Selectează o Pagină

Raport de gestiune 2012

 ASOCIAŢIA CASA DE FEMEI CREŞTINĂ GERMANĂ ESTERA

 

RAPORT DE GESTIUNE  AL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2012

Întocmit la data de 01.03.2013

            Subsemnata FRONIUS ELFRIEDE, preşedinte al Asociaţiei Casa de Femei Creştină Germană Estera, prin împuternicit BORA DOCHIA, vicepreşedinte, declar următoarele:

–          asociaţia a avut pe parcursul anului 2012 ca domeniu de activitate asistenţă socială cu cazare în „Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” care a funcţionat ca „Adăpost” şi „Centru de recuperare” pentru victimele violenţei în familie;

–          La sfârşitul anului 2012 am avut 5 beneficiari, iar in cursul anului 2012 am avut 18 beneficiari;

–          La sfârşitul anului 2012 asociaţia a avut 6 angajaţi activi cu contract individual de muncă.

–          În noiembrie 2011 am fost reacreditaţi ca furnizor de servicii sociale de către Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie Sibiu, iar pe parcursul anului 2012 am continuat să prestăm serviciile sociale pentru care am fost acreditaţi;

–          Situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitǎţii nr. 82/1991, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007.

–          S-au respectat principiile contabile generale prevǎzute în Ordinul MF 1.969/2007:

  • Principiul continuitǎţii activitǎţii;
  • Principiul permanenţei metodelor de evaluare;
  • Principiul prudenţei;
  • Principiul independenţei exerciţiului – s-a ţinut cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasǎrii sau plǎţii acestor venituri şi cheltuieli;
  • Principiul evaluǎrii separate a elementelor de activ şi de datorii;
  • Principiul intangibilitǎţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului financiar precedent;
  • Principiul necompensǎrii între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli.

–          Politicile contabile au fost: amortizarea imobilizǎrilor, reevaluarea imobilizǎrilor corporale sau pǎstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuialǎ, metoda de evaluare a stocurilor, etc.

–          Moneda în care au fost întocmite situaţiile financiare este moneda naţionalǎ – leu.

–          Exprimarea cifrelor incluse în raportarea financiarǎ s-a fǎcut prin rotunjire la leu.

–          S-a reportat rezultatul exerciţiului /2011 (excedentul) în sumă de 17.484,74 lei;

–          S-a continuat calculul şi înregistrarea amortizării liniare a mijloacelor fixe;

–          În luna decembrie am descoperit cǎ dintr-o eroare am înregistrat într-un cont greşit amortizarea aparatelor, instalaţiilor de mǎsurǎ şi control şi am efectuat stornarea acestei erori din contul 2813.01 şi înregistrarea corectǎ în contul 2814.01. Valoarea acestei erori a fost de 4.275,93 lei.

–          Nu s-au achiziţionat imobilizări corporale constând în terenuri, construcţii, mijloace de transport şi aparatură birotică;

–          La data intrǎrii în entitate, bunurile au fost evaluate şi înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare, care a fost stabilitǎ astfel:

  • La costul de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
  • La valoarea justǎ – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

–          La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile au fost evaluate şi scǎzute din gestiune la valoarea lor de intrare.

–          La ieşirea din gestiune a stocurilor şi a altor active fungibile s-a aplicat metoda primul intrat – primul ieşit – FIFO.

–          Obiectele de inventar în folosinţǎ, înregistrate în afara bilanţului în contul 8035, au fost în valoare de 116.507,34 lei.

–          Datoriile pe termen scurt la data de 31.12.2012 în sumǎ de 1.379,78 lei reprezintǎ contravaloarea facturilor de utilitǎţi emise pe luna decembrie 2012, datorii care au fost stinse pe parcursul lunii ianuarie 2013.

–          Am achitat în avans o parte din lucrarea de extindere şi mansardare la clǎdirea în care ne desfǎşurǎm activitatea – suma de 8.935,00 lei.

–          Pentru concediile medicale avem de recuperat de la FNUASS 1.098,00 lei, reprezentând concedii şi indemnizaţii aferente anului 2012.

–          De la fondul de şomaj avem de recuperat 439 lei din anul 2008, sumǎ care reprezintǎ subvenţie pentru angajarea unei persoane cu handicap.

–          În anul 2012 am avut venituri în valoare de 327.937,69 lei şi cheltuieli în valoare de 263.233,49 lei, deci am încheiat exerciţiul financiar cu un profit de 64.704,20 lei.

–          Declaraţia D112 aferentǎ lunii decembrie 2012 a fost transmisǎ electronic ministerului de finanţe în data de 03.01.2013 şi toate datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS au fost stinse în data de 28.12.2012 conform Înştiinţǎrii privind stingerea creanţelor fiscale nr. 17.228/18.02.2013. Viramentele efectuate în contul unic pentru lunile noiembrie şi decembrie le-am înregistrat în luna decembrie, deoarece aceste sume au fost stinse de cǎtre Ministerul de Finanţe în cursul lunii decembrie 2012, conform înştinţǎrilor privind stingerea obligaţiilor fiscale emise în lunile ianuarie şi februarie 2013.

–          Sursele de finanţare ale asociaţiei au fost donaţii în natură şi numerar de la asociaţia Esther Frauen bringen Hoffnung din Germania, donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice si juridice din ţară şi străinătate, sponsorizare 2% din impozitul pe venit datorat de persoane fizice.

–          La data de 31.12.2012 s-a făcut inventarierea tuturor materiilor şi materialelor, precum şi a mijloacelor fixe, s-au verificat soldurile de casă şi bancă, iar în data de 14.01.2013 s-a efectuat încheierea inventarului prin confruntarea soldurilor scriptice cu cele faptice şi nu s-au găsit plusuri sau minusuri în gestiune.

–          S-au respectat toate politicile contabile.

–          Disponibilităţile în valută au fost regularizate lunar după cursul de schimb valutar al BNR din ultima zi a fiecǎrei luni.

Data:                                                                                     Semnătura:

01.03.2013                                                                            Preşedinte:   FRONIUS ELFRIEDE

Vezi în format PDF: Raport de gestiune 2012

%d blogeri au apreciat: