Selectează o Pagină

Raport de gestiune 2016

ASOCIAŢIA CASA DE FEMEI CREŞTINĂ GERMANĂ ESTERA

RAPORT DE GESTIUNE  AL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2016

Întocmit la data de 13.03.2017

Subsemnata FRONIUS ELFRIEDE, preşedinte al Asociaţiei Casa de Femei Creştină Germană Estera, prin împuternicit BORA DOCHIA, vicepreşedinte, declar următoarele:

 • asociaţia a avut pe parcursul anului 2016 ca domeniu de activitate asistenţă socială cu cazare în „Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” în cadrul căruia funcţionează două servicii sociale: „Adăpost” şi „Centru de recuperare” pentru victimele violenţei în familie;
 • La sfârşitul anului 2016 am avut 9 beneficiari, iar în cursul anului 2016 am avut 36 beneficiari;
 • La sfârşitul anului 2016 asociaţia a avut 7 angajaţi activi cu contract individual de muncă, din care: 5 angajaţi cu contract individual de muncă cu normă întreagă, iar 2 angajaţi cu contract individual de muncă cu timp parţial de 4 ore/zi.
 • În iunie 2014 am fost acreditaţi ca furnizor de servicii sociale de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale Familiei şi Persoanelor Vârstnice, iar pe parcursul anului 2016 am continuat să prestăm serviciile sociale pentru care am fost acreditaţi;
 • În anul 2016 s-a obţinut licenţierea celor două servicii sociale pe care le oferim beneficiarilor, licenţiere acordată de către M.M.P.S.F.P.V.
 • Situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitǎţii nr. 82/1991, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007.
 • S-au respectat principiile contabile generale prevǎzute în Ordinul MF 1.969/2007:
 • Principiul continuitǎţii activitǎţii;
 • Principiul permanenţei metodelor de evaluare;
 • Principiul prudenţei;
 • Principiul independenţei exerciţiului – s-a ţinut cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasǎrii sau plǎţii acestor venituri şi cheltuieli;
 • Principiul evaluǎrii separate a elementelor de activ şi de datorii;
 • Principiul intangibilitǎţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului financiar precedent;
 • Principiul necompensǎrii între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli.
 • Politicile contabile au fost: amortizarea imobilizǎrilor, reevaluarea imobilizǎrilor corporale sau pǎstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuialǎ, metoda de evaluare a stocurilor, etc.
 • Moneda în care au fost întocmite situaţiile financiare este moneda naţionalǎ – leu.
 • Exprimarea cifrelor incluse în raportarea financiarǎ s-a fǎcut prin rotunjire la leu.
 • S-a reportat rezultatul exerciţiului /2015 (excedentul) în valoare de 16.432,80 lei;
 • S-a continuat calculul şi înregistrarea amortizării liniare a mijloacelor fixe;
 • Nu s-au achiziţionat imobilizări necorporale sau corporale constând în terenuri, construcţii şi echipamente. S-au achiziţionat mijloace de transport în valoare de 27.352,79 lei şi au ieşit din gestiune mijloace de transport în valoare de 3.349 lei;
 • La data intrǎrii în entitate, bunurile au fost evaluate şi înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare, care a fost stabilitǎ astfel:
 • La costul de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
 • La valoarea justǎ – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.
 • La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile au fost evaluate şi scǎzute din gestiune la valoarea lor de intrare.
 • La ieşirea din gestiune a stocurilor şi a altor active fungibile s-a aplicat metoda primul intrat – primul ieşit – FIFO.
 • Stocurile de materiale consumabile şi obiecte de inventar din magazie au fost în valoare de 31.489,42 lei;
 • Obiectele de inventar în folosinţǎ, înregistrate în afara bilanţului în contul 8035, au fost în valoare de 219.874,79 lei.
 • Datoriile pe termen scurt la data de 31.12.2016 în sumǎ de 1.702,40 lei reprezintǎ contravaloarea facturilor de utilitǎţi emise pe luna decembrie 2016, datorii care au fost stinse pe parcursul lunii ianuarie 2017.
 • În luna ianuarie 2017 s-a stins un avans către un furnizor în valoare de 19,08 lei.
 • Datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS aferente lunii decembrie 2016 au fost în cuantum de 7.430,00 lei şi s-au achitat în cursul lunii ianuarie 2017.
 • Datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS aferente lunii noiembrie 2016 au fost în cuantum de 7.146,00 lei şi s-au achitat în cursul lunii decembrie 2016.
 • Declaraţia D112 aferentǎ lunii noiembrie 2016 a fost transmisǎ electronic ministerului de finanţe în cursul lunii decembrie 2016 şi toate datoriile cǎtre BS, BAS şi BFS au fost stinse în data de 02.12.2016 conform Situaţiei centralizatoare privind stingerea creanţelor fiscale din luna decembrie 2016. Declaraţia D112 aferentǎ lunii decembrie 2016 a fost transmisǎ electronic ministerului de finanţe în  cursul lunii ianuarie 2017.
 • Sumele disponibile în conturile de la bǎnci, la data de 31.12.2016 au fost de 27.212,27 lei, iar în casǎ şi alte valori au fost de 2.101,40 lei.
 • În anul 2016 am avut venituri în valoare de 341.740,47 lei şi cheltuieli în valoare de 404.324,66 lei, deci am încheiat exerciţiul financiar cu un deficit de 62.584,19 lei.
 • Sursele de finanţare ale asociaţiei au fost donaţii în natură şi numerar de la asociaţia Esther Frauen bringen Hoffnung din Germania, donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice si juridice din ţară şi străinătate, sponsorizare 2% din impozitul pe venit datorat de persoane fizice.
 • La data de 30.12.2016 s-a efectuat inventarierea tuturor materiilor şi materialelor, precum şi a mijloacelor fixe, s-au verificat soldurile de casă şi bancă, iar în data de 26.01.2017 s-a efectuat încheierea inventarului prin confruntarea soldurilor scriptice cu cele faptice şi nu s-au găsit plusuri sau minusuri în gestiune.
 • S-au respectat toate politicile contabile.
 • Disponibilităţile în valută au fost regularizate lunar după cursul de schimb valutar al BNR din ultima zi a fiecǎrei luni.

 

Data:                                                                                      Semnătura:

13.03.2017                                                                            Preşedinte:                                                                                                      FRONIUS ELFRIEDE

 

%d blogeri au apreciat: