrecut timp jucându-se cu alţi copii prezenţi în acel loc. La întoarcerea spre centru cu toţii au servit îngheţată în oraş.
 • În data de 01.05.2019 şase beneficiari din Centrul de recuperare, 4 foşti beneficiari şi 3 voluntari au participat la o activitate de recreere şi socializare plimbându-se în Zona Centrală a oraşului şi în Parcul din Piaţa Regele Ferdinand. Copiii au alergat, s-au bucurat de natură şi au petrecut timp jucându-se cu alţi copii prezenţi în acel loc. La întoarcerea spre centru cu toţii au servit îngheţată în oraş la o cofetărie.
 • În data de 02.05.2019 trei copii beneficiari din Centrul de recuperare şi un angajat au participat la o activitate de recreere şi socializare în Parcul de joacă din Cartierul Vitrometan având tema „În vacanţă”. Copiii au învăţat ce pot face în vacanţă, s-au bucurat de natură şi au petrecut timp jucându-se cu alţi copii prezenţi în parc.
 • În data de 13.05.2019 trei copii beneficiari din Centrul de recuperare şi un angajat au participat la o activitate de socializare şi de manifestare a empatiei/afectivităţii vizitând o femeie de 90 ani care era bolnavă.
 • În data de 13.05.2019 trei copii beneficiari din Centrul de recuperare şi un angajat au participat la o activitate de recreere făcând o drumeţie prin pădure. Cu această ocazie aceştia au povestit despre tipurile de copaci care cresc în pădure, despre animalele care locuiesc în pădure, au ascultat cântecul păsărilor, au cules frunze de ferigă şi flori pe care le-au pus în vază la reîntoarcerea în centru. Concluzia finală a fost că natura este foarte frumoasă şi este bine să ne bucurăm în mijlocul ei şi de ceea ce ne oferă.
 • În data de 14.05.2019, două beneficiare din Centrul de recuperare şi o angajată au participat la un restaurant din localitate (Restaurantul Edelweis) la Seminarul „All About Parenting” în cadrul proiectului „18 Tehnici Fundamentale de parenting pentru copii echilibraţi şi Părinţi împliniţi”. Mai multe detalii au fost date în secţiunea „Consiliere socială”.
 • În data de 17.05.2019 două femei şi 4 copii din centrul de recuperare şi un angajat au participat la Târgul „Produs de Cluj” organizat de Primăria M. Cu această ocazie au putut socializa cu alţi vizitatori ai târgului şi cu producătorii obiectelor expuse în cadrul târgului. Mai multe detalii au fost date în secţiunea „Cunoaşterea patrimoniului cultural”.
 • În data de 31.05.2019 o beneficiară din Adăpost, şi două beneficiare din Centrul de recuperare, au participat la o întâlnire de femei organizată de Fundaţia Casa Rut din M. Tema întâlnirii a fost „Eşti importantă! Ai valoare!”. Acestea au putut socializa cu celelalte participante servind ceai, cafea şi prăjituri. Mai multe detalii au fost date în secţiunea „Consiliere socială”.
 • În data de 01.06.2019 trei beneficiari din Adăpost, şase beneficiari din Centrul de recuperare, un copil fost beneficiar, un angajat şi doi voluntari au participat într-o excursie la Sibiu care a fost organizată cu ocazia Zilei Copilului. Cu această ocazie, după participarea la Programul special pentru copii detaliat la secţiunea „Organizarea unor activităţi artistice/ Participarea la unele activităţi artistice”, cu toţii au luat parte la un picnik în Parcul Sub Arin, s-au jucat în Parcul Copiilor unde au primit şi alte surprize, s-a cumpărat Popcorn şi porumb fiert, apoi au urmărit în centrul oraşului Maratonul internaţional de Cros al copiilor. Maratonul Internațional Sibiu 2019 a fost organizat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu Grey Projects și Clubul Sportiv Comunitar Sibiu. Cursele copiilor Decathlon au fost împărțite în 4 categorii de vârstă (de la 4 la 12 ani) şi s-a alergat pentru 40 de cauze. Beneficiarii noştri au avut ocazia de a putea socializa cu alţi părinţi şi copii prezenţi în locurile mai sus menţionate, să vadă „pe viu” o competiţie sportivă, să aibă un timp de relaxare şi voie bună şi să acumuleze experienţe noi.
 • În data de 18.06.2019 trei beneficiari din Adăpost, şase beneficiari din Centrul de recuperare şi un angajat au participat la o activitate de recreere şi socializare în Parcul de joacă din Cartierul Vitrometan. Copiii s-au jucat cu mingea, au alergat, s-au dat pe tobogan şi leagăne, s-au bucurat de natură şi au petrecut timp jucându-se cu alţi copii prezenţi în parc. La întoarcerea spre centru au cules tei pe care l-au pus la uscat pentru a fi folosit la prepararea ceaiului.
 • În datele de 03.07.2019 şi 10.07.2019 două beneficiare şi trei copii din Centrul de recuperare şi un angajat, au participat la o întâlnire de femei organizată de Fundaţia Casa Rut din M. Tema întâlnirilor a avut ca Motto: „Bucuria este cea mai simplă formă de mulţumire”. Acestea au putut socializa cu celelalte participante servind ceai, cafea, prăjituri ş.a. Copiii s-au bucurat de cântec, joc şi voie bună la Atelierul organizat în paralel cu întâlnirea pentru femei. Mai multe detalii au fost date în secţiunea „Consiliere socială”.
 • În data de 18.07.2019 doi beneficiari din Centrul de recuperare, un angajat şi Preşedintele asociaţiei au participat la un Grup de sprijin din Sibiu „#ŞiEuReuşesc”, organizat de Asociaţia A.L.E.G., având ca temă „Relaţia mamă-copil după ce a ieşit din relaţia abuzivă”. Ele au socializat cu celelalte participante. Mai multe detalii au fost date în secţiunea „Consiliere socială”. După încheierea întâlnirii toate au fost la picnic într-un parc, au făcut o plimbare prin centrul Sibiului şi au servit îngheţată la o terasă.
 • În data de 18.07.2019 patru copii şi pedagogul centrului au participat la activităţi de vacanţă organizate în satul Bratei. Tema acestora a fost: „Cum pot deveni un om puternic”. Totul s-a desfăşurat cu jocuri de rol şi a fost încununat cu socializare, distracţie şi voie bună.
 • În data de 28.09.2019 patru beneficiari şi un angajat au participat la o activitate de recreere şi socializare în Parcul de joacă din Cartierul Vitrometan. Copiii s-au bucurat de natură şi au petrecut timp jucându-se cu alţi copii prezenţi în parc.
 • În data de 29.12.2019 o femeie şi doi copii din Adăpost, două femei şi 4 copii din Centrul de recuperare şi un angajat au participat la serviciul de binecuvântare a unui copil din vecini.
 • Participarea la activităţi de recreere şi socializare organizate de vizitatori sau sponsori ai centrului
 • În data de 06.05.2019 cu ocazia vizitării centrului de către 8 tineri din SUA, şase beneficiari, un voluntar şi 4 angajaţi au participat la o masă festivă organizată cu această ocazie. Cu toţii au putut socializa şi au schimbat impresii. Vizitatorii s-au jucat în curtea centrului cu copiii fotbal şi au folosit poarta pentru terenul de fotbal donată de către ei centrului.
 • În perioada 02.08.2019-09.08.2019 cu ocazia vizitării centrului de către doi musafiri din Elveţia şi un musafir din Germania, vizitatorii au organizat zilnic în curtea centrului activităţi de recreere şi socializare cu doi beneficiari şi cinci foşti beneficiari. Tot în această perioadă a fost organizată şi o masă festivă la care  toţi participanţii au putut socializa şi au schimbat impresii.
 • În data de 15.12.2019 un grup de sponsori  din Germania ne-au vizitat centrul, ocazie cu care ne-au adus pachetele de Crăciun. Împreună cu sponsorii, șase beneficiari, doi voluntari şi 3 angajaţi au participat la o masă festivă organizată cu această ocazie. Cu toţii au putut socializa și au schimbat impresii.
 • Pentru o bună colaborare şi integrare în comunitatea locală, beneficiarii noştri, au participat la programele destinate femeilor şi copiilor în cadrul bisericilor.
 • Servicii de educare
 • Educaţie formală
 • Fiecare copil a fost înscris pentru frecventarea unei forme de învǎţǎmânt adaptatǎ vârstei lui. Astfel:
 • Copiii de vârstă şcolară au fost asistaţi la efectuarea temelor şi la pregătirea şcolară de mamă şi de pedagogul centrului, iar cei de vârstă preşcolară au fost asistaţi la pregătirea pentru grădiniţă de mamă şi de pedagogul centrului;
 • Monitorizarea situaţiei şcolare/educaţionale prin:
 • Solicitarea şi eliberarea unor adeverinţe de elev
 • Efectuarea unor rapoarte educaţionale de către pedagogul centrului
 • Efectuarea unor evaluări logopedice de către logoped
 • Efectuarea unei terapii logopedice de către un logoped din cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie „Pruncul Isus”
 • Primirea de la unităţile de învăţământ a unor caracterizări
 • Primirea unor documente psihoeducaţionale/psihopedagogice de la diverse instituţii
 • Primirea altor documentede la unitătile de învăţământ
 • Monitorizarea comportamentului copiilor în unităţile de învăţământ şi a situaţiei şcolare
 • Întocmirea unor rapoarte de monitorizare din punct de vedere educaţional
 • Educaţie informală
 • Educaţie în ceea ce priveşte îngrijirea şi creşterea copilului
 • Educaţie cu privire la convieţuirea într-un mediu non-violent – modele de convieţuire paşnică
 • Modalităţi non-violente de relaţionare
 • Educaţie privind responsabilizarea mamei în efectuarea temelor cu copilul
 • Educaţie privind responsabilizarea mamei în manifestarea afectivităţii
 • Educaţie non-formală
 • Consolidarea deprinderilor vârstei – periodic
 • Formarea unei conduite decente şi adecvate vârstei şi statutului – periodic
 • Dezvoltarea limbajului
 • Dezvoltarea motivaţiei de învăţare prin:
 • Formarea atitudinii pozitive faţă de şcoală/citit/scris
 • Exprimarea dorinţei de a cunoaşte literele, de a scrie şi de a citi
 • Manifestarea curiozităţii, a dorinţei de a pătrunde în tainele materiilor de studiu
 • Creşterea stimei de sine s-a realizat prin:
 • Încurajarea copiilor să crească prin orice activitate realizată de copil împreună cu alţi adulţi sau copii. Este vorba de genul de activităţi în care copilului îi este permis să participe în mod egal, cu ceea ce poate şi ştie el, în care este lăsat să îşi exprime creativitatea sau spontaneitatea şi rezultatul este valorizat ca atare.
 • cele 3 componente esenţiale – încrederea în sine, concepţia despre sine şi iubirea de sine. Toate acestea trebuie încurajate şi dozate în mod egal în viaţa copilului, astfel încât să crească într-un adult puternic, responsabil şi fericit.
 • Implicarea copilului în activităţi casnice şi gospodăreşti în parametrii accesibili copilului – la nevoie
 • Educaţie moral – civică
 • Implicarea în pregǎtirea/aranjarea mesei
 • Educaţie prin activităţi de terapie ocupaţională cu privire la autoîngrijire, productivitate şi/sau petrecere a timpului liber. Aceasta contribuie la identitatea, sănătatea şi starea de bine a beneficiarilor
 • Activităţi de formare şi exersare a deprinderilor de a se orienta şi deplasa corect, dezvoltarea atenţiei, verbalizarea paşilor într-o activitate depusă, activităţi artistico-plastice, activităţi în aer liber, etc.
 • Dezvoltarea atenţiei, gândirii, imaginaţiei, creativităţii şi voinţei – s-a realizat împreună cu educatorul centrului
 • Învăţarea toleranţei în relaţiile cu ceilalţi, a acceptării şi respectului – periodic
 • Deprinderea tehnicilor de negociere, relaţionare non-violentă, de rezolvare de conflicte
 • Disciplinarea non-violentă în educarea copiilor. Nu sunt tolerate comportamente violente, abuzive, în relaţia cu copiii sau cu ceilalţi beneficiari din centru – periodic
 • Educaţie extraculiculară privind:
 • Un stil de viaţă sănătos – periodic
 • Prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun
 • Prevenirea bolilor transmisibile – la nevoie
 • Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă – periodic
 • Lecţii biblice cu aplicaţie practică
 • Educaţie sexuală;
 • Despre violenţa fizică, psihologică, verbală, economică, religioasă, socială şi sexuală
  • periodic s-au organizat cu beneficiarii găzduiţi în centru întâlniri educative privind dezvoltarea de atitudini şi comportamente non-violente pentru atingerea obiectivului „toleranţă zero” faţă de violenţa în familie sau violenţa în general
 • Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză – ne confruntăm des cu asemenea  situaţii şi soluţionarea lor depinde de caz.
  • În Adăpost:
 • Primirea în regim de urgenţă a:
 • 6 beneficiari în trimestrul I
 • 3 beneficiari în trimestrul II
 • 2 beneficiari în trimestrul III
 • 5 beneficiari în trimestrul IV
  • În Centrul de recuperare:
 • Primirea pentru recuperare a:
 • 5 beneficiari în trimestrul I
 • 4 beneficiari în trimestrul III
  • Când nu am dispus de locuri libere, am referit cazurile pe care nu le-am putut prelua către alte centre de urgenţă/recuperare.
 • Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
 • Ajutor constând în alimente, îmbrăcǎminte, încǎlţǎminte, obiecte de cazarmament, etc pentru foşti beneficiari sau persoane sărace
 • Plata biletelor pentru transportul auto şi feroviar pentru beneficiarii nostril în funcţie de situaţie şi de fondurile disponibile
 • Suport financiar în vederea asigurării unei bune stări de sănătate (tratamente, analize medicale, controale de specialitate la medici cu diverse specializări)
 • Decontarea cheltuielilor cu evaluǎrile psihologice
 • Decontarea cheltuielilor cu alimentele, rechizitele şcolare, produsele de igienǎ personalǎ, etc.
 • Se oferă posibilitatea taţilor de a-şi vizita copiii în încǎperea pusǎ la dispoziţie de cǎtre Direcţia de Asistenţǎ Socialǎ
 • Redactarea actelor beneficiarelor cǎtre diverse instituţii publice
 • Însoţirea beneficiarilor la instituţiile publice sau private care pot interveni în soluţionarea cazurilor lor
 • Solicitarea/transmiterea unor documente de la/către diverse instituţii publice sau private, pentru cazuri speciale – acestea au fost detaliate în secţiunile anterioare
 • Reprezentarea beneficiarilor:
 • de către avocat: pentru 3 femei şi 7 copii
 • de către centru: pentru 5 femei şi 8 copii
 • Informarea DGASPC S cu privire la punerea în pericol a 4 copii de către mama acestora şi solicitarea monitorizării lor
 • Derularea unui parteneriat în baza protocolului de colaborare cu AJOFM cu privire la acordarea sprijinului necesar pentru integrarea în muncă, precum şi readaptarea şi recalificarea profesională a beneficiarilor
 • Întocmirea planului de protecţie, în funcţie de situaţia reclamatǎ de beneficiare (înainte de intrare sau dupǎ intrarea în centru)
 • Posibilitatea taţilor de a-şi vizita copiii în încǎperea pusǎ la dispoziţie de cǎtre Direcţia de Asistenţǎ Socialǎ
 • Informarea Poliţiei M cu privire la vizitele neprogramate în prealabil ale unui agresor, la interval de câteva zile
 • Transmiterea unor rapoarte lunare către:
 • DGASPC S conform cerinţelor legale
 • Poliţia M cu privire la situaţia socială şi juridică a beneficiarilor, precum şi cu demersurile legale intreprinse
 • Transmiterea unor rapoarte trimestriale către:
 • DGASPC S conform cerinţelor legale
 • AJPIS S
 • DAS M
 • Primăria M – Serviciul Taxe şi impozite
 • Transmiterea unor rapoarte anuale către:
 • Primăria M – Serviciul Taxe şi impozite
 • ANES
 • Postarea pe site-ul asociaţiei a unor selecţiuni din Raportul anual
 • Postarea pe site-ul centrului a unor  documente utile victimelor violenţei în familie
 • Campania “Nu aştepta până este prea târziu!”
 • Consecinţele psiho-comportamentale ale violenţei asupra copilului
 • Ordinul de protecţie provizoriu
 • Acordarea de consiliere telefonică unor potenţiali beneficiari (persoane care sunt în situaţie de criză şi care au suferit de pe urma violenţei în familie sau persoane de susţinere a acestora)
 • Solicitări de găzduire în adăpost care n-au putut fi onorate din lipsa locurilor disponibile în spaţiile de cazare de la momentul respectiv sau din alte motive, dar pentru care s-a încercat referirea/îndrumarea către alte instituţii care le pot veni în ajutor
 • Alte activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate
 • Petrecere de rămas bun cu ocazia plecării beneficiarilor
 • S-a menţinut legătura cu beneficiarele care au plecat
  • Sprijin constând în lenjerie, veselă, îmbrăcăminte, încǎlţăminte, inclusiv transportul acestora la domiciliu (în funcţie de caz) la plecarea din centru a beneficiarilor
   • Fostelor beneficiare li se acordă în continuare consiliere, sfătuire, şi li s-a acordat posibilitatea de a vizita oricând centrul
  • O parte dintre foştii beneficiari  care  locuiesc în localitatea noastră şi împrejurimi au continuat să viziteze centrul şi au primit  ajutor în caz de nevoie
  • Pe parcursul trimestrului I – 3 femei care aveau în grijă 9 copii, a trimestrului al II-lea – două femei care aveau în grijă 8 copii, a trimestrului al III-lea – o femeie  care avea în grijă 6 copii, a trimestrului al IV-lea –  o femeie care avea ȋn grijӑ 6 copii, (toate foste beneficiare)  ne-au contactat telefonic, ori de câte ori au trecut prin situaţii de crizǎ şi au fost consiliate psihologic, juridic, medical sau social pentru a putea depǎşi repede şi uşor acele situaţii de crizǎ.
  • Am oferit ajutor constȃnd ȋn ȋmbrӑcӑminte, ȋncӑlțӑminte, echipamente de uz casnic pentru două femei și 8 copii, foști beneficiari.
  • În cursul lunii august patru copii (foşti beneficiari) au petrecut 10 zile de vacanţă în centrul nostru, iar mama şi doi copii au fost 3 zile. În data de 06.08.2019 s-a sărbătorit ziua de naştere a unuia dintre aceşti copii. Deoarece fosta beneficiară are posibilitatea de a achiziţiona locuinţa socială în care domiciliază, ea ne-a solicitat ajutorul în demersurile pe care le-a avut de făcut în acest sens. Achiziţia imobilului urmează procedurile legale în astfel de situaţii.
   • Cu ocazia Crӑciunului 53 dintre foștii beneficiari (22 femei și 31 copii) au primit cȃte un cadou de Crӑciun. Acesta a fost un mic ajutor din partea centrului nostru pentru ei.
   • Toţi beneficiarii aflaţi în centru şi foştii beneficiari prezenţi la serbarea de Crăciun au primit cadouri;
  • Parcurgerea unor „Planuri de securitate şi protecţie” cu persoanele care au luat decizia de a părăsi centrele. Aceste planuri cuprind paşii de urmat în cazul în care beneficiara locuieşte singură, dacă ea se reîntoarce la soţ/concubin şi apare un episod de violenţă, siguranţa la locul de muncă şi în spaţiile publice.

1.14. Dificultăţi întâmpinate

 • Beneficiarii nu pot avea acces gratuit la servicile oferite de cǎtre sistemul de sǎnǎtate deoarece majoritatea dintre ei nu sunt asiguraţi din punct de vedere medical
 • Incapacitatea de a se adapta în program şi a respecta regulile casei
 • Dificultăţi în comunicare
 • Refuzul unor beneficiari de a primi ajutor                                                                                                                    
 • Conflicte  între beneficiari şi încălcarea Regulilor casei
 • Nepăstrarea confidenţialităţii asupra locaţiei centrului de către unii beneficiari chiar dacă aceştia au semnat Contractul de confidenţialitate încă de la sosirea în centru
 • Contactarea beneficiarilor de către agresori sau familia lărgită, chiar dacă aceştia n-au avut în prealabil acordul beneficiarilor noştri de a se întâlni;
 • Datoritǎ faptului cǎ unii dintre beneficiari nu au o educaţie şcolarǎ corespunzǎtoare, este foarte dificil ca ei sǎ fie integraţi pe piaţa muncii
 • Gelozie între beneficiarii vechi şi cei noi, mai ales la cei care provin dintr-o instiţuţie de ocrotire socială de stat;
 • Luarea unei decizii pripite a unor beneficiari cu privire la plecarea din centru. O parte dintre femei cred promisiunile de schimbare fǎcute de cǎtre parteneri şi sunt „momite” sǎ se reîntoarcǎ acasǎ, apoi se reîncepe ciclul violenţei.

1.15. Aspecte privind dezvoltarea serviciilor sociale din punct de vedere al extinderii şi calităţii. Proiecte derulate cu finanţare internă şi/sau externă

 • Nu avem în prezent nici un proiect de finanţare cu fonduri structurale, PHARE, bugetul local, bugetul de stat;
 • Suntem parte a unei Reţele de adăposturi pentru victimele violenţei în familie din regiunea Transilvania (Reţeaua AGORA) care cuprinde adăposturi din judeţele Mureş, Sibiu, Braşov, Harghita şi Covasna;
 • Suntem parte a „Reţelei furnizorilor de servicii sociale pentru victimele violenţei în familie”, iar în cadrul reţelei avem schimburi de experienţă între membrii, suntem informaţi şi consultaţi cu privire la modificările legislative în domeniu şi proiectele de modificare legislativă care sunt în dezbatere publică, anunţăm când avem locuri libere, etc.;
 • În data de 14.01.2019 o angajată a participat la un curs de instruire on-line privind perfecţionarea Responsabilului de Resurse Umane, organizat de Editura Rentrop & Straton Group din Bucureşti în cadrul proiectului „Cum treci cu bine de interviul de angajare”. Cu această ocazie s-a primit Raportul special „Cum treci cu bine de interviul de angajare. Modele de CV-uri şi teste de recrutare” publicat de Editura Rentrop & Straton Group, Senior editor: George Straton, Manager produs: Ioana Banu.
 • În data de 08.02.2019 o angajată a participat la un curs de instruire on-line privind perfecţionarea în domeniul fiscalităţii, organizat de Editura Rentrop & Straton Group din Bucureşti în cadrul proiectului „Info News Fiscalitatea”. Cu această ocazie s-a primit Raportul special „Salarizarea – modificări în anul 2019” în care au fost dezbătute următoarele teme: criteriile de stabilire a salarului minim; OUG 114/2018 – condiţii de scutire, salar minim, impozit şi contribuţii speciale; domeniul de activităţi construcţii; Contractul Individual de Muncă cu timp parţial. Raportul a fost publicat de Editura Rentrop & Straton Group, Senior editor: George Straton, Manager produs: Alexandra Dumitrache.
 • În data de 12.02.2019 trei beneficiari şi un voluntar au participat la Hotel Edelweis din M, la un seminar gratuit de parenting în cadrul proiectului „18 Tehnici Fundamentale de parenting”. Seminarul a fost susţinut de către doamna Urania Cremene – trainer şi public speaker, cu multiple acreditări naţionale şi internaţionale ca Master Trainer, Coach şi Facilitator – şi domnul Florin Amariei – masterand în psihologie.
 • În data de 12.02.2019 o angajată a participat la Şedinţa de lucru a echipei de intervenţie în cazuri de violenţă în familie formată din reprezentanţi ai DAS M, Poliţia Municipiului M, Poliţia Locală şi centrul nostru. Întâlnirea a fost organizată de Primăria M prin DAS.
 • În data de 13.02.2019 o angajată a participat la un curs de instruire on-line privind perfecţionarea în domeniul contabilităţii, organizat de Editura Rentrop & Straton Group din Bucureşti în cadrul proiectului „Consilier contabilitate – Modificări în Codul Fiscal 2019”. Cu această ocazie s-a primit Raportul special „Modificări în Codul fiscal 2019” şi „12 Proceduri contabile actualizate la zi” în care au fost dezbătute următoarele teme: arhivarea documentelor; gestionarea veniturilor şi a creanţelor; calculul şi înregistrarea salariilor; gestionarea casieriei; închiderea de lună/perioadă; repartizarea rezultatului contabil. Raportul a fost publicat de Editura Rentrop & Straton Group, Senior editor: George Straton, Manager produs: Georgiana Stoica
 • În data de 14.03.2019 o angajată a participat la şedinţa de lucru privind îmbunătăţirea activităţii interinstituţionale în lupta împotriva traficului de persoane şi de implementare a Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane. Cu acest prilej a fost prezentată Campania naţională de prevenire a traficului de persoane „Distruge zidul indiferenţei!”. Şedinţa a fost organizată de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia, în cadrul proiectului „Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit!”, proiect finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru Cooperare Poliţienească. Organizatorul Campaniei a fost ANITP CR Alba, iar partenerii au fost MAE, MEN, Ministerul pentru românii de pretutindeni, Word Vision România şi AIDROM. Întâlnirea s-a desfăşurat la Instituţia Prefectului Sibiu şi a fost coordonată de către d-na Comisar Şef de Poliţie Sava Anca – coordonator ANITP – Centrul Regional Alba Iulia. La această întâlnire au participat diverşi specialişti din toate domeniile implicate în rezolvarea cazurilor de trafic de persoane
 • Ȋn data de 23.03.2019 o beneficiară și 3 angajaţi au participat la o întâlnire interconfesională pentru femei intitulatӑ „Hoţii bucuriei”. Conferinţa a fost organizatӑ în cadrul proiectului „Mic Dejun pentru femei” şi s-a desfăşurat la Sala de nunţi şi conferinţe Reya din M. Au participat 350 de femei din M şi împrejurimi
 • În data de 14.05.2019 doi beneficiari şi un angajat au participat la Restaurantul Edelweis din M, la un seminar gratuit de parenting în cadrul proiectului „18 Tehnici Fundamentale de parenting”. Seminarul a fost susţinut de către doamna Maria Tolescu – trainer în echipa doamnei Urania Cremene – trainer şi public speaker, cu multiple acreditări naţionale şi internaţionale ca Master Trainer, Coach şi Facilitator, fondatorul programului „All About Parenting”.
 • În data de 31.05.2019, o beneficiară din Adăpost şi două beneficiare din Centrul de recuperare au participat la o întâlnire de femei organizată la Fundaţia Casa Rut. Prelegerea având ca Motto: „Eşti importantă! Ai valoare!” a fost despre exemplul unei femei importante din istorie, care a schimbat destinul unei naţiuni, pe nume Estera şi a fost susţinută de către doamna Jeni Roşian – preşedintele fundaţiei. Participantele au putut socializa între ele. Au fost discuţii interactive foarte interesante şi de folos pentru participante.
 • În datele de 03.07.2019 şi 10.07.2019, două beneficiare şi 3 copii din Centrul de recuperare şi un angajat au participat la o întâlnire de femei organizată la Fundaţia Casa Rut din cadrul proiectului „Seri pentru doamne”. Întâlnirile au avut ca Motto: „Bucuria este cea mai simplă formă de mulţumire” şi au fost moderate de către doamna Jeni Roşian – preşedintele fundaţiei.
 • În data de 18.07.2019 doi beneficiari din Centrul de recuperare, un angajat şi Preşedintele asociaţiei au participat la un Grup de sprijin din Sibiu „#ŞiEuReuşesc”, organizat de Asociaţia A.L.E.G., având ca temă „Relaţia mamă-copil după ce a ieşit din relaţia abuzivă”. Temele abordate au fost:
 • Cum gestionezi relaţia mamă-copil după ce ai ieşit dintr-o relaţie abuzivă?
 • Care sunt cele mai potrivite cuvinte pentru a-i explica copilului ce este violenţa domestică, pentru a reduce efectele acesteia pe termen lung?

Scopul grupului a fost să unească, să susţină şi să dea putere femeilor şi copiilor care au ieşit dintr-o relaţie abuzivă. Beneficiarele noastre au putut beneficia de suportul celorlalte participante şi au aflat că nu sunt singure în încercarea de a depăşi violenţa domestică şi efectele ei şi că există soluţii pentru o viaţă mai bună.

 • În data de 18.10.2019 una dintre beneficiarele din „Centrul de Recuperare” şi un angajat au participat la un seminar pentru educatori și părinţi pe tema „Cum să creștem copii sănătoși”, organizat de Fundaţia TPM  M. Invitaţi speciali la acest seminar au fost doamnele Rite Mayers și Chris Low – trainer în pregătirea educatorilor și învăţătorilor. Subiectele  prezentate în cadrul seminarului au fost: copiii mici învată prin simţurile lor și își dezvoltă înţelegerea prin implicarea activă și joacă, educatorii și părinţii sunt un curiculum viu, copiii au nevoie de dragoste necondiţionată (cele cinci limbaje ale dragostei la copii) și idei de activităţi/jocuri pentru copii.
 • În data de 04.11.2019 o angajată și o voluntară a centrului au participat la deschiderea festivă a Complexului de Servicii de Integrare Socio-profesionale pentru Tinerii Vulnerabili în cadrul proiectului „The Velus Fondaţions din Norvegia”, înfiinţat de către  Asociaţia Phoenix Speranţa.  Organizatorii acestei întâlniri au fost Primăria M, DAS M și Asociaţia Phoenix Speranţa. Coordonatorul acestei întâlniri a fost doamna Maria Stănescu – Director Asociaţia Phoenix Speranţa. Cu această ocazie au avut loc următoarele: prezentarea activităţilor care se vor desfăşura în cadrul centrului, vizitarea clădirii, socializare invitaţi, schimb de idei și păreri, masă festivă
 • În data de 20.11.2019 o angajată şi o voluntară au participat la Ziua porţilor deschise la C.R.R.P.H. M, în cadrul proiectului „Porţi deschise la C.R.R.P.H. M”. Organizatorii acestei întâlniri au fost Consiliul Judeţean S, D.G.A.S.P.C. S şi C.R.R.P.H. M. Cu această ocazie au avut loc următoarele activităţi: prezentarea şi vizitarea centrului; socializare invitaţi, angajaţi, beneficiari; expoziţie cu obiecte realizate în cadrul instituţiei; prezentarea unui program cultural-artistic de către beneficiari; schimb de idei, păreri, propuneri. La acest eveniment au participat aproximativ 100 de persoane
 • În data de 23.11.2019 două beneficiare din „Centrul de Recuperare” şi 4 angajaţi au participat la Restaurantul Reya din localitate la o prelegere cu tema „ Netezește căi ale păcii în relaţie cu ceilalţi!”, susţinută de doamna Lidia Schiopu. Fiecare este diferit dar în ciuda temperamentului nostru trebuie să găsim modalităţi prin care să trăim în pace cu ceilalţi. Trebuie să acceptăm diferenţele dintre noi ca pe niște oportunităţi de a creea poduri și legături în relaţii. Aceasta a fost o întâlnire interconfesională în cadrul Proiectului „Mic dejun pentru femei” la care au participat aproximativ 350 de femei din localitatea noastră şi împrejurimi
 • În data de 26.11.2019 o angajată a particpat la o întâlnirea  cu tema “Lansarea apeluri de fișe de proiecte din cadrul POR/GAL ZUM M…/2019/9/1/OS9.1/ POCU /GAL/ZUM M… /2019/5/1/0055.1 Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)” organizat de Asociaţia Grup de Acţiune Locală Z.U.M. M.  Întâlnirea s-a desfăşurat la Primăria Municipiului M în Sala Mică  şi a fost coordonată de către Director Executiv DAS M, d-na Conea Mihaela
 • În data de 26.11.2019 o angajată a centrului a participat la Diseminarea cărţii    „Metamorfoze” scrisă de d-na Maria Stănescu – Director Asociaţia Phoenix Speranţa. Cartea  „Metamorfoze” cuprinde povești de viaţă din Centrul de zi Speranţa – pentru persoane cu dizabilităţi  și  a fost publicată de Editura Docu Print, 2019 din Tg. Mureş, fiind finanţată de Consililul Judeţean S. Întâlnirea s-a desfăşurat la Primăria Municipiul M în Sala Mică. La întâlnire au participat aproximativ 15 persoane
 • În data de 13.12.2019, două dintre beneficiare, un angajat şi doamna președinte a asociaţiei noastre, au participat la o întâlnire de femei organizată la Fundaţia Casa Rut. Prelegerea având ca Motto: „Rolul femeii în societate” a fost despre exemplul unei femei importante din istorie, care a schimbat destinul unei naţiuni, pe nume Maria şi a fost susţinută de către doamna Sofica Comșa. Participantele au putut socializa între ele, au prezentat experienţe de viaţă, mărturii, meditaţii, au colindat, au servit ceai, cafea şi prăjituri
 • În data de 27.12.2019 o angajată a participat la un curs de instruire on-line privind Studiul Ghidului asociaţiilor, fundaţiilor și federaţiilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizat de ANAF, Direcţia Generală de Asistenţa pentru Contribuabili. S-a parcurs Ghidul conform OG 26/2000 din Legea 227/2015, Legea 455/2001, Ordin 819/2019, Legea 32/1994, Legea 207/2015, on-line pe siteul www.anaf.ro

……………………………………………………………………………………………………

 1. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială prin care se acordă serviciul:
 • suprafaţă locuibilă/persoană asistată (6 mp/ persoană)
  • condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor (1, 2,3 sau 4 persoane pe dormitor – funcţie de numărul de membrii ai familiei găzduite în dormitor)
  • condiţii de petrecere a timpului liber (posibilitatea de a vizita oraşul, de a se relaxa citind sau a face lucru manual, vizite la obiective turistice, drumeţii, excursii, etc)
  • condiţii de comunicare cu exteriorul (posibilitatea  de a fi vizitaţi, de a face cumpărături, de a trimite şi primi corespondenţa, contactare prin telefon, e-mail sau internet, etc)
  • condiţii de servire a mesei (masa se serveşte în Sala de mese la ore regulate conform programului zilnic al asociaţiei)
  • alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenţă socială acordate:
   • grupurile sanitare: 14 la 22 persoane asistate;
   • 1 lavabou la 2 persoane asistate;
   • 1 duş/cadă la 2 persoane asistate;
 • condiţiile de preparare şi servire a hranei – (masa se pregăteşte zilnic de către bucătăreasă care este ajutată de către beneficiare şi se serveşte având 3 mese principale şi două mese intermediare – între mesele principale).

1.18. Rezultatele preconizate ale activităţii:

 • Rezultate (pe termen scurt)
  • Ieşirea din mediul violent a victimelor prin gǎzduirea acestora în centru;
  • Asistenţă familială acordată atât victimei, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acesteia;
  • Protecţie faţǎ de agresor;
  • Stabilitate pentru beneficiarii serviciilor oferite de cǎtre centru;
  • Activităţi de grup /socializare cu scopul combaterii marginalizării sociale;
  • Vindecarea traumelor sufleteşti în urma consilierii psihologice;
  • Obţinerea unor drepturi civile în urma consilierii juridice şi sociale;
  • Prevenirea abandonului şcolar prin înscrierea la şcoalǎ sau grǎdiniţǎ a copiilor care au abandonat şcoala pe motive socio-economice;
  • Echipare pentru viaţǎ;
  • Diversificarea modalităţilor de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor individului şi promovarea unei atitudini pro-active în activităţile de diseminare;
  • Întărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă de creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii;
  • Creşterea eficienţei parteneriatelor interinstituţionale, public-privat;
  • Formare continuă a profesioniştilor care interacţionează cu copilul şi femeia victime;
  • Creşterea calităţii serviciilor prin implementarea standardelor;
  • Identificarea cât mai reală a situaţiei beneficiarilor;
  • Elaborarea şi implementarea P.I.P.-ului, P.I.S.-ului ca soluţii cât mai reale de a ieşi din situaţia dificilă în care se află beneficiarii;
  • Luarea unor decizii proprii  de către beneficiari  în  funcţie de vârsta acestora cu privire la propria viaţă;
  • Reînnoirea contractelor, parteneriatelor cu existenţii furnizori sociali şi încheierea unor noi contracte cu viitori furnizori de servicii sociale
  • Diversificarea şi adaptarea modalităţilor de petrecere a timpului liber pentru copii şi adulţi aflaţi în situaţii de criză;
  • Dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de promovare şi menţinere a specificului etnic şi cultural al adulţilor aparţinând minorităţilor naţionale;
  • Direcţionarea educaţiei către dezvoltarea la potenţial maxim a personalităţii beneficiarului, a talentelor şi abilităţilor sale fizice şi mentale;
  • Consilierea si coordonarea în vederea instruirii educaţionale şi obţinerea unui loc de muncă;
  • Beneficierea de servicii medicale primare şi specializate;
  • Realizarea unui sistem eficient de ocrotire a sănătăţii familiilor şi copiilor acestora.
 • Impact (pe termen lung)
  • Depăşirea situaţiilor de dificultate;
  • Facilitarea dezvoltării personale şi sociale a femeilor cu sau fără copii victime ale violenţei în familie;
  • Organizarea şi planificarea propriei vieţi cu eliminarea riscului de violenţă în familie;
  • Recăpătarea echilibrului şi recâştigarea valorii şi încrederii în sine;
  • Autonomie în momentul pǎrǎsirii centrului;
  • Reabilitare şi reintegrare socio-profesională în momentul în care pǎrǎsesc centrul;
  • Scăderea numărului victimelor violenţei în familie;
  • Scăderea numărului de persoane fără adăpost;
  • Scăderea numărului persoanelor neîncadrate în câmpul muncii;
  • Reducerea numărului de copii neşcolarizaţi şi care au abandonat şcoala pe motive socio-economice din familiile în dificultate;
  • Creşterea capacităţii adulţilor de a lua decizii cu privire la orientarea profesională şi dezvoltarea unei cariere corespunzătoare calităţilor şi preferinţelor exprimate de aceştia;
  • Creşterea calităţii serviciilor prin implementarea standardelor prin dezvoltarea unui sistem coerent şi comprehensiv de prevenire, semnalare/sesizare şi intervenţie în cazurile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, violenţă în familie şi alte forme de violenţă.

1.19. Rezultate obţinute:

 • cazuri soluţionate cu succes:
 • Separare faţă de agresor
 • În Centrul de recuperare: o femeie
 • cazuri soluţionate parţial:
 • Separare faţă de agresor
 • În Adăpost: 3 femei şi 4 copii
 • În Centrul de recuperare: 4 femei şi 7 copii
 • Reintegrare în familie, într-un mediu  non-violent
 • În Adăpost: o femeie şi 2 copii
 • În Centrul de recuperare: o femeie şi un copil
 • Reintegrare în familie, într-un mediu  parţial violent
 • În Adăpost: 3 femei şi 6 copii
 • În Centrul de recuperare: o femeie şi 3 copii
 • Reintegrare în comunitate/societate
 • În Adăpost: 5 femei şi 6 copii
 • În Centrul de recuperare: 3 femei şi 7 copii
 • Reintegrare educaţională
 • În Adăpost: 7 copii
 • În Centrul de recuperare: o femeie şi 7 copii
 • Reintegrare profesională/pe piaţa muncii
 • În Centrul de recuperare: două femei
 • eşecuri:
 • Reîntoarcerea în mediul violent
 • În Adăpost: nu a fost cazul
 • În Centrul de recuperare: o femeie şi un copil

1.20. Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii

Prin parteneriate s-a îmbunătăţit relaţia cu autorităţile de pe plan local, judeţean sau naţional, s-au organizat unele întâlniri, seminarii sau workshop-uri, s-a îmbunătăţit capitalul de imagine câştigat în comunitate.

Asociaţia a dezvoltat o bună colaborare cu alte ONG-uri şi instituţii publice care activează în prevenirea şi combaterea violenţei în familie ş.a.

Prin workshop-urile la care am participat am ajuns la o metodologie de lucru agreată de toate  părţile, metodologie care asigură în prezent un flux informaţional real şi util activităţii noastre de bază. Tot prin intermediul workshop-urilor organizate sau frecventate am reuşit să facem cunoscută autorităţilor întreaga noastră activitate.

Protocoale şi Parteneriate derulate în anul 2019

            În anul 2019 s-au derulat, încheiat sau prelungit protocoale de colaborare şi parteneriate cu:

 • Autorităţile locale şi centrale:
  • Serviciul public de asistenţă socială de la nivel local (Direcţia de Asistenţă Socială M)
  • Serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean (DGASPC S)
 • Instituţii publice implicate în mecanismul de prevenire şi combatere a violenţei în familie:
 • Poliţia Municipiului M;
 • Inspectoratul Judeţean de Jandarmi S;
 • Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională S;
 • Spitalul Municipal M;
 • Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice “Sfânta Ana”
 • Cabinet Individual de Psihologie – Prisǎcaru Dora Luciana;
 • Cabinet Individual de Psihologie – Camelia Morariu;
 • Cabinet Individual Medicină de Familie – Dr. Pinte Zmeurica;
 • Cabinet Individual Avocat “Necula Maria”;
 • Reţele din care facem parte:
 • Reţeaua de Adǎposturi pentru Victimele Violenţei în Familie din regiunea Transilvania AGORA;
 • Reţeaua de adăposturi furnizori de servicii sociale pentru victimele violenţei în familie;
 • Alte ONG-uri:
 • Asociaţia Phonix Speranţa – Centru de recuperare pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Asociaţia Crown Child Placement;
 • Centrul Maternal Emmanuel;
 • Organizaţii externe:
 • Asociaţia Esther Frauen bringen Hoffnung e.V. din Germania – principalul donator

Protocoalele/Convenţiile de colaborare au menţionate în principal: părţile parteneriatului, obligaţiile fiecărei părţi, durata convenţiei/protocolului, modalitatea de modificare şi încetare a acestuia, precum şi dispoziţii finale.

1.21. Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele centrului

Informarea comunităţii cu privire la activităţile şi rezultatele centrului se face prin Manualul de Bună Practică, pliante şi prin participarea la seminariile de informare cu participarea ONG-urilor din comunitatea locală şi regionalǎ precum şi Reţeaua de adǎposturi pentru victimele violenţei în familie din regiunea Transilvania, Reţeaua furnizorilor de servicii sociale pentru victimele violenţei în familie, ş.a.

Lunar se trimit “rapoarte statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari”, către D.G.A.S.P.C. S şi Poliţia M.

Trimestrial se trimit “rapoarte de activitate” către Serviciul de Asistenţǎ Socială din cadrul A.J.P.I.S. S, D.G.A.S.P.C. S şi Direcţia de Asistenţa Socială M. Către D.G.A.S.P.C. S se mai transmit trimestrial “Fişa de monitorizare cazuri de violenţă în familie” şi “Tabelul centralizator cu cazurile noi de victime ale violenţei în familie intrate în centru”.

Se întocmeşte şi “Raportul anual” care este pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi. Un rezumat al acestuia este postat pe site-ul centrului.

Centrul foloseşte o gamă largă de modalităţi de comunicare pentru a interacţiona cu lumea exterioară, cum sunt: dialogul structural, studii comune, sesiuni de informare şi pregătire, prezentări audio-vizuale, seminarii şi conferinţe cu public, postarea pe site, campanii de informare şi prevenire, etc.

1.22. Alte Rapoarte întocmite

 • În data de 23.01.2019 s-a transmis către A.N.E.S. din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale stadiul implementării în anul 2018 a activităţilor asumate în cadrul Planului operaţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021
 • Pilonul Egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • Pilonul Prevenirea şi combaterea violenţei domestice
 • În data de 05.06.2019 s-a transmis către IEESR TM, „Interviu cu furnizorii de asistenţă socială pentru victimele violenţei domestice”
 • În data de 10.07.2019 s-au transmis Fundaţiei Code for România & Fundaţia Vodafone România, date privind centrul nostru privind cartografierea centrelor de suport pentru victimele violenţei domestice
 • În data de 26.09.2019 s-a transmis, către AJPIS S, Centralizatorul cu persoanele care doresc să participe la programele de formare/perfecţionare în cadrul Proiectului POCU/460/4/6
 • În data de 29.10.2019 s-a transmis către DGASPC S, serviciul Standarde, Chestionarul de monitorizare a activităţilor celor două servicii sociale licenţiate, pe anul 2018, în vederea întocmirii de către MMJS a Raportului cu privire la stadiul acordării serviciilor sociale în anul 2018
 • În data de 27.01.2020 s-a transmis către A.N.E.S. din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale stadiul implementării în anul 2019 a activităţilor asumate în cadrul Planului operaţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021
 • Pilonul Egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • Pilonul Prevenirea şi combaterea violenţei domestice

CAPITOLUL II
Resursele umane folosite pentru realizarea serviciului social în anul 2019:

Numărul total de personal implicat în furnizarea de servicii sociale în anul 2019 a fost de 28 persoane din care:

 • 8 angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată de 8 ore/zi,
 • un angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată de 4 ore/zi, 
 • 16 voluntari
 • 3 colaboratori.

Structura de personal:

 • Personal implicat în acordarea de servicii sociale pe tipuri de profesii;

Psiholog – cinci persoane

Asistent social – o persoană

Medic – o persoană

Asistent medical – o persoană

Avocat – o persoanǎ

Pedagog şcolar – o persoanǎ

Consilier – o persoanǎ

Logoped – o persoană

Educator – o persoană

Mediator social – o persoană

Îngrijitor copii – o persoană

 • Personal administrativ şi de intreţinere pe tipuri de profesii

Director general (Economist) – o persoană

Director executiv – două persoane

Vicepreşedintele asociaţiei (administrator) – o persoanǎ

Contabil – o persoanǎ

Administrator cumpǎrǎri – o persoană

Bucătar – o persoană

Spălătoreasă – o persoană

Îngrijitor clădiri – o persoană

Intreţinere şi reparaţii – o persoană

Menajeră – două persoane

Ajutor la lucruri practice – o persoană

În cursul anului au fost evaluate resursele umane existente şi nevoile de formare a personalului, iar pe baza acestor evaluări s-a participat la cursurile de formare/specializare a specialiştilor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

Angajaţii şi o parte din voluntari au participat periodic la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naţionale şi internaţionale în domeniul violenţei în familie, cursuri organizate de către alte ONG-uri şi în cadrul Reţelei furnizorilor de servicii sociale pentru victimele violenţei în familie.

………………………………………………………………………………………………………

CAPITOLUL III

DATE FINANCIARE

Indicatori economico-financiari pe anul 2019

3.1. Costurile serviciului

            Costurile pe anul 2019 au fost în cuantum de 503.384,06 lei. Ponderea acestora din total cheltuieli reprezintă:

Tip cheltuialǎ       Valoarea (lei)                                             Ponderea
Cheltuieli materiale121.003,5224,04%
Cheltuieli cu serviciile executate de terţi33.914,926,74%
Cheltuieli cu alte taxe, impozite şi vǎrsǎminte asimulate2.113,810,42%
Cheltuieli cu personalul297.845,0059,17%
Cheltuieli financiare, de exploatare8.423,191,67%
Cheltuieli cu amortizǎrile40.083,627,96%

3.2. Resurse financiare pentru susţinerea serviciului

   Veniturile în cuantum de 536.966,41 lei au fost în numerar şi în naturǎ şi au provenit de la diverse persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate. Ponderea acestora din total venituri reprezintă:                   

Tipul venituluiValoarea (lei)Ponderea
Din fondurile proprii ale furnizorului19.105,043,56%
Din sponsorizări PF – redirecţionare 2% din impozit pe venit de la bugetul de stat1.793,450,33%
Din taxele de înregistrare – restituire de la BS pentru taxa de primă înmatriculare auto12.864,002,39%
Din contribuţii (donaţii) ale partenerilor                                                                  478.575,3089,13%
Din contribuţii ale beneficiarilor4.260,000,79%
Din sponsorizǎri PJ11.800,002,20%
Altele:  dobânzi, diferenţe de curs valutar, etc                                                                                       8.568,621,60%

Ca şi dinamicǎ, comparativ cu anul 2018, s-a constatat cǎ:

 • veniturile au crescut cu 22,39%
 • cheltuielile au crescut cu 15,10%
 • conturile de trezorerie ale asociaţiei a crescut cu aproximativ 13,66%
 • numărul de beneficiari găzduiţi a scăzut cu 17,14% de la 35 persoane în 2018 la 29 persoane în 2019.

%d blogeri au apreciat: