Selectează o Pagină

Raport de gestiune 2013

ASOCIAŢIA CASA DE FEMEI CREŞTINĂ GERMANĂ ESTERA

 RAPORT DE GESTIUNE  AL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2013

Întocmit la data de 25.03.2014

Nr. înregistrare 677/25.03.2014

Subsemnata FRONIUS ELFRIEDE, preşedinte al Asociaţiei Casa de Femei Creştină Germană Estera, prin împuternicit BORA DOCHIA, vicepreşedinte, declar următoarele:

–          asociaţia a avut pe parcursul anului 2013 ca domeniu de activitate asistenţă socială cu cazare în „Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” care a funcţionat ca „Adăpost” şi „Centru de recuperare” pentru victimele violenţei în familie;

–          La sfârşitul anului 2013 am avut 3 beneficiari, iar în cursul anului 2013 am avut 10 beneficiari;

–          La sfârşitul anului 2013 asociaţia a avut 3 angajaţi activi cu contract individual de muncă şi un angajat cu CIM suspendat pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstǎ de pânǎ la 2 ani.

–          În noiembrie 2011 am fost reacreditaţi ca furnizor de servicii sociale de către Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie Sibiu, iar pe parcursul anului 2013 am continuat să prestăm serviciile sociale pentru care am fost acreditaţi;

–          Situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitǎţii nr. 82/1991, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007.

–          S-au respectat principiile contabile generale prevǎzute în Ordinul MF 1.969/2007:

o   Principiul continuitǎţii activitǎţii;

o   Principiul permanenţei metodelor de evaluare;

o   Principiul prudenţei;

o   Principiul independenţei exerciţiului – s-a ţinut cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasǎrii sau plǎţii acestor venituri şi cheltuieli;

o   Principiul evaluǎrii separate a elementelor de activ şi de datorii;

o   Principiul intangibilitǎţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului financiar precedent;

o   Principiul necompensǎrii între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli.

–          Politicile contabile au fost: amortizarea imobilizǎrilor, reevaluarea imobilizǎrilor corporale sau pǎstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuialǎ, metoda de evaluare a stocurilor, etc.

–          Moneda în care au fost întocmite situaţiile financiare este moneda naţionalǎ – leu.

–          Exprimarea cifrelor incluse în raportarea financiarǎ s-a fǎcut prin rotunjire la leu.

–          S-a efectuat reevaluarea clǎdirilor în urma demolǎrii parţiale a unei clǎdiri. Astfel, valoarea contabilǎ a clǎdirii s-a diminuat cu 44.100,00 lei.

–          S-a reportat rezultatul exerciţiului /2012 (excedentul) în sumă de 64.704,20 lei;

–          S-a continuat calculul şi înregistrarea amortizării liniare a mijloacelor fixe;

–          Nu s-au achiziţionat imobilizări corporale constând în terenuri, construcţii, mijloace de transport şi aparatură birotică;

–          S-au achiziţionat echipamente în valoare de 6.200,00 lei;

–          În cursul lunii iunie au început lucrǎrile de extindere şi mansardare a adǎpostului. La finele anului 2013, valoarea imobilizǎrilor corporale în curs a fost de 308.181,00 lei;

–          La data intrǎrii în entitate, bunurile au fost evaluate şi înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare, care a fost stabilitǎ astfel:

o   La costul de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

o   La valoarea justǎ – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

–          La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile au fost evaluate şi scǎzute din gestiune la valoarea lor de intrare.

–          La ieşirea din gestiune a stocurilor şi a altor active fungibile s-a aplicat metoda primul intrat – primul ieşit – FIFO.

–          Stocurile de materiale consumabile şi obiecte de inventar nedate în folosinţǎ au fost de 48.839,50 lei;

–          Obiectele de inventar în folosinţǎ, înregistrate în afara bilanţului în contul 8035, au fost în valoare de 125.981,61 lei.

–          Datoriile pe termen scurt la data de 31.12.2013 în sumǎ de 4.146,44 lei reprezintǎ contravaloarea facturilor de utilitǎţi emise pe luna decembrie 2013, datorii care au fost stinse pe parcursul lunii ianuarie 2014.

–          Am achitat în avans o parte din lucrarea de extindere şi mansardare la clǎdirea în care ne desfǎşurǎm activitatea – suma de 8.935,00 lei.

–          S-au recuperat de la FNUASS 1.098,00 lei, reprezentând concedii şi indemnizaţii restante, aferente anului 2012.

–          De la fondul de şomaj avem de recuperat 439 lei din anul 2008, sumǎ care reprezintǎ subvenţie pentru angajarea unei persoane cu handicap.

–          În anul 2012 am avut venituri în valoare de 327.937,69 lei şi cheltuieli în valoare de 263.233,49 lei, deci am încheiat exerciţiul financiar cu un profit de 64.704,20 lei.

–          Datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS aferente lunii decembrie 2013 au fost în cuantum de 2.781,00 lei şi s-au achitat în cursul lunii ianuarie 2014.

–          Datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS aferente lunii noiembrie 2013 au fost în cuantum de 2.807,00 lei şi s-au achitat în cursul lunii decembrie 2013.

–          Declaraţia D112 aferentǎ lunii noiembrie 2013 a fost transmisǎ electronic ministerului de finanţe în  cursul lunii decembrie 2013 şi toate datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS au fost stinse în data de 02.12.2013 conform Înştiinţǎrii privind stingerea creanţelor fiscale din luna ianuarie 2014. Ele apar în balanţa de verificare în soldul debitor al contului 473.

–          Sumele disponibile în conturile de la bǎnci, la data de 31.12.2013 au fost de 55.733,45 lei, iar în casǎ şi alte valori au fost de 3.858,07 lei.

–          Sursele de finanţare ale asociaţiei au fost donaţii în natură şi numerar de la asociaţia Esther Frauen bringen Hoffnung din Germania, donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice si juridice din ţară şi străinătate, sponsorizare 2% din impozitul pe venit datorat de persoane fizice.

–          La data de 31.12.2013 s-a făcut inventarierea tuturor materiilor şi materialelor, precum şi a mijloacelor fixe, s-au verificat soldurile de casă şi bancă, iar în data de 21.01.2014 s-a efectuat încheierea inventarului prin confruntarea soldurilor scriptice cu cele faptice şi nu s-au găsit plusuri sau minusuri în gestiune.

–          S-au respectat toate politicile contabile.

–          Disponibilităţile în valută au fost regularizate lunar după cursul de schimb valutar al BNR din ultima zi a fiecǎrei luni.

–          În anul 2013 au fost venituri în valoare de 799.578,48 lei, iar cheltuielile au fost în valoare de 523.624,32 lei.

–          Excedentul în anul 2013 a fost de 275.954,16 lei.

Data:                                                                                     Semnătura:

25.03.2014                                                                            Preşedinte:                                                                                                     / FRONIUS ELFRIEDE

%d blogeri au apreciat: